Lover 14 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-04-28-23 Kunnskapsdepartementet

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)


2016

LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)


2015

LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)


2009

LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)


2007

LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)


2006

LOV-2006-06-30-56 Kunnskapsdepartementet

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]


2005

LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Lov om barnehager (barnehageloven)


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)


2003

LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Lov om frittståande skolar (friskolelova)


LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)


2002

LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)


1998

LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


1971

LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Lov om kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet