Lover 722 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-04-24-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)


LOV-2015-04-24-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)


LOV-2015-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)


LOV-2015-04-17-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


LOV-2015-03-13-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Lov om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)


LOV-2015-01-09-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)


2014

LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


LOV-2014-12-19-86 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2014-12-19-79 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2014-12-19-78 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard