Lover 31 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-05-22-30 Samferdselsdepartementet

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)


LOV-2017-05-22-29 Samferdselsdepartementet

Lov om taubaner (taubaneloven)


2016

LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv


2015

LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Lov om posttjenester (postloven)


2014

LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Lov om losordningen


2013

LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i ekomloven


2009

LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)


2008

LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


2005

LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap


2004

LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

Lov om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven)


2003

LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


2002

LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett