Lover 44 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-02-10-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)


LOV-2017-02-10-5 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)


2016

LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)


LOV-2016-06-17-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endring av juridisk kjønn


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester


2015

LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)


LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)


2014

LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om rituell omskjæring av gutter


2013

LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i tobakksskadeloven


2011

LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)


2009

LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv


2008

LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)


2005

LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)


2004

LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)


2003

LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)