Lover 95 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)


LOV-2016-06-17-42 Finansdepartementet

Lov om endringar i skattebetalingsloven


LOV-2016-06-17-35 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane


LOV-2016-06-17-31 Finansdepartementet

Lov om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)


LOV-2016-06-17-30 Finansdepartementet

Lov om EØS-finanstilsyn


LOV-2016-05-27-14 Finansdepartementet

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)


2015

LOV-2015-12-18-118 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane


LOV-2015-12-04-95 Finansdepartementet

Lov om fastsettelse av referanserenter


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2015-06-19-54 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)


LOV-2015-06-19-49 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


2014

LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)