Lover 182 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


1687

LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


1814

LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongeriket Norges Grunnlov


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongeriket Noregs grunnlov


1893

LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Stranding og Vrag [vrakloven]


1894

LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om delvis Omordning af det civile Embedsværk


1897

LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


1902

LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


1915

LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om domstolene (domstolloven)


1916

LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om kommisjon (kommisjonsloven)


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v


1917

LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]


1918

LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om frivillige auksjoner [auksjonsloven]


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rettergangsordningens ikrafttræden


1921

LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Kongens myndighetsalder


1925

LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Svalbard [Svalbardloven]