Lover 31 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2014

LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)


2013

LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Lov om endringar i odelslova


2009

LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Lov om dyrevelferd


2007

LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Lov om reindrift (reindriftsloven)


2005

LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Lov om skogbruk (skogbrukslova)


2004

LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen


2003

LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv


2001

LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]


2000

LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Lov om kornforvaltning m.v


1995

LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Lov om jord (jordlova)


1994

LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Lov om sikring mot naturskader


1993

LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)


1992

LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Lov om husdyravl


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Lov om bygdeallmenninger


1984

LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal [Trollheimenloven]


1975

LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)