Lover 185 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)


2014

LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engel..


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)


2013

LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringar i straffegjennomføringsloven mv


2012

LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i utleveringsloven m.m


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)


2011

LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)


2010

LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vergemål (vergemålsloven)


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)


2009

LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i lov om vaktvirksomhet


2008

LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)