Lover 182 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


2015

LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn)


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger)


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst 1. juni 2012 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. november 1934 o..


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)


LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.)


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)


2014

LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engel..


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)