Lover 16 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-12-16-92 Forsvarsdepartementet

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)


LOV-2016-08-12-77 Forsvarsdepartementet

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap


2015

LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m


2004

LOV-2004-07-02-59 Forsvarsdepartementet

Lov om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven)


1998

LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Lov om Etterretningstjenesten


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)


1997

LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Lov om Kystvakten (kystvaktloven)


1988

LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Lov om politimyndighet i det militære forsvar


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Lov om militær disiplinærmyndighet [militære disiplinærlov]


1974

LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Lov om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner


1953

LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Lov om verneplikt [vernepliktsloven]


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Lov om Heimevernet [heimevernloven]


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar


1951

LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Lov om militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]