Lover 24 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv


2014

LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)


2012

LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg


2011

LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i klimakvoteloven


2010

LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)


2009

LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)


LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)


2005

LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard


2004

LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)


2003

LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)


2001

LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)


1996

LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)


1993

LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)


1992

LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)


1981

LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)


1978

LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Lov om kulturminner [kulturminneloven]


1977

LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)


1976

LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Lov om gjennomføring i norsk rett av miljøvernkonvensjon mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige, undertegnet 19 februar 1974