Lover 723 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-12-02-087 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)


LOV-2016-12-02-085 Finansdepartementet

Lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)


LOV-2016-09-16-81 Landbruks- og matdepartementet

Lov om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv


LOV-2016-08-12-78 Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)


LOV-2016-08-12-77 Forsvarsdepartementet

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


LOV-2016-06-17-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning)


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)


LOV-2016-06-17-64 Kulturdepartementet

Lov om åpenhet om eierskap i medier


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker)


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)


LOV-2016-06-17-49 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)


LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)


LOV-2016-06-17-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endring av juridisk kjønn


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap


LOV-2016-06-17-42 Finansdepartementet

Lov om endringar i skattebetalingsloven