Lover 63 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-04-05-15 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)


LOV-2017-03-31-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)


2016

LOV-2016-06-17-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)


2015

LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)


2014

LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet


2012

LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven)


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)


2011

LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)


2010

LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem