Lover 719 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-05-20-10 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)


LOV-2016-04-29-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


LOV-2016-04-22-5 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.)


LOV-2016-04-22-4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen)


LOV-2016-04-15-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)


2015

LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn)


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)


LOV-2015-12-18-118 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)


LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)


LOV-2015-12-11-97 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.)