Lover 32 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker)


LOV-2016-04-22-4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen)


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)


2015

LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)


2012

LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om bustøtte (bustøttelova)


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv


2010

LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)


2009

LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Husbanken


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i husleieloven


2008

LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)


2005

LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)


2003

LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om burettslag (burettslagslova)


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)


2002

LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)


2001

LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)


1999

LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om husleieavtaler (husleieloven)


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om interkommunale selskaper