Lover 72 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


2013

LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)


2012

LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)


2011

LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)


2010

LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]


2009

LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)


2008

LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)


2007

LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om målenheter, måling og normaltid


2006

LOV-2006-08-18-61 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)


2005

LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om akvakultur (akvakulturloven)


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)