Lover 1628 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


A

LOV-2012-06-22-43 Finansdepartementet

A-opplysningsloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven - abl.


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv. (dobbeltbeskatningsavtaleloven)


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven]


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Adgangen til visse områder


LOV-1986-02-28-8 Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsloven - adl


LOV-1986-02-28-8 Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsloven - adl.


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

AFP-tilskottsloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven - agl.


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Agnforsyningsloven


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

AIF-loven


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeloven - asl.


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeselskaper (aksjeloven)


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Aktieselskapet Vinmonopolet [vinmonopolloven]


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitet for stønad til livsopphold) (endringslov)


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakultur (akvakulturloven)


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakulturloven


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven - alkhl.


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeloven - asal.


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøringsloven


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Allmenninger m.v. (opphevelseslov)


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandling av sykdom mv


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandlingsloven - albhl.


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Alternative investeringsfond


LOV-1978-06-02-38 Barne- og likestillingsdepartementet

Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område


LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Angrerettloven - angrl


LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Angrerettloven - angrl.


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Anke til Trygderetten (lovrevisjon) (endringslov)


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Anke til Trygderetten (trygderettsloven)


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Anlæg av taugbaner og løipestrenger mv


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven - offanskl.


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvarlighetsloven - riksrl.


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) (endringslov)


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotek (apotekloven)


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Apotekerpensjonsloven.


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotekloven - apotl.


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningen, sosiale tjenester i


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven


LOV-2012-06-22-43 Finansdepartementet

Arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedsloven


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven - aml.


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) (endringslov)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) (endringslov)


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidstakeroppfinnelsesloven.


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvister (arbeidstvistloven)


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvistloven - arbtvl.


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkiv [arkivlova]


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkivlova - arkl.


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Arrestordreloven


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Artistskatteloven


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arv m.m. [arvelova]


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelova - al.


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergiloven - atomenl.


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergivirksomhet [atomenergiloven]


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Audiovisuelle bestillingstjenester


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Auksjonsloven


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven)


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Avgift til Det norske komponistfond


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhending av fast eigedom (avhendingslova)


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhendingslova - avhl.


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova)


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar, setja i verk


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven - avtl.


B

LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

BaneService


LOV-1981-04-08-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Barn og foreldre (barnelova)


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Barn og straff


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringskonvensjonen


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringsloven


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehageloven - bhl.


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehager (barnehageloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnekonvensjonen


LOV-1981-04-08-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnelova - bl.


LOV-1981-03-06-5 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombud [barneombudsloven]


LOV-1981-03-06-5 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudsloven.


LOV-2002-03-08-4 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnetrygd (barnetrygdloven)


LOV-2002-03-08-4 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnetrygdloven - btrl.


LOV-1992-07-17-100 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven - bvl.


LOV-2013-06-21-63 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven (endringslov)


LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.). (endringslov)


LOV-1992-07-17-100 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneverntjenester (barnevernloven)


LOV-2006-06-30-56 Kunnskapsdepartementet

Behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]


LOV-1978-04-28-18 Barne- og likestillingsdepartementet

Behandling av forbrukertvister [forbrukertvistloven]


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling og beskyttelse av informasjon


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobankloven - biobl.


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beitelova.


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beiteloven


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Beredskap (næringsberedskapsloven)


LOV-2006-08-18-61 Olje- og energidepartementet

Beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Beredskapsloven - beredskl.


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Bergverksordning for Svalbard.


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av design (designloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (midlertidig lov)


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


LOV-2015-06-19-54 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (endringslov)


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. (endringslov)


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemer m.v


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemloven


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevning [betalingsutjevningsloven]


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevningsloven.


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Bibliotekloven


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlag


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlagsloven.


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsforskott (forskotteringsloven)


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsinnkrevingsloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilandsloven


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarslova - bal.


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarsloven


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Bildeprogramloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven - biotl.


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bispedømme- og fylkesloven (endringslov)


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bispedømme- og fylkesloven.


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikott [boikottloven]


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikottloven - boil.


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføring (bokføringsloven)


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Bokføring (bokføringsloven) (endringslov)


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføringsloven


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Boligbyggelagsloven


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Boligoppføringsloven


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Borettslagsloven


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bostøtteloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og eksplosjonsvernloven


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (Svalbard)


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarligvareloven (Svalbard)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannvernlov


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Brudvigjingslova


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerrettighetsloven


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova - brhll.


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova - brl.


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova - bbl.


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova - buofl.


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustøttelova


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenninger


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenningsloven - bgdalml.


LOV-1949-03-31-3 Olje- og energidepartementet

Bygging og sikring av drivstoffanlegg [drivstoffanleggloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygningsloven


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Børsloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Børsloven og verdipapirhandelloven mv. (endringslov)


C

LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Cancelli-Promemoria


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Chekker [sjekkloven]


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

CISG


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Containerloven


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Containerloven.


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

COTIF-loven


D

LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Dattersamvirkeforetaksloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven - deknl.


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven - deltl.


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter, avtaler om


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis Omordning af det civile Embedsværk


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Den norske kirke (kirkeloven)


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponering i gjeldshøve [deponeringslova]


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponeringslova - depl.


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven - dsl.


LOV-2013-06-21-61 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


LOV-2013-06-21-60 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsloven om etnisitet


LOV-2013-06-21-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsloven om seksuell orientering


LOV-2005-06-10-40 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsombudsloven


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Dobbeltbeskatningsavtaleloven


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgiftsloven - dal.


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolene (domstolloven)


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven - dl.


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (endringslov)


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)


LOV-1949-03-31-3 Olje- og energidepartementet

Drivstoffanleggloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Dronning Maud Land (bilandsloven)


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelsepersonelloven.


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferdsloven


E

LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Edelmetalloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven - e-hl.


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven - emgll.


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eiendomsskatteloven


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjoner (eierseksjonsloven)


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjonsloven - eiersl.


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eigedomsregistrering (matrikkellova)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane


LOV-2014-12-19-75 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane (endringslov)


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane (endringslov)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova


LOV-2016-06-17-35 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova (endringslov)


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven - e-koml.


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Ekomloven (endringslov)


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (endringslov)


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Eksplosive varer (Svalbard)


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Eksportkontrolloven - ekspktrl.


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkredittloven


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova - orvl.


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonsloven


LOV-1991-07-04-47 Barne- og likestillingsdepartementet

Ekteskap [ekteskapsloven]


LOV-1991-07-04-47 Barne- og likestillingsdepartementet

Ekteskapsloven - el.


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

El-tilsynsloven


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Eldrerådslova


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (endringslov)


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Elektronisk signatur (esignaturloven)


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Elektronisk tinglysing


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikater


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikatloven


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsed etter Grunnloven § 21 [embedsedloven]


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsedloven.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

EMK - Den europeiske menneskerettskonvensjonen


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Endring i nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Endringar relatert til ruspåverka køyring m.m


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov angående allmenninger m.v.


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om datalagringsdirektivet


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til alkoholloven mv.


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og avtaleloven


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til atomenergiloven


LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnevernl. og sosialtjenestel.


LOV-2013-06-21-63 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnevernloven


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til bispedømme- og fylkesloven


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Endringslov til bokføringsloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Endringslov til børsloven og verdipapirhandelloven mv.


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til domstolloven m.m.


LOV-2014-12-19-75 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2016-06-17-35 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til endringslov til strpl.


LOV-2016-05-27-18 Olje- og energidepartementet

Endringslov til energiloven


LOV-2016-12-02-87 Olje- og energidepartementet

Endringslov til energiloven


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til fagskoleloven


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Endringslov til finansvl. og vphl.


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdlova mfl.


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny alderspensjon)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny uføretrygd)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2016-06-17-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse mv


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Endringslov til foretakspensjonsloven mv.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Endringslov til forsvarspersonelloven m.m.


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til forvaltningsloven mv.


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til ftrl. og div. pensjonslover


LOV-2014-05-14-17 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.


LOV-2016-06-17-49 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan)


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til husleieloven


LOV-2016-05-27-17 Kulturdepartementet

Endringslov til kirkeloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til klimakvoteloven


LOV-2016-04-22-4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til kommuneloven mv.


LOV-2016-04-15-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til konkurranseloven


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til konkursloven mv.


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Endringslov til kringkastingsloven


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til kulturminneloven mv.


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til legemiddelloven m.v.


LOV-2015-06-19-49 Finansdepartementet

Endringslov til ligningsloven


LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Endringslov til ligningsloven


LOV-2016-06-17-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til lov om Innovasjon Norge


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til matrikkellova og tinglysingsloven mv.


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Endringslov til medieeierskapsloven


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Endringslov til menneskerettsloven


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2015-12-18-118 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2016-06-17-31 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til motorferdselloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til naturmangfoldloven, viltloven mv.


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelslova


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelsloven, konsesjonsloven mv.


LOV-2015-06-05-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til oreigningslova


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.m.


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.v.


LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven mv.


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven mv.


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Endringslov til pengespill- og lotterilover


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2016-09-16-81 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til reindriftsloven mv.


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Endringslov til sentralbankloven m.fl.


LOV-2016-08-12-78 Forsvarsdepartementet

Endringslov til sikkerhetsloven


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til SIS-loven


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til sjøloven


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til skadeserstatningsloven mv.


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Endringslov til skatte- og avgiftslovgivningen mv.


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2015-06-19-54 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2016-06-17-42 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2007-12-14-107 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til skl. og voerstl.


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til Statens Pensjonskasseloven mv


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til statsborgerloven


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven mv.


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven mv.


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven mv.


LOV-2003-09-12-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til tjenestemannsloven mv.


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til tobakksskadeloven


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tomtefesteloven


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til trygderettsloven


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv.


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven mv.


LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til vaktvirksomhetsloven


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Endringslov til vassdragsreguleringsloven m.fl.


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Endringslov til vegtrafikkloven


LOV-2015-09-04-90 Samferdselsdepartementet

Endringslov til vegtrafikkloven mv.


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Endringslov til yrkestransportlova


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven (vern av databaser)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven - enl.


LOV-2016-05-27-18 Olje- og energidepartementet

Energiloven (endringslov)


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisteret


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisterloven - enhregl.


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

EOS-kontrolloven


LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

ERIC-lova


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Erstatning for krigsskade på eiendom og interesse [krigsskadeerstatningsloven]


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv av næringsverksemd. (opphevelseslov)


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Erverv av vannfall mv


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven - esignl.


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesteloven


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Europakonvensjonen av 20. mai 1980 (Foreldreansvar)


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Europeiske menneskerettskonvensjon


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

EØFG-loven


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-arbeidstakarlova


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-høringsloven


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-konkurranseloven


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

EØS-loven - EØSl.


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-vareloven


F

LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleloven - fgskol.


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleloven (endringslov)


LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleutdanning (fagskoleloven)


LOV-1997-06-19-62 Barne- og likestillingsdepartementet

Familievernkontorer


LOV-1997-06-19-62 Barne- og likestillingsdepartementet

Familievernkontorloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Farvannsloven


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Fast eigedom, fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på (jordskiftelova)


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)


LOV-1988-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Ferie [ferieloven]


LOV-1972-06-16-43 Nærings- og fiskeridepartementet

Ferie for fiskere


LOV-1988-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Ferieloven - feriel.


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Festeavgift ved forlengelse m.m


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegods [fiendegodsloven]


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegodsloven.


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film og videogram


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film- og videogramlova - filml.


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaleloven - finansavtl.


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finansforetak, tilsynet mv. (finanstilsynsloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetaksloven


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Finansiell sikkerhetsstillelse


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) (endringslov)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finanstilsynsloven - finanstll.


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven - fiskeekspl.


LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Fiskeretten i Tanavassdraget


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriforbudsloven.


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Fiskerpensjonsloven.


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskesalslagslova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova - fjell.


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Flagging på kommunenes offentlige bygninger


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Flaggloven.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om barnets rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Folkebibliotekloven


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Folkebibliotekloven.


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsearbeid (folkehelseloven)


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseloven - fhl.


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoleloven - fhskol.


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregisterloven.


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregistrering [folkeregisterloven]


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven) (endringslov)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) (endringslov)


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondet


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondloven


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdlova og einskilde andre lover (endringslov)


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven - ftrl.


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny alderspensjon) (endringslov)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) (endringslov)


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) (endringslov)


LOV-2016-06-17-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse mv (endringslov)


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forandring av rikets inddelingsnavn [bispedømme- og fylkesloven]


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbod mot samkvem med personar som har tilhald på fiendeområde o.a


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøpsloven - forbrkjl.


LOV-1981-12-18-90 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukermerkeloven


LOV-1978-04-28-18 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukertvistloven


LOV-1978-04-28-18 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukertvistloven - forbrtvl.


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann [fiskeriforbudsloven]


LOV-2013-06-21-60 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)


LOV-2013-06-21-61 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)


LOV-2013-06-21-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer


LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-Føring


LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-føring.


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelsesloven - fl.


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldreansvarkonvensjonen


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven - ftnavnl.


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjon (foretakspensjonsloven)


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjonsloven - ftpensjl.


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven - fregl.


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretakssammenslutninger, kontroll med


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpakting [forpaktingslova]


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpaktingslova - fpl.


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaleloven - fal.


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidling


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidlingsloven


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringslovvalgsloven - intprfal.


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsselskaper


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhet


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven - forsvl.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (endringslov)


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven - rentel.


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen [riksgrenseloven]


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Forskningsavgift på landbruksprodukter


LOV-2006-06-30-56 Kunnskapsdepartementet

Forskningsetikkloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven - forskl.


LOV-2016-08-12-77 Forsvarsdepartementet

Forsvarsloven


LOV-2004-07-02-59 Forsvarsdepartementet

Forsvarspersonelloven


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Forsvarspersonelloven m.m. (endringslov)


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvunne personar


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven - forurl.


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Forvaltning av alternative investeringsfond


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven - fvl.


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven mv. (endringslov)


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Fredning og fangst av isbjørn [isbjørnloven]


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Fremja umsetnaden av jordbruksvaror


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Fri rettshjelp [rettshjelploven]


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Frie varebytte i EØS


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftslivet [friluftsloven]


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftsloven - fril.


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Friskolelova - Frskol.


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven]


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritids- og småbåtloven


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Frittståande skolar (friskolelova)


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Frivillige auksjoner [auksjonsloven]


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Frivillighetsregisterloven


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen)


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Første og syttende mai som høgtidsdager


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)


G

LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven - gentl.


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Geodataloven


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrev [gjeldsbrevlova]


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrevlova - gbl.


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven - gol.


LOV-2014-05-14-17 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (endringslov)


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av forordning (EF


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av sanksjoner mot Iran


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette internasjonale domstoler for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Gjennomføring i norsk rett av miljøvernkonvensjon mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige, undertegnet 19 februar 1974


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Gjerdeloven


LOV-1991-06-07-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker [tivoliloven]


LOV-2011-12-16-61 Finansdepartementet

Godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroerverv av løsøre [godtroervervloven]


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroervervloven - ekstl.


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova - ggl.


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova - gl.


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven - gravfl.


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Grensereinbeiteloven


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - Grl. - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - bokmål


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - Grl. - bokmål


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Grunnvann og vassdrag (vannressursloven)


H

LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Handheving av det frie varebyttet innan EØS


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Hanndyrloven


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova - havenl.


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havne- og farvannsloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havneloven


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Havressurslova


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernet [heimevernloven]


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernloven.


LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Heleide dattersamvirkeforetak


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdager og helligdagsfred


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdagsfredloven


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven - hol.


LOV-2016-06-17-49 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (endringslov)


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven - hlsberedskl.


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetak m.m. (helseforetaksloven)


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetaksloven - hfl.


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforskningsloven


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforskningsloven - hforsknl.


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (endringslov)


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseopplysninger, behandling av


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonelloven - hpl.


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven - hregl.


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregistre og behandling av helseopplysninger


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetilsynsloven


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Helsingforsavtalen


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøve


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøvelova - hendl.


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevd [hevdslova]


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevdslova - hevdsl.


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegods [hittegodslova]


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegodslova - hgl.


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundehold (hundeloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundeloven - hul.


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbanken


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbankloven


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravl


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravlsloven - avlsl.


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleie 1939


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieavtaler (husleieloven)


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven - husll.


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven (endringslov)


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven av 1939


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Husstandsfellesskapsloven - husfskl.


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven - hvvl.


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Høyesterettspensjonsloven.


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 (Barnebortføring)


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenesteloven - hvtjl.


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]


I

LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

ID-kortloven


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning mv. (endringslov)


LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven - inkl.


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inndelingslova


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførsleregulering


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførslereguleringslova


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjonsloven - innskpensjl.


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Instruks for Regjeringen


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

Intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Interkommunale selskaper


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale løsørekjøp, konvensjon om


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsloven


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Investeringsfond, alternative


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Isbjørnloven.


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

ITS-loven


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler [sanksjonslova]


J

LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Jakt og fangst av vilt (viltloven)


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Jan Mayen


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Jan Mayen-skatteloven


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvarsloven - jbansvl.


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven - jbl.


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Jernbaneundersøkelsesloven


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jord (jordlova)


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jordlova - jl.


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Jordskiftelova - jskl.


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv


K

LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Karanteneloven


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Kassasystemlova


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven - kirkel.


LOV-2016-05-27-17 Kulturdepartementet

Kirkeloven (endringslov)


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøp


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpsloven - kjl.


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpslovvalgsloven - intprkjl.


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Klaseammunisjonsloven


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven (endringslov)


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Knockoutloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven - kml.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


LOV-2009-06-19-44 Barne- og likestillingsdepartementet

Kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Kommunale vass- og avløpsanlegg


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven - koml.


LOV-2016-04-22-4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen) (endringslov)


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsbehandling


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven - konfrådl.


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig resolusjon [bergverksordning for Svalbard]


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighetsalder


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven - krrl.


LOV-2016-04-15-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) (endringslov)


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven - kkl.


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven mv. (endringslov)


LOV-1984-06-08-60 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurslovgivningens ikrafttredelseslov


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjonsloven - konsl.


LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

Konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)


LOV-1998-06-26-41 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)


LOV-1998-06-26-41 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontantstøtteloven


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS)


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om den sivile prosess


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om sivilprosess


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll [nordisk familierettslig konvensjon]


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs


LOV-1983-03-11-8 Landbruks- og matdepartementet

Konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag, undertegnet i Oslo den 23 mars 1962


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om arv og dødsboskifte, nordisk (endring i)


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet.


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om internasjonale løsørekjøp


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjonen om foreldreansvar


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltning m.v


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltningsloven


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikklova


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kraftledningsregisterloven - kregl.


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Krav til kassasystem (kassasystemlova)


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven - pkrregll.


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Kredittvurderingsbyråer


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven - kretsml.


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for militærpersoner


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadeerstatningsloven.


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadestønadsloven.


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkasting


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Kringkasting. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkastingsloven - kringkl.


LOV-2009-06-19-44 Barne- og likestillingsdepartementet

Krisesenterlova


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomslærelov for vidaregåande skoler m.v.


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Kulturlova


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminneloven - kulml.


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner [kulturminneloven]


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner og svalbardmiljøloven (endringslov)


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Kulturrådsloven


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Kunstavgiftsloven


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Kvinnediskrimineringskonvensjonen


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvakten (kystvaktloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvaktloven - kystvl.


L

LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Lakse- og innlandsfiskloven - laksfl.


LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Laksefisk og innlandsfisk m.v


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslott [landslottloven]


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslottloven.


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Langtidsferieprodukter og deltidsbruksrett, avtaler om


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Lappekodisillen


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelloven


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven)


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr (endringslov)


LOV-1980-06-13-24 Finansdepartementet

Ligningsforvaltning (ligningsloven)


LOV-2015-06-19-49 Finansdepartementet

Ligningsforvaltning (ligningsloven) (endringslov)


LOV-1980-06-13-24 Finansdepartementet

Ligningsloven - lignl.


LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Ligningsloven (endringslov)


LOV-2013-06-21-59 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)


LOV-2005-06-10-40 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)


LOV-2013-06-21-59 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillingsloven


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanseloven.


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanser m.v. [linjekonferanseloven]


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losloven


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losordningsloven


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotterier m.v. (lotteriloven)


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotteriloven - lottl.


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om 1 og 17 mai.


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om adgang til rekvisisjon av skip.


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om adgangen til visse områder.


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for apotekvirksomhet


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn.


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avgift av kull m.v. fra Svalbard.


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Lov om avgift på forestillinger m.v.


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Lov om avgift på utslipp av CO2


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Lov om avgift til Det norske komponistfond.


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Lov om avgift til fond for utøvende kunstnere.


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om avtale mellom Norge og Kina.


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avtaler


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneService som AS


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneTele AS


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Lov om banktjenester gjennom Posten Norge AS


LOV-2006-08-18-61 Olje- og energidepartementet

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om brudvigjing i utlandet.


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om det frie varebyttet innan EØS


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om diskriminering i internasj. skipsfart.


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om eksplosive varer (Svalbard)


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om eksportavgift på fiskevarer - fiskekspal.


LOV-2016-06-17-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endring av juridisk kjønn


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om europarådsavtale om handel med narkotika


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.


LOV-2016-06-17-30 Finansdepartementet

Lov om EØS-finanstilsyn


LOV-1972-06-16-43 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om ferie for fiskere.


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse.


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om flagging på kommunale bygninger.


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbod mot samkvem med fienden.


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om forbud mot at redere gir opplysninger.


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbud mot fallskjermhopping.


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Lov om forbud mot frakt av våpen m.m.


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Lov om forskningsavgift i landbruket.


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Lov om forsvarsviktige oppfinnelser.


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fristar og betalingsutsetjing.


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer.


LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Lov om garanti fra Statoil ASA ved aksjesalg


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner.


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av Roma-vedtektene


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for Scandinavian Star


LOV-2015-09-04-85 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Haagkonvensjonen 1996


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Lov om individuell pensjonsordning


LOV-2016-05-27-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Innovasjon Norge


LOV-2016-06-17-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Innovasjon Norge (endringslov)


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Lov om inspeksjoner av styrker i Europa


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om interkommunale selskaper - intkomsel.


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonal sikkerhet i mobilt løsøre


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale investeringstvistar.


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale organisasjoner m.v.


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Jan Mayen.


LOV-2016-06-17-29 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013)


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Kommunalbanken AS - Kombl.


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Kongens myndighetsalder.


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Lov om konvensjon om kjemiske våpen


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Lov om kredittvurderingsbyråer


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om krigsforbryterdomstol, Jugoslavia m m


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for militærpersoner.


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for sivile m.v.


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer.


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Lov om Kystverkets produksjonsvirksomhet


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ledsagerpensjon i utenrikstjenesten


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus.


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om løysingsrettar - løysl.


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om medisinsk utstyr - medutstl.


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om merkning på tunge kolli.


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Lov om militær politimyndighet


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om møteplikt til Stortinget.


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om målenheter, måling og normaltid


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Lov om nordisk miljøvernkonvensjon.


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordisk vitneplikt.


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordiske privatrettslige dommer.


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om Norges Krigsskaderåd.


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norsk Lovtidend.


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Norsk Lysingsblad


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om notarius publicus


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Lov om NSB AS og Posten Norge AS


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Lov om Nye Veier AS


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlig støtte


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av AIM Norway SF til aksjeselskap


LOV-2000-02-18-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om omdanning av Statsbygg


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning til Postbanken AS - Postbl.


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Lov om omklassifisering av veg


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Omordning af det civile Embedsverk.


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om omorganisering av Statkraft SF


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om opph. av pensjonsordn. for åremålstilsatte


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppheving av ervervsloven mv.


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Lov om Opplysningsvesenets fond


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppskyting i verdensrommet.


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av domfelte - domfovfl.


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av straffeforfølging.


LOV-2003-09-12-94 Landbruks- og matdepartementet

Lov om overtakelse av matforvaltningen


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjon for oppdragstaker i barnevernet


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonering av militært tilsatte


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for sivilombudsmannen.


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Lov om pensjonsrettigheter innen EØS


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Lov om Perlefiskeriet


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregler for jern og stål.


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregulering ved fiskeimport m.v.


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv mv.


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Lov om registrering av råoljehandel - råolregl.


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-1983-03-11-8 Landbruks- og matdepartementet

Lov om reingjerder mellom Norge og Finland


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rett til å selja uhenta ting.


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om rituell omskjæring av gutter


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Lov om Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-2005-06-17-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om sjøtransporttjenester


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om stans i utbetalinger etter barnebortføring


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Lov om Statens lufthavnselskap


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Lov om statens oppkrevere m.v.


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om Statens pensjonskasse


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Lov om statens premieobligasjonslån.


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Lov om statsbidrag til skytebaner.


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om straff for internerte militære.


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om supplerande stønad ved kort butid


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Zimbabwe


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Lov om taugbaner og løipestrenger.


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om tekniske kontrollorgan


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Lov om tilskott til livssynssamfunn.


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Lov om traktat mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Lov om trudomssamfunn og ymist anna.


LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ulykkestrygd på Svalbard.


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Lov om undersjøiske kabler.


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om undersjøiske naturforekomster.


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om undersøkelsesutvalg, psykiske lidelser


LOV-1978-06-02-38 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om utenlandske skilsmisser.


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utlevering mellom nordiske land.


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Lov om utvinning av petroleum under land.


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Lov om vederlag for kunstvisning


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Lov om vedtak i FNs Sikkerhetsråd.


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse.


LOV-2016-06-17-64 Kulturdepartementet

Lov om åpenhet om eierskap i medier


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov um prisereglar og prisedomstolar.


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Lovrevisjon


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Lovvalg i forsikring [forsikringslovvalgsloven]


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfart (luftfartsloven)


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfartsloven - luftl.


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsgarantiloven


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven)


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemndloven


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Løsørekjøp, konvensjon om internasjonale


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Løysingsrettar


M

LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Markaloven


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Markedsføringsloven


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Markedsføringsloven - mfl.


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matloven - matl.


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova og tinglysingsloven mv. (endringslov)


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Medieeierskapsloven (endringslov)


LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Mediefridomslova


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk utstyr


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp [kjøpslovvalgsloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettskonvensjonen


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven - mrl.


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Menneskerettsloven (endringslov)


LOV-1981-12-18-90 Barne- og likestillingsdepartementet

Merking av forbruksvarer m.v


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2015-12-18-118 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Merverdiavgiftskompensasjonsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven - mval.


LOV-2016-06-17-31 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven (endringslov)


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrev i håndverk og annen næring [mesterbrevloven]


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrevloven.


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Midlertidig lov om kontroll med geografisk informasjon


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militær disiplinærmyndighet [militære disiplinærlov]


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov - milstrl.


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militære disiplinærlov - disipl.


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Militærnekterloven


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt, pensjonering av


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven - mlinfl.


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Mindreårige, beskyttelse mot skadelige bildeprogram


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Mineralloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Momsloven


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjon av skuldbrev m.v. [mortifikasjonslova]


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjonslova.


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Motorferdsel i utmark og vassdrag


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Motorferdsel i utmark og vassdrag mv. (endringslov)


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Motorferdselloven


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Målbruk i offentleg teneste [mållova]


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Målenheter, måling og normaltid


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova - måll.


N

LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Nabogjerdeloven


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Naboloven


LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv. (endringslov)


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Naturgassloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven - nml.


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) (endringslov)


LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Naturoppsynsloven


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturressurser i Finnmark fylke, rettsforhold og forvaltning av grunn og (finnmarksloven)


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeerstatningsloven


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikring


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsloven - natskforsl.


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeloven


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

NAV-loven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Navneloven


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NHRI


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM-loven


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

NIS-loven - NISl.


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk familierettslig konvensjon.


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konkurskonvensjon


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte.


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om dommer.


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Nordisk konvensjon om underholdsbidrag.


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk passkontrolloverenskomst


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk vitneplikt


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Norfundloven


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Norges Flag [flaggloven]


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Norges Krigsskaderåd


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Norges territorialfarvann og tilstøtende sone [territorialfarvannsloven]


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Norges økonomiske sone [økonomiske soneloven]


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven)


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Norsk kulturråd (kulturrådsloven)


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Lovtidend m.v


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk Lysingsblad


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk statsborgerskap (statsborgerloven)


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Norske Lov - NL


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Norskopplæring og introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Notarius publicus


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny alderspensjon


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Nye kapitalkrav mv


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsberedskapsloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Nødverge, bruk av åte


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg


O

LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)


LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjonslova


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

Obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven]


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova - odl.


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova (endringslov)


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. (endringslov)


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova - offl.


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig støtte


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlige anskaffelser


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven]


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2000-02-18-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Omorganisering av Statkraft SF


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Omskjæring av gutter


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorgstjenesteloven


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Omstillingslova


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Operapensjonsloven


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Oppfinnelser av betydning for rikets forsvar


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisteret


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisterloven - oppgregl.


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk. (endringslov)


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven. (endringslov)


LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Opplysningsvesenets fond


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova - oppll.


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigning av fast eigedom [oreigningslova]


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigningslova - orl.


LOV-2015-06-05-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigningslova (endringslov)


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven]


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

OTP-loven


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellem Norge og Storbritannia angående den civile rettergang


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven)


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av domfelte


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


LOV-2003-09-12-94 Landbruks- og matdepartementet

Overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen


P

LOV-1995-08-25-57 Barne- og likestillingsdepartementet

Pakkereiseloven - pakrl.


LOV-1995-08-25-57 Barne- og likestillingsdepartementet

Pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant (panteloven)


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant i patenter og planteforedlerretter


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant og i enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven - pantel.


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (endringslov)


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Partiloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven - pbrl.


LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven mv. (endringslov)


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (endringslov)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientjournalloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientrettighetsloven


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientskadeloven - passkl.


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Pass (passloven)


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven - passl.


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patenter (patentloven)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven - patl.


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.). (endringslov)


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven, endr. i


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyrelova


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespill m.v. (pengespilloven)


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Pengespill- og lotterilovgivningen. (endringslov)


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespilloven - spill.


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonering av militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Pensjonsforetak


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. [apotekerpensjonsloven)


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett [operapensjonsloven]


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for sykepleiere [sykepleierpensjonsloven]


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for åremålstilsatte. (opphevelseslov)


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for fiskere [fiskerpensjonsloven]


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for sjømenn [sjømannspensjonsloven]


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Perlefiskeriet


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Permitteringslønnsloven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Personnavn (navneloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven - popplyl.


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Peter I's øy (bilandsloven)


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsloven - petrl.


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Petroleumsskatteloven


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Petroleumsskatteloven - petrsktl.


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven - pbl.


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og byggesaksbehandling


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven - plfl.


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Pliktavleveringslova - avlvl.


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven - politil.


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Politimyndighet i det militære forsvar


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiregisterloven


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Polititjenestepliktloven


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Postloven


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Posttjenester (postloven)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Prisereglar og prisedomstolar


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregler for jern og stål


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregulering ved import av fisk og fiskevarer m.v


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltak


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltaksloven - pristl.


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Produksjon, transport og omsetning av agn [agnforsyningsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvar [produktansvarsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvarsloven - prodansvl.


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven - prodktrl.


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokura [prokuraloven]


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokuraloven - prokl.


LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Prom. ang. Territorial Grænse.


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven - phvl.


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)


R

LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Redaksjonell fridom i media


LOV-2015-12-04-95 Finansdepartementet

Referanserenteloven


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Register for frivillig virksomhet


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Registrering av elektriske kraftledninger [kraftledningsregisterloven]


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Registrering av foretak [foretaksregisterloven]


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Regjeringsinstruksen.


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Regnskapsførerloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven - rskl.


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Regulering av svine- og fjørfeproduksjonen


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Regulerte markeder (børsloven)


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift (reindriftsloven)


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsloven


LOV-2016-09-16-81 Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsloven (endringslov)


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Rekvisisjonsloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Res. anggående jorddelingen i Finmark m.v.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven]


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven]


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettsrettergangsloven]


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttrædelseslov.


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttræden


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsoverenskomst med Storbritannia.


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyr (rettsgebyrloven)


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyrloven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven - rhjl.


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshøve mellom grannar


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsutdragsloven.


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisjon og revisorer (revisorloven)


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisorloven - revl.


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksgrenseloven - riksgrl.


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksrettergangsloven - riksrgl.


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonen


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonsloven - rrevl.


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteaterlova


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteatret [riksteaterlova]


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Rituell omskjæring av gutter


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven (endringslov)


LOV-2005-06-17-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


S

LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige [Helsingforsavtalen]


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova - saml.


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven - samel.


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordningsloven - samordl.


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkeforetak (samvirkelova)


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkelova


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Sanksjonslov mot Iran.


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Sanksjonslova


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

SCE-loven


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) (endringslov)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) [SIS-loven]


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

SE-loven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven - sel.


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Sentralbankloven


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Sentralbankloven.


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsloven


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsvirksomhet (serveringsloven)


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Servituttlova - servl.


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

SI-loven


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Sikkerhetsloven


LOV-2016-08-12-78 Forsvarsdepartementet

Sikkerhetsloven (endringslov)


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Sikre containere [containerloven]


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

SIS-loven - SISl.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilbeskyttelsesloven


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivildomsoverenskomst med Storbritannia.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven - ombml.


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjekkloven - sjl.


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Sjøfarten (sjøloven)


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Sjøloven - sjøl.


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) (endringslov)


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Sjømannspensjonsloven - sjømptrl.


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelag [sjøtrygdelagloven]


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelagloven.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Skadeforsikring


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatning [skadeserstatningsloven]


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven - skl.


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) (endringslov)


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) (endringslov)


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (endringslov)


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Skatte- og avgiftslovgivningen mv. (endringslov)


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven


LOV-2015-06-19-54 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven - sktbl.


LOV-2016-06-17-42 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven (endringslov)


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven (endringslov)


LOV-2016-05-27-14 Finansdepartementet

Skatteforvaltningsloven


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatteloven - sktl.


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2007-12-14-107 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (midlertidig tillegg)


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifte [skifteloven]


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifteloven - sl.


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipsarbeidsloven


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhetsloven


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønnsprosessloven - skjl.


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbruk (skogbrukslova)


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbrukslova


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Skogsdrift m.v. i statsallmenningene


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Smittevernloven - smvl.


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Småbåtloven


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Småbåtloven - småbåtl.


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosialtjenesteloven - sotjl.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

SP - Konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesteloven - sphl.


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Sprøyteromsloven


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova - stadnl.


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg [stamhusloven]


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhusloven


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Standardisert inntektstaperstatning til barn


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond-loven


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

Statens innkrevingssentral (SI-loven)


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond-loven


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover (endringslov)


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) (endringslov)


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasseloven - stpkl.


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) (endringslov)


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven - statl.


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Statleg varekrigsforsikring


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Statsallmenningsloven - statsalml.


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (endringslov)


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetak


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetaksloven - statsfol.


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. [lønnsgarantiloven]


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stedsnavnloven


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Sterilisering [steriliseringsloven]


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Steriliseringsloven - sterill.


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelser (stiftelsesloven)


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelsesloven - stiftl.


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Stortings- og regjeringspensjonsloven


LOV-2011-12-16-61 Finansdepartementet

Stortingsgodtgjørelsesloven


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingspensjonsutvalgsloven


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straff (straffeloven)


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven - strgjfl.


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) (endringslov)


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven mv. (endringslov)


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven 2005 - strl. 2005


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (endringslov)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikraftsettingslov


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikrafttredelseslov - strl.ikrl.


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven - strpl.


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) (endringslov)


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffesaker, rettergangsmåten i (Straffeprosessloven)


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Stranding og Vrag [vrakloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevernloven - stvl.


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnader


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnadsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Stønad ved krigsskade på person [krigsskadestønadsloven]


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbard [Svalbardloven]


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardloven - svalbl.


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Svalbardmiljøloven


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Svalbardskatteloven


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Svalbardskatteloven - svalbsktl.


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Svalbardtraktaten.


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Svangerskapsavbrudd [abortloven]


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Svartebørsloven


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Svine- og fjørfeproduksjonsloven


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Sykepleierpensjonsloven.


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgifter (særavgiftsloven)


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgiftsloven


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven]


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe


T

LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Tanaloven


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesteloven - tannhl.


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Terminvis utbetaling av menerstatning


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Territorialfarvannsloven - terfl.


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Tidspartloven


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse [høyesterettspensjonsloven]


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lover av 13. desember 1946 om Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og Krigspensjonering for militærpersoner. (midlertidig)


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering.


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering.


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om Statens pensjonskasse.


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Tilleggslov til petroleumsskatteloven


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Tilskott til livssynssamfunn


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Time-share-loven


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing [tinglysingsloven]


LOV-2003-09-12-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing m.m. (endringslov)


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven - tingl.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (endringslov)


LOV-1991-06-07-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tivoliloven


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenesteloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven - tjml.


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjonsloven


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven]


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestetvistloven - tjtvl.


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenestevirksomhet (tjenesteloven)


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven - tobskl.


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven (endringslov)


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Toll og vareførsel (tolloven)


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Tolloven - toll.


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefeste


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefestelova - tfl.


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (endringslov)


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Totalisatorloven


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen [Svalbardtraktaten]


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjonslova


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Trollheimenloven


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Trudomssamfunn og ymist anna


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Trygderettsloven - trrl.


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven - tvangsl.


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven og andre lover (endringslov)


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven - tvl.


U

LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskoleloven - uhl.


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Utbyggingsselskap for veg


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtte


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtteloven


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]


LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Utenrikstjenesteloven


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingers adgang til riket og deres opphold her


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven - utlendl.


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven (innstramninger) (endringslov)


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven mv. (endringslov)


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering av lovbrytere m.v. [utleveringsloven]


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven - utlevl.


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven m.m. (endringslov)


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner


V

LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (endringslov)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhetsloven - vaktl.


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgloven - valgl.


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutalova - valutal.


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven - valregl.


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutaregulering [valutalova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vann- og avløpsanleggsloven


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Vannfallskonsesjonsloven.


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vannressursloven - vrl.


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Varekrigsforsikringslova


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven - vml.


LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vasdragsreguleringer [vassdragsreguleringsloven]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vass- og avløpsanleggslova


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragene [vassdragsloven]


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige.


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragsloven - vdrl.


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven - vregl.


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven m.fl. (endringslov)


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Veddemål ved totalisator [totalisatorloven]


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlag ved oreigning av fast eigedom


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlagsloven


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktavtaler [vegfraktloven]


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktloven - vegfrl.


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova - vegl.


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) (endringslov)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikk (vegtrafikkloven)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikkloven - vtrl.


LOV-2015-09-04-90 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikkloven mv. (endringslov)


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vekselloven - vl.


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Veksler [vekselloven]


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ventelønnsordning og vartpengeordninga, utfasing av (endringslov)


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfond (verdipapirfondloven)


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfondloven


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandelloven - vphl.


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven - vprl.


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemål (vergemålsloven)


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsloven - vgml.


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Verneplikt [vernepliktsloven]


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Vernepliktsloven - vpl.


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven - viltl.


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Vinmonopolloven.


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæring (voksenopplæringsloven)


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæringsloven


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgift


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgiftsloven - vogl.


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven - voerstl.


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vrakloven.


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Våpenloven


Y

LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Ymse beitespørsmål [beitelova]


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikring


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikringsloven - yforsl.


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygdloven.


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransportlova


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.) (endringslov)


Ø

LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven - øksonl.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

ØSK - Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


Å

LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven - åvl.


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) (endringslov)


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (endringslov)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Åndsverkloven. (endringslov)


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Årsregnskap m.v. (regnskapsloven)