Lover 721 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


1687

LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


1741

LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-Føring


1751

LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen)


1775

LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds


1812

LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Cancelli-Promemoria


1814

LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongeriket Norges Grunnlov


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongeriket Noregs grunnlov


1845

LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Lov om Perlefiskeriet


1884

LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet


1888

LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v


1893

LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Stranding og Vrag [vrakloven]


1894

LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om delvis Omordning af det civile Embedsværk


1897

LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


1898

LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Lov om Norges Flag [flaggloven]


1901

LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Lov om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen


1902

LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


1909

LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Instruks for Regjeringen


1912

LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv


1915

LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om domstolene (domstolloven)