Lover 748 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Kunngjøring av overenskomst 1. juni 2012 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. ..


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m


LOV-2015-08-07-81 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)


LOV-2015-06-19-79 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)


LOV-2015-06-19-75 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)


LOV-2015-06-19-72 Kulturdepartementet

Lov om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.)


LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)


LOV-2015-06-19-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2015-06-19-55 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)


LOV-2015-06-19-54 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)


LOV-2015-06-19-52 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)