Lover 710 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-03-24-10 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker


LOV-2017-02-17-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)


LOV-2017-02-10-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)


LOV-2017-02-10-5 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)


2016

LOV-2016-12-20-120 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)


LOV-2016-12-20-111 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2016-12-20-106 Finansdepartementet

Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)


LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)


LOV-2016-12-16-92 Forsvarsdepartementet

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)


LOV-2016-12-16-91 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)


LOV-2016-12-16-90 Finansdepartementet

Lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)


LOV-2016-12-09-88 Finansdepartementet

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)


LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv


LOV-2016-08-12-77 Forsvarsdepartementet

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)


LOV-2016-06-17-64 Kulturdepartementet

Lov om åpenhet om eierskap i medier


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker)