Lover 25 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)


2014

LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Lov om endringer i menneskerettsloven


2009

LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon


2003

LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone [territorialfarvannsloven]


2001

LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler [sanksjonslova]


1999

LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar


1998

LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner


1997

LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Lov om innførsle- og utførsleregulering


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven)


1994

LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei


1992

LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Lov om inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl


1987

LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]


1980

LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av sanksjoner mot Iran


1968

LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd


1962

LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige [Helsingforsavtalen]


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag, undertegnet i Oslo den 23 mars 1962


1937

LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Lov om fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland