Lover 40 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-06-17-64 Kulturdepartementet

Lov om åpenhet om eierskap i medier


2015

LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv


2014

LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)


2013

LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Lov om endringer i medieeierskapsloven


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)


2008

LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Lov om redaksjonell fridom i media


2007

LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Lov om register for frivillig virksomhet


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer


2005

LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven m.m


2003

LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen


2001

LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven]


1999

LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven


1998

LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Lov om endringer i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk


1996

LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Lov om Opplysningsvesenets fond


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Lov om Den norske kirke (kirkeloven)


1995

LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven m.m