Lover 781 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-06-21-103 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i luftfartslova (restriksjonsområde)


LOV-2017-06-21-102 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i vegtrafikkloven


LOV-2017-06-21-101 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)


LOV-2017-06-21-100 Olje- og energidepartementet

Lov om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)


LOV-2017-06-21-99 LM

Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)


LOV-2017-06-21-98 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)


LOV-2017-06-21-97 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)


LOV-2017-06-21-96 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)


LOV-2017-06-21-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)


LOV-2017-06-21-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer)


LOV-2017-06-21-92 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)


LOV-2017-06-21-91 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)


LOV-2017-06-21-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)


LOV-2017-06-21-89 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)


LOV-2017-06-21-88 Forsvarsdepartementet

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold


LOV-2017-06-21-87 Finansdepartementet

Lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning for kapitalinntekter)


LOV-2017-06-21-83 Finansdepartementet

Lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning


LOV-2017-06-21-78 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2017-06-21-77 Finansdepartementet

Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2017-06-21-76 Finansdepartementet

Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)