Lover 721 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-05-22-30 Samferdselsdepartementet

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)


LOV-2017-05-22-29 Samferdselsdepartementet

Lov om taubaner (taubaneloven)


LOV-2017-05-22-28 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs


LOV-2017-05-22-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)


LOV-2017-05-11-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)


LOV-2017-05-11-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)


LOV-2017-04-28-23 Kunnskapsdepartementet

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)


LOV-2017-04-28-21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)


LOV-2017-04-28-20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)


LOV-2017-04-21-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)


LOV-2017-04-21-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)


LOV-2017-04-05-15 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)


LOV-2017-03-31-14 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)


LOV-2017-03-31-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)


LOV-2017-03-31-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)


LOV-2017-03-24-10 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker


LOV-2017-02-17-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)


LOV-2017-02-10-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)


LOV-2017-02-10-5 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)