Lover 438 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


A

LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Adgangen til visse områder


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven - agl


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvarlighetsloven - riksrl


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidstakeroppfinnelsesloven


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Arrestordreloven


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arv m.m. [arvelova]


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelova - al


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område. (endringslov)


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Auksjonsloven


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhending av fast eigedom (avhendingslova)


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhendingslova - avhl


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar, setja i verk


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven - avtl


B

LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Barn og straff


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringskonvensjonen


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnekonvensjonen


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling og beskyttelse av informasjon


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Beredskapsloven - beredskl


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av design (designloven)


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilandsloven


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarslova - bal


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarsloven


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikott [boikottloven]


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikottloven - boil


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Boligoppføringsloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og eksplosjonsvernloven


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (Svalbard)


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarligvareloven (Svalbard)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannvernlov


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova - buofl


C

LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Chekker [sjekkloven]


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

CISG


D

LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven - deknl


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis Omordning af det civile Embedsværk


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven - dsl


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolene (domstolloven)


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven - dl


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (endringslov)


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Dronning Maud Land (bilandsloven)


E

LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (endringslov)


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Eksplosive varer (Svalbard)


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova - orvl


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonsloven


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

El-tilsynsloven


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Elektronisk tinglysing (endringslov)


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsed etter Grunnloven § 21 [embetsedloven]


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsedloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

EMK - Den europeiske menneskerettskonvensjonen


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Endring i nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om datalagringsdirektivet


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til atomenergiloven


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til domstolloven m.m


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til endringslov til strpl


LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til finnmarksloven


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til forvaltningsloven mv.


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til konkursloven mv.


LOV-2017-04-21-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til naturskadeforsikringsloven


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.m


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.v.


LOV-2017-04-21-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til passloven og ID-kortloven


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til SIS-loven


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til sjøloven


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til skadeserstatningsloven mv.


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til statsborgerloven


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven mv.


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven mv.


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven mv.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2017-03-31-14 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv. (teknologinøytralitet)


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tomtefesteloven


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv.


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvisteloven


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven mv.


LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til vaktvirksomhetsloven


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

EOS-kontrolloven


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Europakonvensjonen av 20. mai 1980 (Foreldreansvar)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Europeiske menneskerettskonvensjon


F

LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Festeavgift ved forlengelse m.m


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegods [fiendegodsloven]


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegodsloven


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaleloven - finansavtl


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven


LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven (endringslov)


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Flagging på kommunenes offentlige bygninger


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om barnets rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbod mot samkvem med personar som har tilhald på fiendeområde o.a


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøpsloven - forbrkjl


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelsesloven - fl


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldreansvarkonvensjonen


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaleloven - fal


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringslovvalgsloven - intprfal


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven - rentel


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen [riksgrenseloven]


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvunne personar


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven - fvl


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven mv. (endringslov)


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Fri rettshjelp [rettshjelploven]


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven]


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Frivillige auksjoner [auksjonsloven]


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v


G

LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrev [gjeldsbrevlova]


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrevlova - gbl


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette internasjonale domstoler for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroerverv av løsøre [godtroervervloven]


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroervervloven - ekstl


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova - gl


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - Grl. - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - bokmål


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - Grl. - bokmål


H

LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Handheving av det frie varebyttet innan EØS


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøve


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøvelova - hendl


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevd [hevdslova]


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevdslova - hevdsl


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegods [hittegodslova]


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegodslova - hgl


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundehold (hundeloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundeloven - hul


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Husstandsfellesskapsloven - husfskl


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 (Barnebortføring)


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenesteloven - hvtjl


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]


I

LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

ID-kortloven


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven - inkl


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale løsørekjøp, konvensjon om


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsloven


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


J

LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Jan Mayen


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvarsloven - jbansvl


K

LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøp


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpsloven - kjl


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpslovvalgsloven - intprkjl


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven - kml


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsbehandling


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven - konfrådl


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighetsalder


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven - kkl


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven mv. (endringslov)


LOV-1984-06-08-60 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurslovgivningens ikrafttredelseslov


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS)


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om den sivile prosess


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om sivilprosess


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll [nordisk familierettslig konvensjon]


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om arv og dødsboskifte, nordisk (endring i)


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om internasjonale løsørekjøp


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjonen om foreldreansvar


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kraftledningsregisterloven - kregl


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven - kretsml


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Kvinnediskrimineringskonvensjonen


L

LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om adgangen til visse områder


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avgift av kull m.v. fra Svalbard


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avtaler


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om det frie varebyttet innan EØS


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om eksplosive varer (Svalbard)


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om europarådsavtale om handel med narkotika


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om flagging på kommunale bygninger


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbod mot samkvem med fienden


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbud mot fallskjermhopping


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fristar og betalingsutsetjing


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av Roma-vedtektene


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for Scandinavian Star


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonal sikkerhet i mobilt løsøre


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale investeringstvistar


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale organisasjoner m.v.


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Jan Mayen


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Kongens myndighetsalder


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om krigsforbryterdomstol, Jugoslavia m m


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om løysingsrettar - løysl


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om møteplikt til Stortinget


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordisk vitneplikt


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordiske privatrettslige dommer


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norsk Lovtidend


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om notarius publicus


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Omordning af det civile Embedsverk


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av domfelte - domfovfl


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av straffeforfølging


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rett til å selja uhenta ting


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om straff for internerte militære


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utlevering mellom nordiske land


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov um prisereglar og prisedomstolar


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Lovvalg i forsikring [forsikringslovvalgsloven]


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Løsørekjøp, konvensjon om internasjonale


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Løysingsrettar


M

LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp [kjøpslovvalgsloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettskonvensjonen


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven - mrl


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov - milstrl


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Militærnekterloven


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjon av skuldbrev m.v. [mortifikasjonslova]


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjonslova


N

LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Naboloven


LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturressurser i Finnmark fylke, rettsforhold og forvaltning av grunn og (finnmarksloven)


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikring


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsloven - natskforsl


LOV-2017-04-21-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsloven (endringslov)


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Navneloven


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NHRI


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM-loven


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk familierettslig konvensjon


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konkurskonvensjon


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om dommer


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk passkontrolloverenskomst


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk vitneplikt


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Lovtidend m.v


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk statsborgerskap (statsborgerloven)


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Norske Lov - NL


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Norskopplæring og introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Notarius publicus


O

LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova - offl


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigning av fast eigedom [oreigningslova]


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigningslova - orl


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellem Norge og Storbritannia angående den civile rettergang


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av domfelte


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land


P

LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant (panteloven)


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant i patenter og planteforedlerretter


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant og i enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven - pantel


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (endringslov)


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Pass (passloven)


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven - passl


LOV-2017-04-21-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven og ID-kortloven (endringslov)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patenter (patentloven)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven - patl


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven (endringslov)


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Personnavn (navneloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven - popplyl


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Peter I's øy (bilandsloven)


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven - politil


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiregisterloven


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Polititjenestepliktloven


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Prisereglar og prisedomstolar


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvar [produktansvarsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvarsloven - prodansvl


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)


R

LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Registrering av elektriske kraftledninger [kraftledningsregisterloven]


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven]


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven]


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettsrettergangsloven]


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttrædelseslov


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttræden


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsoverenskomst med Storbritannia


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyr (rettsgebyrloven)


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyrloven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven - rhjl


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshøve mellom grannar


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsutdragsloven


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksgrenseloven - riksgrl


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksrettergangsloven - riksrgl


S

LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova - saml


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) (endringslov)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) [SIS-loven]


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Servituttlova - servl


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

SIS-loven - SISl


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilbeskyttelsesloven


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivildomsoverenskomst med Storbritannia


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven - ombml


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjekkloven - sjl


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøfarten (sjøloven)


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven - sjøl


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) (endringslov)


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatning [skadeserstatningsloven]


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven - skl


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) (endringslov)


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifte [skifteloven]


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifteloven - sl


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønnsprosessloven - skjl


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

SP - Konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Standardisert inntektstaperstatning til barn


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (endringslov)


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingspensjonsutvalgsloven


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straff (straffeloven)


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven - strgjfl


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) (endringslov)


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven mv. (endringslov)


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven 2005 - strl. 2005


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (endringslov)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikraftsettingslov


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikrafttredelseslov - strl.ikrl


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven - strpl


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) (endringslov)


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffesaker, rettergangsmåten i (Straffeprosessloven)


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Stranding og Vrag [vrakloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbard [Svalbardloven]


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardloven - svalbl


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven]


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


T

LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing [tinglysingsloven]


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven - tingl


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (endringslov)


LOV-2017-03-31-14 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (endringslov)


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven]


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefeste


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefestelova - tfl


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (endringslov)


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven - tvangsl


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven og andre lover (endringslov)


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven - tvl


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven (endringslov)


U

LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingers adgang til riket og deres opphold her


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven - utlendl


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven (innstramninger) (endringslov)


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven mv. (endringslov)


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering av lovbrytere m.v. [utleveringsloven]


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven - utlevl


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven m.m. (endringslov)


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner


V

LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (endringslov)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhetsloven - vaktl


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven - vml


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlag ved oreigning av fast eigedom


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlagsloven


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktavtaler [vegfraktloven]


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktloven - vegfrl


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vekselloven - vl


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Veksler [vekselloven]


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemål (vergemålsloven)


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsloven - vgml


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgift


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgiftsloven - vogl


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven - voerstl


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vrakloven


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Våpenloven


Y

LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikring


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikringsloven - yforsl


Ø

LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

ØSK - Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter