Lover 726 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2015-05-22-32 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)


LOV-2015-05-22-31 Finansdepartementet

Lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.)


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning)


LOV-2015-05-12-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd)


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


LOV-2015-03-13-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Lov om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)


2014

LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


LOV-2014-12-19-86 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)