Lover 743 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger)


LOV-2015-09-18-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)


LOV-2015-09-18-92 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap)


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Lov om posttjenester (postloven)


LOV-2015-09-04-90 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering)


LOV-2015-09-04-89 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak)


LOV-2015-09-04-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)


LOV-2015-09-04-85 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonven..


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst 1. juni 2012 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. november 1934 o..


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m


LOV-2015-08-07-81 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)


LOV-2015-06-19-79 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)


LOV-2015-06-19-75 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)


LOV-2015-06-19-72 Kulturdepartementet

Lov om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.)


LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)