Lover 781 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-06-16-75 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)


LOV-2017-06-16-74 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)


LOV-2017-06-16-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)


LOV-2017-06-16-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)


LOV-2017-06-16-71 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)


LOV-2017-06-16-70 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m)


LOV-2017-06-16-69 Kunnskapsdepartementet

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)


LOV-2017-06-16-68 Kulturdepartementet

Lov om endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.)


LOV-2017-06-16-67 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)


LOV-2017-06-16-66 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)


LOV-2017-06-16-65 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)


LOV-2017-06-16-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport


LOV-2017-06-16-63 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)


LOV-2017-06-16-62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)


LOV-2017-06-16-60 Klima- og miljødepartementet

Lov om klimamål (klimaloven)


LOV-2017-06-16-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)


LOV-2017-06-16-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn)


LOV-2017-06-16-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten


LOV-2017-06-16-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)


LOV-2017-06-16-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)