Lover 33 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-05-22-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)


LOV-2017-03-31-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)


LOV-2017-03-24-10 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker


LOV-2017-02-17-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)


2016

LOV-2016-06-17-29 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker


LOV-2016-05-27-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget


2015

LOV-2015-09-04-85 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonven..


2014

LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)


LOV-2014-05-14-17 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv


2013

LOV-2013-06-21-63 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i barnevernloven


LOV-2013-06-21-61 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)


LOV-2013-06-21-60 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)


LOV-2013-06-21-59 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)


LOV-2013-06-21-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)


2012

LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv


2009

LOV-2009-06-19-44 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)


2006

LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)


2005

LOV-2005-06-17-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m


LOV-2005-06-10-40 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)