Lover 15 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

LOV-2016-05-27-18 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)


2011

LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Lov om elsertifikater


2010

LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)


2002

LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)


2001

LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer


2000

LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


1999

LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde


1996

LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]


1992

LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i vassdragsreguleringsloven m.fl


1990

LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)


1973

LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde


1940

LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Lov om vassdragene [vassdragsloven]


1931

LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929


1917

LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Lov om vasdragsreguleringer [vassdragsreguleringsloven]


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Lov om erverv av vannfall mv. [vannfallskonsesjonsloven]