Lover 1714 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.
 
For et utvalg av lover som er helt eller delvis opphevet, samt noen historiske versjoner av lover, se Opphevede lover.
 
For liste over Stortingets lovvedtak som ennå ikke er sanksjonert, se Ikke-sanksjonerte lover.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


A

LOV-2012-06-22-43 Finansdepartementet

A-opplysningsloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven - abl


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv. (dobbeltbeskatningsavtaleloven)


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven]


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Adgangen til visse områder


LOV-2017-06-16-48 Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsloven


LOV-1986-02-28-8 Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsloven - adl


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

AFP-tilskottsloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven - agl


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Agnforsyningsloven


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

AIF-loven


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeloven - asl


LOV-2017-06-16-71 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjelovgivningen mv. (endringslov)


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeselskaper (aksjeloven)


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Aktieselskapet Vinmonopolet [vinmonopolloven]


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitet for stønad til livsopphold) (endringslov)


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakultur (akvakulturloven)


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakulturloven


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven - alkhl


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeloven - asal


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøringsloven


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Allmenninger m.v. (opphevelseslov)


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandling av sykdom mv


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandlingsloven - albhl


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Alternative investeringsfond


LOV-1978-06-02-38 Barne- og likestillingsdepartementet

Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område


LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Angrerettloven - angrl


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Anke til Trygderetten (lovrevisjon) (endringslov)


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Anke til Trygderetten (trygderettsloven)


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Anlæg av taugbaner og løipestrenger mv


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvarlighetsloven - riksrl


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotek (apotekloven)


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Apotekerpensjonsloven


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotekloven - apotl


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningen, sosiale tjenester i


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven


LOV-2012-06-22-43 Finansdepartementet

Arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedsloven


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven - aml


LOV-2017-03-31-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven (endringslov)


LOV-2017-06-16-42 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven (endringslov)


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) (endringslov)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) (endringslov)


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidstakeroppfinnelsesloven


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvister (arbeidstvistloven)


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvistloven - arbtvl


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkiv [arkivlova]


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkivlova - arkl


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Arrestordreloven


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Artistskatteloven


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arv m.m. [arvelova]


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelova - al


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergiloven - atomenl


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergivirksomhet [atomenergiloven]


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Audiovisuelle bestillingstjenester


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Auksjonsloven


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven)


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Avgift til Det norske komponistfond


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhending av fast eigedom (avhendingslova)


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhendingslova - avhl


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova)


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar, setja i verk


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven - avtl


B

LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

BaneService


LOV-1981-04-08-7 BL

Barn og foreldre (barnelova)


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Barn og straff


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringskonvensjonen


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringsloven


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehageloven - bhl


LOV-2017-06-21-98 Kunnskapsdepartementet

Barnehageloven (endringslov)


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehager (barnehageloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnekonvensjonen


LOV-1981-04-08-7 BL

Barnelova - bl


LOV-2017-06-02-33 BL

Barnelova (endringslov)


LOV-2017-03-31-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnelova mv. (endringslov)


LOV-1981-03-06-5 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombud [barneombudsloven]


LOV-1981-03-06-5 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudsloven


LOV-2002-03-08-4 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnetrygd (barnetrygdloven)


LOV-2002-03-08-4 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnetrygdloven - btrl


LOV-1992-07-17-100 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven - bvl


LOV-2013-06-21-63 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven (endringslov)


LOV-2017-06-16-46 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven (endringslov)


LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.). (endringslov)


LOV-1992-07-17-100 Barne- og likestillingsdepartementet

Barneverntjenester (barnevernloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling og beskyttelse av informasjon


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobankloven - biobl


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beitelova


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beiteloven


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Beredskap (næringsberedskapsloven)


LOV-2006-08-18-61 Nærings- og fiskeridepartementet

Beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Beredskapsloven - beredskl


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Bergverksordning for Svalbard


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av design (designloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (midlertidig lov)


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. (endringslov)


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemer m.v


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemloven


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevning [betalingsutjevningsloven]


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevningsloven


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Bibliotekloven


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlag


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlagsloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsforskott (forskotteringsloven)


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsinnkrevingsloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilandsloven


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarslova - bal


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarsloven


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Bildeprogramloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven - biotl


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bispedømme- og fylkesloven


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bispedømme- og fylkesloven (endringslov)


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikott [boikottloven]


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikottloven - boil


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføring (bokføringsloven)


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Bokføring (bokføringsloven) (endringslov)


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføringsloven


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Boligbyggelagsloven


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Boligoppføringsloven


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Borettslagsloven


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bostøtteloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og eksplosjonsvernloven


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (Svalbard)


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarligvareloven (Svalbard)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannvernlov


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Brudvigjingslova


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerrettighetsloven


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova - brhll


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova - brl


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova - bbl


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova - buofl


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustøttelova


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenninger


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenningsloven - bgdalml


LOV-1949-03-31-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Bygging og sikring av drivstoffanlegg [drivstoffanleggloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygningsloven


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Børsloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Børsloven og verdipapirhandelloven mv. (endringslov)


C

LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Cancelli-Promemoria


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Chekker [sjekkloven]


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

CISG


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Containerloven


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

COTIF-loven


D

LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Dattersamvirkeforetaksloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven - deknl


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven - deltl


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter, avtaler om


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis Omordning af det civile Embedsværk


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Den norske kirke (kirkeloven)


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponering i gjeldshøve [deponeringslova]


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponeringslova - depl


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven - dsl


LOV-2013-06-21-61 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


LOV-2013-06-21-60 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsloven om etnisitet


LOV-2013-06-21-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsloven om seksuell orientering


LOV-2005-06-10-40 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsombudsloven


LOV-2017-06-16-50 Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringsombudsloven


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Dobbeltbeskatningsavtaleloven


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgiftsloven - dal


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolene (domstolloven)


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven - dl


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (endringslov)


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)


LOV-1949-03-31-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Drivstoffanleggloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Dronning Maud Land (bilandsloven)


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelsepersonelloven


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferdsloven


E

LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Edelmetalloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven - e-hl


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven - emgll


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eiendomsskatteloven


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjoner (eierseksjonsloven)


LOV-2017-06-16-65 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjonsloven


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjonsloven - eiersl


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eigedomsregistrering (matrikkellova)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane (endringslov)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova


LOV-2017-06-21-76 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova (endringslov)


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven - e-koml


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Ekomloven (endringslov)


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (endringslov)


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Eksplosive varer (Svalbard)


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Eksportkontrolloven - ekspktrl


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkredittloven


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova - orvl


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonsloven


LOV-1991-07-04-47 Barne- og likestillingsdepartementet

Ekteskap [ekteskapsloven]


LOV-1991-07-04-47 Barne- og likestillingsdepartementet

Ekteskapsloven - el


LOV-2017-06-16-66 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (endringslov)


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

El-tilsynsloven


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Eldrerådslova


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (endringslov)


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Elektronisk signatur (esignaturloven)


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Elektronisk tinglysing (endringslov)


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikater


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikatloven


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsed etter Grunnloven § 21 [embetsedloven]


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsedloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

EMK - Den europeiske menneskerettskonvensjonen


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Endring i nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov angående allmenninger m.v.


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om datalagringsdirektivet


LOV-2017-06-16-71 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til aksjelovgivningen mv.


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til alkoholloven mv.


LOV-2017-03-31-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven


LOV-2017-06-16-42 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og avtaleloven


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til atomenergiloven


LOV-2017-06-21-98 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til barnehageloven


LOV-2017-06-02-33 BL

Endringslov til barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)


LOV-2017-03-31-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnelova mv. (likestilt foreldreskap)


LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnevernl. og sosialtjenestel


LOV-2013-06-21-63 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnevernloven


LOV-2017-06-16-46 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til barnevernloven (barnevernsreform)


LOV-2016-06-17-61 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til bispedømme- og fylkesloven


LOV-2015-06-19-53 Finansdepartementet

Endringslov til bokføringsloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Endringslov til børsloven og verdipapirhandelloven mv.


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til domstolloven m.m


LOV-2015-12-18-110 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2017-06-21-76 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2017-06-16-66 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til ekteskapsloven og bustøttelova m.m.


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til endringslov til strpl


LOV-2016-05-27-18 Olje- og energidepartementet

Endringslov til energiloven


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til fagskoleloven


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Endringslov til finansvl. og vphl


LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til finnmarksloven


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdlova mfl


LOV-2017-05-22-27 BL

Endringslov til folketrygdlova og krisesenterlova


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2017-04-05-15 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2017-06-21-77 Finansdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny alderspensjon)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny uføretrygd)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2017-06-16-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2017-05-11-25 AS

Endringslov til folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)


LOV-2017-06-16-44 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven og kontantstøtteloven


LOV-2016-06-17-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse mv


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Endringslov til foretakspensjonsloven mv.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Endringslov til forsvarspersonelloven m.m


LOV-2017-06-16-63 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til forvaltningslova, tvistelova m.m.


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til forvaltningsloven mv.


LOV-2017-06-16-70 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til ftrl. og div. pensjonslover


LOV-2014-05-14-17 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.


LOV-2017-06-16-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til havressurslova m.m.


LOV-2017-06-02-34 HO

Endringslov til helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)


LOV-2017-06-16-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til helselovgivningen


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan)


LOV-2017-06-21-96 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til husbankloven


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til husleieloven


LOV-2017-06-16-52 Finansdepartementet

Endringslov til hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til klimakvoteloven


LOV-2017-06-16-62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til kommunelova m.m.


LOV-2016-04-22-4 KM

Endringslov til kommuneloven mv.


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til konkursloven mv.


LOV-2017-06-21-99 LM

Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.


LOV-2017-06-21-101 Olje- og energidepartementet

Endringslov til konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Endringslov til kringkastingsloven


LOV-2017-06-16-68 Kulturdepartementet

Endringslov til kringkastingsloven


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til kulturminneloven mv.


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til legemiddelloven m.v.


LOV-2017-06-16-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til legemiddelloven og patentloven


LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Endringslov til ligningsloven


LOV-2017-06-21-100 Olje- og energidepartementet

Endringslov til lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)


LOV-2016-12-16-91 Finansdepartementet

Endringslov til lov om EØS-finanstilsyn mv.


LOV-2017-06-21-83 Finansdepartementet

Endringslov til lov om individuell pensjonsordning


LOV-2017-06-21-103 Samferdselsdepartementet

Endringslov til luftfartslova


LOV-2017-06-02-32 BL

Endringslov til markedsføringsloven


LOV-2017-06-02-31 BL

Endringslov til markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)


LOV-2017-06-16-49 Barne- og likestillingsdepartementet

Endringslov til markedsføringsloven og angrerettloven


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til matrikkellova og tinglysingsloven mv.


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Endringslov til medieeierskapsloven


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Endringslov til menneskerettsloven


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til motorferdselloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til naturmangfoldloven, viltloven mv.


LOV-2017-04-21-17 JD

Endringslov til naturskadeforsikringsloven


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelslova


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelsloven, konsesjonsloven mv.


LOV-2017-06-09-37 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til opplæringslova


LOV-2017-06-09-38 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til opplæringslova og friskolelova


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.m


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.v.


LOV-2017-06-16-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m.


LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven mv.


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven


LOV-2017-04-21-16 JD

Endringslov til passloven og ID-kortloven


LOV-2017-06-21-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til passloven og ID-kortloven


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Endringslov til pengespill- og lotterilover


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2017-04-28-20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)


LOV-2017-06-21-97 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til plan- og bygningsloven og matrikkellova


LOV-2017-06-21-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til politiregisterloven mv.


LOV-2017-06-09-41 Samferdselsdepartementet

Endringslov til postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)


LOV-2017-02-10-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til psykisk helsevernloven mv.


LOV-2017-05-11-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til rettergangslovgivningen mv.


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Endringslov til sentralbankloven m.fl


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til SIS-loven


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til sjøloven


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til skadeserstatningsloven mv.


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Endringslov til skatte- og avgiftslovgivningen mv.


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven


LOV-2016-12-20-120 Finansdepartementet

Endringslov til skatteforvaltningsloven


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2016-12-20-111 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2017-06-21-78 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2017-06-16-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til skipsarbeidsloven


LOV-2017-06-16-45 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til sosialtjenesteloven


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til Statens Pensjonskasseloven mv


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til statsborgerloven


LOV-2017-06-21-87 Finansdepartementet

Endringslov til stortingsgodtgjørelsesloven


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven mv.


LOV-2017-06-21-91 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven m.m.


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven mv.


LOV-2017-06-21-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven mv.


LOV-2017-06-21-92 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven (biometrisk autentisering)


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven mv.


LOV-2017-06-16-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven mv.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2017-03-31-14 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv. (teknologinøytralitet)


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til tjenestemannsloven mv.


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til tobakksskadeloven


LOV-2017-02-10-5 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til tobakksskadeloven


LOV-2017-06-21-89 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tomtefesteloven


LOV-2017-06-16-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til transplantasjonslova mv.


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til trygderettsloven


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv.


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvisteloven


LOV-2017-06-09-39 Kunnskapsdepartementet

Endringslov til universits- og høyskoleloven og fagskoleloven


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven mv.


LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til vaktvirksomhetsloven


LOV-2017-06-16-74 Olje- og energidepartementet

Endringslov til vannressursloven og jordlova


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Endringslov til vassdragsreguleringsloven m.fl


LOV-2017-06-16-75 Samferdselsdepartementet

Endringslov til veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)


LOV-2017-06-21-102 Samferdselsdepartementet

Endringslov til vegtrafikkloven


LOV-2016-12-16-90 Finansdepartementet

Endringslov til verdipapirfondloven mv.


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven (vern av databaser)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven - enl


LOV-2016-05-27-18 Olje- og energidepartementet

Energiloven (endringslov)


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisteret


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisterloven - enhregl


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

EOS-kontrolloven


LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

ERIC-lova


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Erstatning for krigsskade på eiendom og interesse [krigsskadeerstatningsloven]


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv av næringsverksemd. (opphevelseslov)


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Erverv av vannfall mv


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven - esignl


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesteloven


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Europakonvensjonen av 20. mai 1980 (Foreldreansvar)


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Europeiske menneskerettskonvensjon


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

EØFG-loven


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-arbeidstakarlova


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-høringsloven


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-konkurranseloven


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

EØS-loven - EØSl


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-vareloven


F

LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleloven - fgskol


LOV-2016-06-17-68 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleloven (endringslov)


LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleutdanning (fagskoleloven)


LOV-1997-06-19-62 Barne- og likestillingsdepartementet

Familievernkontorer


LOV-1997-06-19-62 Barne- og likestillingsdepartementet

Familievernkontorloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Farvannsloven


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Fast eigedom, fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på (jordskiftelova)


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)


LOV-1988-04-29-21 AS

Ferie [ferieloven]


LOV-1972-06-16-43 NF

Ferie for fiskere


LOV-1988-04-29-21 AS

Ferieloven - feriel


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Festeavgift ved forlengelse m.m


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegods [fiendegodsloven]


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegodsloven


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film og videogram


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film- og videogramlova - filml


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaleloven - finansavtl


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finansforetak, tilsynet mv. (finanstilsynsloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetaksloven


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Finansiell sikkerhetsstillelse


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) (endringslov)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finanstilsynsloven - finanstll


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven


LOV-2016-12-16-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven (endringslov)


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven - fiskeekspl


LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Fiskeretten i Tanavassdraget


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriforbudsloven


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Fiskerpensjonsloven


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskesalslagslova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova - fjell


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Flagging på kommunenes offentlige bygninger


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Flaggloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om barnets rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Folkebibliotekloven


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsearbeid (folkehelseloven)


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseloven - fhl


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoleloven - fhskol


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregisterloven


LOV-2016-12-09-88 Finansdepartementet

Folkeregisterloven


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregistrering [folkeregisterloven]


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven) (endringslov)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) (endringslov)


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondet


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondloven


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdlova og einskilde andre lover (endringslov)


LOV-2017-05-22-27 BL

Folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) (endringslov)


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven - ftrl


LOV-2017-04-05-15 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (endringslov)


LOV-2017-06-21-77 Finansdepartementet

Folketrygdloven (endringslov)


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny alderspensjon) (endringslov)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) (endringslov)


LOV-2017-05-11-25 AS

Folketrygdloven mv. (endringslov)


LOV-2017-06-16-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven mv. (endringslov)


LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) (endringslov)


LOV-2017-06-16-44 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven og kontantstøtteloven (endringslov)


LOV-2016-06-17-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse mv (endringslov)


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forandring av rikets inddelingsnavn [bispedømme- og fylkesloven]


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbod mot samkvem med personar som har tilhald på fiendeområde o.a


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøpsloven - forbrkjl


LOV-2017-02-17-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukerklageloven


LOV-1981-12-18-90 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukermerkeloven


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann [fiskeriforbudsloven]


LOV-2013-06-21-60 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)


LOV-2013-06-21-61 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)


LOV-2013-06-21-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer


LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-føring


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelsesloven - fl


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldreansvarkonvensjonen


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven - ftnavnl


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjon (foretakspensjonsloven)


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjonsloven - ftpensjl


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven - fregl


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretakssammenslutninger, kontroll med


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)


LOV-2017-05-22-30 SD

Fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpakting [forpaktingslova]


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpaktingslova - fpl


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaleloven - fal


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidling


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidlingsloven


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringslovvalgsloven - intprfal


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsselskaper


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhet


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven - forsvl


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (endringslov)


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven - rentel


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen [riksgrenseloven]


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Forskningsavgift på landbruksprodukter


LOV-2017-04-28-23 KD

Forskningsetikkloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven - forskl


LOV-2016-08-12-77 Forsvarsdepartementet

Forsvarsloven


LOV-2004-07-02-59 Forsvarsdepartementet

Forsvarspersonelloven


LOV-2015-08-07-82 Forsvarsdepartementet

Forsvarspersonelloven m.m. (endringslov)


LOV-2016-12-16-92 Forsvarsdepartementet

Forsvarsundersøkelsesloven


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvunne personar


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven - forurl


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Forvaltning av alternative investeringsfond


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)


LOV-2017-06-16-63 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forvaltningslova, tvistelova m.m. (endringslov)


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven - fvl


LOV-2016-05-27-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven mv. (endringslov)


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Fredning og fangst av isbjørn [isbjørnloven]


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Fremja umsetnaden av jordbruksvaror


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Fri rettshjelp [rettshjelploven]


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Frie varebytte i EØS


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftslivet [friluftsloven]


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftsloven - fril


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Friskolelova - frskol


LOV-2017-06-16-70 Kunnskapsdepartementet

Friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (endringslov)


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven]


LOV-1998-06-26-47 Nærings- og fiskeridepartementet

Fritids- og småbåtloven


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Frittståande skolar (friskolelova)


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Frivillige auksjoner [auksjonsloven]


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Frivillighetsregisterloven


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen)


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Første og syttende mai som høgtidsdager


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)


G

LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven - gentl


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Geodataloven


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrev [gjeldsbrevlova]


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrevlova - gbl


LOV-1984-06-08-58 JD

Gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)


LOV-2017-06-16-47 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsinformasjonsloven


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven


LOV-1992-07-17-99 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven - gol


LOV-2014-05-14-17 Barne- og likestillingsdepartementet

Gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (endringslov)


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av sanksjoner mot Iran


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette internasjonale domstoler for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Gjennomføring i norsk rett av miljøvernkonvensjon mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige, undertegnet 19 februar 1974


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Gjerdeloven


LOV-2016-06-17-29 Barne- og likestillingsdepartementet

Godkjenning av klageorganer for forbrukersaker


LOV-1991-06-07-24 Samferdselsdepartementet

Godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker [tivoliloven]


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroerverv av løsøre [godtroervervloven]


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroervervloven - ekstl


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova - ggl


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova - gl


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven - gravfl


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Grensereinbeiteloven


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - Grl. - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - bokmål


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - Grl. - bokmål


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Grunnvann og vassdrag (vannressursloven)


H

LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Handheving av det frie varebyttet innan EØS


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Hanndyrloven


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova - havenl


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havne- og farvannsloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havneloven


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Havressurslova


LOV-2017-06-16-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Havressurslova m.m. (endringslov)


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernet [heimevernloven]


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernloven


LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Heleide dattersamvirkeforetak


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdager og helligdagsfred


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdagsfredloven


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven - hol


LOV-2017-06-02-34 HO

Helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (endringslov)


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven - hlsberedskl


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetak m.m. (helseforetaksloven)


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetaksloven - hfl


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforskningsloven


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforskningsloven - hforsknl


LOV-2017-06-16-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Helselovgivningen (endringslov)


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (endringslov)


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseopplysninger, behandling av


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonelloven - hpl


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven - hregl


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregistre og behandling av helseopplysninger


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetilsynsloven


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Helsingforsavtalen


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøve


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøvelova - hendl


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevd [hevdslova]


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevdslova - hevdsl


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegods [hittegodslova]


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegodslova - hgl


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundehold (hundeloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundeloven - hul


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbanken


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbankloven


LOV-2017-06-21-96 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbankloven (endringslov)


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravl


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravlsloven - avlsl


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleie 1939


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieavtaler (husleieloven)


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven - husll


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven (endringslov)


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven av 1939


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Husstandsfellesskapsloven - husfskl


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven - hvvl


LOV-2017-06-16-52 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (endringslov)


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Høyesterettspensjonsloven


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 (Barnebortføring)


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenesteloven - hvtjl


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]


I

LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

ID-kortloven


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning mv. (endringslov)


LOV-2017-06-21-88 Forsvarsdepartementet

Informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold


LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven - inkl


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inndelingslova


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførsleregulering


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførslereguleringslova


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjonsloven - innskpensjl


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Instruks for Regjeringen


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

Intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Interkommunale selskaper


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale løsørekjøp, konvensjon om


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsloven


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Investeringsfond, alternative


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Isbjørnloven


LOV-2015-12-11-101 Samferdselsdepartementet

ITS-loven


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler [sanksjonslova]


J

LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Jakt og fangst av vilt (viltloven)


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Jan Mayen


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Jan Mayen-skatteloven


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvarsloven - jbansvl


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven - jbl


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Jernbaneundersøkelsesloven


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jord (jordlova)


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jordlova - jl


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Jordskiftelova - jskl


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv


K

LOV-2015-06-19-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Karanteneloven


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Kassasystemlova


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven - kirkel


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøp


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpsloven - kjl


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpslovvalgsloven - intprkjl


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Klaseammunisjonsloven


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven (endringslov)


LOV-2017-06-16-60 Klima- og miljødepartementet

Klimaloven


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Knockoutloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven - kml


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


LOV-2009-06-19-44 Barne- og likestillingsdepartementet

Kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Kommunale vass- og avløpsanlegg


LOV-2017-06-16-62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunelova m.m. (endringslov)


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven - koml


LOV-2016-04-22-4 KM

Kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen) (endringslov)


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsbehandling


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven - konfrådl


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig resolusjon [bergverksordning for Svalbard]


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighetsalder


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)


LOV-2015-12-18-104 Arbeids- og sosialdepartementet

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven - krrl


LOV-1984-06-08-58 JD

Konkursloven


LOV-1984-06-08-58 JD

Konkursloven - kkl


LOV-2016-06-17-55 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven mv. (endringslov)


LOV-1984-06-08-60 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurslovgivningens ikrafttredelseslov


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjonsloven - konsl


LOV-2017-06-21-99 LM

Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (endringslov)


LOV-2017-06-21-101 Olje- og energidepartementet

Konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)


LOV-2015-12-11-99 Kunnskapsdepartementet

Konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)


LOV-1998-06-26-41 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)


LOV-1998-06-26-41 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontantstøtteloven


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS)


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om den sivile prosess


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om sivilprosess


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll [nordisk familierettslig konvensjon]


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag, undertegnet i Oslo den 23 mars 1962


LOV-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om arv og dødsboskifte, nordisk (endring i)


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om internasjonale løsørekjøp


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjonen om foreldreansvar


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltning m.v


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltningsloven


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikklova


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kraftledningsregisterloven - kregl


LOV-2015-06-19-58 Finansdepartementet

Krav til kassasystem (kassasystemlova)


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven - pkrregll


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Kredittvurderingsbyråer


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven - kretsml


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for militærpersoner


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadeerstatningsloven


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadestønadsloven


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkasting


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Kringkasting. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkastingsloven - kringkl


LOV-2017-06-16-68 Kulturdepartementet

Kringkastingsloven (endringslov)


LOV-2009-06-19-44 Barne- og likestillingsdepartementet

Krisesenterlova


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomslærelov for vidaregåande skoler m.v.


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Kulturlova


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminneloven - kulml


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner [kulturminneloven]


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner og svalbardmiljøloven (endringslov)


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Kulturrådsloven


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Kunstavgiftsloven


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Kvinnediskrimineringskonvensjonen


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvakten (kystvaktloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvaktloven - kystvl


L

LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Lakse- og innlandsfiskloven - laksfl


LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Laksefisk og innlandsfisk m.v


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslott [landslottloven]


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslottloven


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Langtidsferieprodukter og deltidsbruksrett, avtaler om


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Lappekodisillen


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelloven


LOV-2017-06-16-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelloven og patentloven (endringslov)


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven)


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr (endringslov)


LOV-2016-12-02-85 Finansdepartementet

Ligningsloven (endringslov)


LOV-2013-06-21-59 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)


LOV-2017-06-16-51 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsloven


LOV-2005-06-10-40 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)


LOV-2013-06-21-59 Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillingsloven


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanseloven


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanser m.v. [linjekonferanseloven]


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losloven


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losordningsloven


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotterier m.v. (lotteriloven)


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotteriloven - lottl


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om 1 og 17 mai


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om adgang til rekvisisjon av skip


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om adgangen til visse områder


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for apotekvirksomhet


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avgift av kull m.v. fra Svalbard


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Lov om avgift på forestillinger m.v.


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Lov om avgift på utslipp av CO2


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Lov om avgift til Det norske komponistfond


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Lov om avgift til fond for utøvende kunstnere


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om avtale mellom Norge og Kina


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avtaler


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneService som AS


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneTele AS


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Lov om banktjenester gjennom Posten Norge AS


LOV-2006-08-18-61 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om brudvigjing i utlandet


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om det frie varebyttet innan EØS


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om diskriminering i internasj. skipsfart


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om eksplosive varer (Svalbard)


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om eksportavgift på fiskevarer - fiskekspal


LOV-2017-06-21-100 Olje- og energidepartementet

Lov om elsertifikater (endringslov)


LOV-2016-06-17-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endring av juridisk kjønn


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om europarådsavtale om handel med narkotika


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.


LOV-2016-06-17-30 Finansdepartementet

Lov om EØS-finanstilsyn


LOV-2016-12-16-91 Finansdepartementet

Lov om EØS-finanstilsyn mv. (endringslov)


LOV-1972-06-16-43 NF

Lov om ferie for fiskere


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om flagging på kommunale bygninger


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbod mot samkvem med fienden


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om forbud mot at redere gir opplysninger


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbud mot fallskjermhopping


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Lov om forbud mot frakt av våpen m.m


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Lov om forskningsavgift i landbruket


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Lov om forsvarsviktige oppfinnelser


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fristar og betalingsutsetjing


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer


LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Lov om garanti fra Statoil ASA ved aksjesalg


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av Roma-vedtektene


LOV-2016-06-17-29 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for Scandinavian Star


LOV-2015-09-04-85 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Haagkonvensjonen 1996


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Lov om individuell pensjonsordning


LOV-2017-06-21-83 Finansdepartementet

Lov om individuell pensjonsordning (endringslov)


LOV-2017-06-21-88 Forsvarsdepartementet

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold


LOV-2016-05-27-13 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget


LOV-2017-03-24-10 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Innovasjon Norge


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Lov om inspeksjoner av styrker i Europa


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om interkommunale selskaper - intkomsel


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonal sikkerhet i mobilt løsøre


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale investeringstvistar


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale organisasjoner m.v.


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Jan Mayen


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Kommunalbanken AS - Kombl


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Kongens myndighetsalder


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Lov om konvensjon om kjemiske våpen


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Lov om kredittvurderingsbyråer


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om krigsforbryterdomstol, Jugoslavia m m


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for militærpersoner


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for sivile m.v.


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Lov om Kystverkets produksjonsvirksomhet


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ledsagerpensjon i utenrikstjenesten


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om løysingsrettar - løysl


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om medisinsk utstyr - medutstl


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om merkning på tunge kolli


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Lov om militær politimyndighet


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om møteplikt til Stortinget


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om målenheter, måling og normaltid


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Lov om nordisk miljøvernkonvensjon


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordisk vitneplikt


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordiske privatrettslige dommer


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om Norges Krigsskaderåd


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norsk Lovtidend


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Norsk Lysingsblad


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om notarius publicus


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Lov om NSB AS og Posten Norge AS


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Lov om Nye Veier AS


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlig støtte


LOV-2016-06-17-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap


LOV-2016-06-17-44 Forsvarsdepartementet

Lov om omdanning av AIM Norway SF til aksjeselskap


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning til Postbanken AS - Postbl


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Lov om omklassifisering av veg


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Omordning af det civile Embedsverk


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om omorganisering av Statkraft SF


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om opph. av pensjonsordn. for åremålstilsatte


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppheving av ervervsloven mv.


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Lov om Opplysningsvesenets fond


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppskyting i verdensrommet


LOV-2017-06-16-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av domfelte - domfovfl


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av straffeforfølging


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjon for oppdragstaker i barnevernet


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonering av militært tilsatte


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for sivilombudsmannen


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Lov om pensjonsrettigheter innen EØS


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Lov om Perlefiskeriet


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregler for jern og stål


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregulering ved fiskeimport m.v.


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv mv.


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Lov om registrering av råoljehandel - råolregl


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv


LOV-2016-09-09-80 Samferdselsdepartementet

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rett til å selja uhenta ting


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om rituell omskjæring av gutter


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Lov om Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-2005-06-17-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om sjøtransporttjenester


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om stans i utbetalinger etter barnebortføring


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Lov om Statens lufthavnselskap


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Lov om statens oppkrevere m.v.


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om Statens pensjonskasse


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Lov om statens premieobligasjonslån


LOV-2017-06-16-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Lov om statsbidrag til skytebaner


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om straff for internerte militære


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om supplerande stønad ved kort butid


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Zimbabwe


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Lov om taugbaner og løipestrenger


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om tekniske kontrollorgan


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Lov om tilskott til livssynssamfunn


LOV-2017-05-22-28 NF

Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Lov om traktat mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Lov om trudomssamfunn og ymist anna


LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ulykkestrygd på Svalbard


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Lov om undersjøiske kabler


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om undersjøiske naturforekomster


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om undersøkelsesutvalg, psykiske lidelser


LOV-1978-06-02-38 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om utenlandske skilsmisser


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utlevering mellom nordiske land


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Lov om utvinning av petroleum under land


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Lov om vederlag for kunstvisning


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Lov om vedtak i FNs Sikkerhetsråd


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse


LOV-2016-06-17-64 Kulturdepartementet

Lov om åpenhet om eierskap i medier


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov um prisereglar og prisedomstolar


LOV-2015-12-18-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Lovrevisjon


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Lovvalg i forsikring [forsikringslovvalgsloven]


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfart (luftfartsloven)


LOV-2017-06-21-103 Samferdselsdepartementet

Luftfartslova (endringslov)


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfartsloven - luftl


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsgarantiloven


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven)


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemndloven


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Løsørekjøp, konvensjon om internasjonale


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Løysingsrettar


M

LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Markaloven


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Markedsføringsloven


LOV-2009-01-09-2 Barne- og likestillingsdepartementet

Markedsføringsloven - mfl


LOV-2017-06-02-31 BL

Markedsføringsloven (endringslov)


LOV-2017-06-02-32 BL

Markedsføringsloven (endringslov)


LOV-2017-06-16-49 Barne- og likestillingsdepartementet

Markedsføringsloven og angrerettloven (endringslov)


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matloven - matl


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova og tinglysingsloven mv. (endringslov)


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Medieeierskapsloven (endringslov)


LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Mediefridomslova


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk utstyr


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp [kjøpslovvalgsloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettskonvensjonen


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven - mrl


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Menneskerettsloven (endringslov)


LOV-1981-12-18-90 Barne- og likestillingsdepartementet

Merking av forbruksvarer m.v


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2015-06-19-56 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Merverdiavgiftskompensasjonsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven - mval


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrev i håndverk og annen næring [mesterbrevloven]


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrevloven


LOV-2015-08-07-83 Forsvarsdepartementet

Midlertidig lov om kontroll med geografisk informasjon


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militær disiplinærmyndighet [militære disiplinærlov]


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov - milstrl


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militære disiplinærlov - disipl


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Militærnekterloven


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt, pensjonering av


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven - mlinfl


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Mindreårige, beskyttelse mot skadelige bildeprogram


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Mineralloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Momsloven


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjon av skuldbrev m.v. [mortifikasjonslova]


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjonslova


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Motorferdsel i utmark og vassdrag


LOV-2015-06-19-67 Klima- og miljødepartementet

Motorferdsel i utmark og vassdrag mv. (endringslov)


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Motorferdselloven


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Målbruk i offentleg teneste [mållova]


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Målenheter, måling og normaltid


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova - måll


N

LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Nabogjerdeloven


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Naboloven


LOV-2015-06-05-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)


LOV-2015-12-18-121 Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv. (endringslov)


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Naturgassloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven - nml


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) (endringslov)


LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Naturoppsynsloven


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturressurser i Finnmark fylke, rettsforhold og forvaltning av grunn og (finnmarksloven)


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeerstatningsloven


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikring


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsloven - natskforsl


LOV-2017-04-21-17 JD

Naturskadeforsikringsloven (endringslov)


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeloven


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

NAV-loven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Navneloven


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NHRI


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

NIM-loven


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

NIS-loven - NISl


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk familierettslig konvensjon


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konkurskonvensjon


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om dommer


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Nordisk konvensjon om underholdsbidrag


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk passkontrolloverenskomst


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk vitneplikt


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Norfundloven


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Norges Flag [flaggloven]


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Norges Krigsskaderåd


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Norges territorialfarvann og tilstøtende sone [territorialfarvannsloven]


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Norges økonomiske sone [økonomiske soneloven]


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven)


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Norsk kulturråd (kulturrådsloven)


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Lovtidend m.v


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk Lysingsblad


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk statsborgerskap (statsborgerloven)


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Norske Lov - NL


LOV-2003-07-04-80 Justis- og beredskapsdepartementet

Norskopplæring og introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Notarius publicus


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny alderspensjon


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Nye kapitalkrav mv


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsberedskapsloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Nødverge, bruk av åte


LOV-1955-06-30-20 Barne- og likestillingsdepartementet

Når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg


O

LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)


LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjonslova


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

Obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven]


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova - odl


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova (endringslov)


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. (endringslov)


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova - offl


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig støtte


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven]


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Omorganisering av Statkraft SF


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Omskjæring av gutter


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorgstjenesteloven


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Omstillingslova


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Operapensjonsloven


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Oppfinnelser av betydning for rikets forsvar


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisteret


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisterloven - oppgregl


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk. (endringslov)


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven. (endringslov)


LOV-2017-06-02-35 NF

Oppheving av lov om ferie for fiskere og endring i ferieloven


LOV-2014-06-20-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Opplysningsvesenets fond


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova - oppll


LOV-2017-06-09-37 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova (endringslov)


LOV-2017-06-09-38 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova og friskolelova (endringslov)


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigning av fast eigedom [oreigningslova]


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigningslova - orl


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven]


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

OTP-loven


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellem Norge og Storbritannia angående den civile rettergang


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven)


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av domfelte


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


P

LOV-1995-08-25-57 Barne- og likestillingsdepartementet

Pakkereiseloven - pakrl


LOV-1995-08-25-57 Barne- og likestillingsdepartementet

Pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant (panteloven)


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant i patenter og planteforedlerretter


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant og i enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven - pantel


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (endringslov)


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Partiloven


LOV-2017-06-16-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (endringslov)


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven - pbrl


LOV-2016-06-17-48 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven mv. (endringslov)


LOV-2016-06-17-45 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (endringslov)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientjournalloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientrettighetsloven


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientskadeloven - passkl


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Pass (passloven)


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven - passl


LOV-2017-04-21-16 JD

Passloven og ID-kortloven (endringslov)


LOV-2017-06-21-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven og ID-kortloven /endringslov)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patenter (patentloven)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven - patl


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven (endringslov)


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyrelova


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespill m.v. (pengespilloven)


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Pengespill- og lotterilovgivningen. (endringslov)


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespilloven - spill


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonering av militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Pensjonsforetak


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. [apotekerpensjonsloven]


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett [operapensjonsloven]


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for sykepleiere [sykepleierpensjonsloven]


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for åremålstilsatte. (opphevelseslov)


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for fiskere [fiskerpensjonsloven]


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for sjømenn [sjømannspensjonsloven]


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Perlefiskeriet


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Permitteringslønnsloven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Personnavn (navneloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven - popplyl


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Peter I's øy (bilandsloven)


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsloven - petrl


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Petroleumsskatteloven


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Petroleumsskatteloven - petrsktl


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven - pbl


LOV-2017-04-28-20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven (endringslov)


LOV-2017-06-21-97 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven og matrikkellova (endringslov)


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og byggesaksbehandling


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven - plfl


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Pliktavleveringslova - avlvl


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven - politil


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Politimyndighet i det militære forsvar


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiregisterloven


LOV-2017-06-21-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiregisterloven mv. (endringslov)


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Polititjenestepliktloven


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Postloven


LOV-2017-06-09-41 Samferdselsdepartementet

Postloven mv. (endringslov)


LOV-2015-09-04-91 Samferdselsdepartementet

Posttjenester (postloven)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Prisereglar og prisedomstolar


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregler for jern og stål


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregulering ved import av fisk og fiskevarer m.v


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltak


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltaksloven - pristl


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Produksjon, transport og omsetning av agn [agnforsyningsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvar [produktansvarsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvarsloven - prodansvl


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven - prodktrl


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokura [prokuraloven]


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokuraloven - prokl


LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Prom. ang. Territorial Grænse


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven - phvl


LOV-2017-02-10-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven (endringslov)


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)


R

LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Redaksjonell fridom i media


LOV-2015-12-04-95 Finansdepartementet

Referanserenteloven


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Register for frivillig virksomhet


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Registrering av elektriske kraftledninger [kraftledningsregisterloven]


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Registrering av foretak [foretaksregisterloven]


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Regjeringsinstruksen


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Regnskapsførerloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven - rskl


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Regulering av svine- og fjørfeproduksjonen


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Regulerte markeder (børsloven)


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift (reindriftsloven)


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsloven


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Rekvisisjonsloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Res. anggående jorddelingen i Finmark m.v.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven]


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven]


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)


LOV-2017-05-11-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangslovgivningen mv. (endringslov)


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettsrettergangsloven]


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttrædelseslov


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttræden


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsoverenskomst med Storbritannia


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)


LOV-1982-12-17-86 JD

Rettsgebyr (rettsgebyrloven)


LOV-1982-12-17-86 JD

Rettsgebyrloven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven - rhjl


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshøve mellom grannar


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsutdragsloven


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisjon og revisorer (revisorloven)


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisorloven - revl


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksgrenseloven - riksgrl


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksrettergangsloven - riksrgl


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonen


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonsloven - rrevl


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteaterlova


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteatret [riksteaterlova]


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Rituell omskjæring av gutter


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven (endringslov)


LOV-2005-06-17-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


S

LOV-2006-12-01-65 Barne- og likestillingsdepartementet

Saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige [Helsingforsavtalen]


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova - saml


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven - samel


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordningsloven - samordl


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkeforetak (samvirkelova)


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkelova


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Sanksjonslov mot Iran


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Sanksjonslova


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

SCE-loven


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) (endringslov)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) [SIS-loven]


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

SE-loven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven - sel


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Sentralbankloven


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsloven


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsvirksomhet (serveringsloven)


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Servituttlova - servl


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

SI-loven


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Sikkerhetsloven


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Sikre containere [containerloven]


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Sikring mot naturskader (naturskadeloven)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

SIS-loven - SISl


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilbeskyttelsesloven


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivildomsoverenskomst med Storbritannia


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven - ombml


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjekkloven - sjl


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøfarten (sjøloven)


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven - sjøl


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) (endringslov)


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Sjømannspensjonsloven - sjømptrl


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelag [sjøtrygdelagloven]


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelagloven


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Skadeforsikring


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatning [skadeserstatningsloven]


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven - skl


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) (endringslov)


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (endringslov)


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-2015-12-18-115 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Skatte- og avgiftslovgivningen mv. (endringslov)


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven - sktbl


LOV-2016-12-02-84 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven (endringslov)


LOV-2016-05-27-14 Finansdepartementet

Skatteforvaltningsloven


LOV-2016-05-27-14 Finansdepartementet

Skatteforvaltningsloven - sktfvl


LOV-2016-12-20-120 Finansdepartementet

Skatteforvaltningsloven (endringslov)


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatteloven - sktl


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2016-12-20-111 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (midlertidig tillegg)


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)


LOV-1930-02-21 JD

Skifte [skifteloven]


LOV-1930-02-21 JD

Skifteloven - sl


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipsarbeidsloven


LOV-2017-06-16-72 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipsarbeidsloven (endringslov)


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhetsloven


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønnsprosessloven - skjl


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbruk (skogbrukslova)


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbrukslova


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Skogsdrift m.v. i statsallmenningene


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Smittevernloven - smvl


LOV-1998-06-26-47 Nærings- og fiskeridepartementet

Småbåtloven


LOV-1998-06-26-47 Nærings- og fiskeridepartementet

Småbåtloven - småbåtl


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosialtjenesteloven - sotjl


LOV-2017-06-16-45 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosialtjenesteloven (endringslov)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

SP - Konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesteloven - sphl


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Sprøyteromsloven


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova - stadnl


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg [stamhusloven]


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhusloven


LOV-2015-12-18-124 Justis- og beredskapsdepartementet

Standardisert inntektstaperstatning til barn


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond-loven


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

Statens innkrevingssentral (SI-loven)


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond-loven


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover (endringslov)


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) (endringslov)


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasseloven - stpkl


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) (endringslov)


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven - statl


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Statleg varekrigsforsikring


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Statlig utbyggingsselskap for veg


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Statsallmenningsloven - statsalml


LOV-2017-06-16-67 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsansatteloven


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner


LOV-2005-06-10-51 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (endringslov)


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetak


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetaksloven - statsfol


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. [lønnsgarantiloven]


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stedsnavnloven


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Sterilisering [steriliseringsloven]


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Steriliseringsloven - sterill


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelser (stiftelsesloven)


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelsesloven - stiftl


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Stortings- og regjeringspensjonsloven


LOV-2016-12-20-106 Finansdepartementet

Stortingsgodtgjørelsesloven


LOV-2017-06-21-87 Finansdepartementet

Stortingsgodtgjørelsesloven (endringslov)


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingspensjonsutvalgsloven


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straff (straffeloven)


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven - strgjfl


LOV-2015-06-19-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) (endringslov)


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven mv. (endringslov)


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven 2005 - strl. 2005


LOV-2017-06-21-91 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven m.m. (endringslov)


LOV-2017-06-21-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven mv. (endringslov)


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (endringslov)


LOV-2015-06-19-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikraftsettingslov


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikrafttredelseslov - strl.ikrl


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven - strpl


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) (endringslov)


LOV-2017-06-16-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven mv. (endringslov)


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffesaker, rettergangsmåten i (Straffeprosessloven)


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Stranding og Vrag [vrakloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevernloven - stvl


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnader


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnadsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Stønad ved krigsskade på person [krigsskadestønadsloven]


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbard [Svalbardloven]


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardloven - svalbl


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Svalbardmiljøloven


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Svalbardskatteloven


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Svalbardskatteloven - svalbsktl


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Svalbardtraktaten


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Svangerskapsavbrudd [abortloven]


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Svartebørsloven


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Svine- og fjørfeproduksjonsloven


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Sykepleierpensjonsloven


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgifter (særavgiftsloven)


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgiftsloven


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven]


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe


T

LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Tanaloven


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesteloven - tannhl


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)


LOV-2017-05-22-29 SD

Taubaneloven


LOV-2017-05-22-29 SD

Taubaner (taubaneloven)


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Territorialfarvannsloven - terfl


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Tidspartloven


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse [høyesterettspensjonsloven]


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lover av 13. desember 1946 om Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og Krigspensjonering for militærpersoner. (midlertidig)


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om Statens pensjonskasse


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Tilleggslov til petroleumsskatteloven


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Tilskott til livssynssamfunn


LOV-2017-05-22-28 NF

Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)


LOV-2012-05-25-27 Barne- og likestillingsdepartementet

Time-share-loven


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing [tinglysingsloven]


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven - tingl


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (endringslov)


LOV-2017-03-31-14 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (endringslov)


LOV-1991-06-07-24 Samferdselsdepartementet

Tivoliloven


LOV-2017-05-22-30 SD

Tivoliloven


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenesteloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven - tjml


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjonsloven


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven]


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestetvistloven - tjtvl


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenestevirksomhet (tjenesteloven)


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven - tobskl


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven (endringslov)


LOV-2017-02-10-5 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven (endringslov)


LOV-2017-06-21-89 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (endringslov)


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Toll og vareførsel (tolloven)


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Tolloven - toll


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefeste


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefestelova - tfl


LOV-2015-06-19-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (endringslov)


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Totalisatorloven


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen [Svalbardtraktaten]


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjonslova


LOV-2017-06-16-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjonslova mv. (endringslov)


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Trollheimenloven


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Trudomssamfunn og ymist anna


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Trygderettsloven - trrl


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven - tvangsl


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven og andre lover (endringslov)


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven - tvl


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven (endringslov)


U

LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskoleloven - uhl


LOV-2017-06-09-39 Kunnskapsdepartementet

Universits- og høyskoleloven og fagskoleloven (endringslov)


LOV-2015-12-18-133 Samferdselsdepartementet

Utbyggingsselskap for veg


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtte


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtteloven


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]


LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Utenrikstjenesteloven


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingers adgang til riket og deres opphold her


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven - utlendl


LOV-2015-11-20-94 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven (innstramninger) (endringslov)


LOV-2016-06-17-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven mv. (endringslov)


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering av lovbrytere m.v. [utleveringsloven]


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven - utlevl


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven m.m. (endringslov)


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner


V

LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (endringslov)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhetsloven - vaktl


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgloven - valgl


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutalova - valutal


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven - valregl


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutaregulering [valutalova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vann- og avløpsanleggsloven


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Vannfallskonsesjonsloven


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vannressursloven - vrl


LOV-2017-06-16-74 Olje- og energidepartementet

Vannressursloven og jordlova (endringslov)


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Varekrigsforsikringslova


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven - vml


LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vasdragsreguleringer [vassdragsreguleringsloven]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vass- og avløpsanleggslova


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragene [vassdragsloven]


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragsloven - vdrl


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven - vregl


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven m.fl. (endringslov)


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Veddemål ved totalisator [totalisatorloven]


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlag ved oreigning av fast eigedom


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlagsloven


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktavtaler [vegfraktloven]


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktloven - vegfrl


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova - vegl


LOV-2017-06-16-75 Samferdselsdepartementet

Veglova og vegtrafikkloven (endringslov)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikk (vegtrafikkloven)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikkloven - vtrl


LOV-2017-06-21-102 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikkloven (endringslov)


LOV-1932-05-27-2 JD

Vekselloven - vl


LOV-1932-05-27-2 JD

Veksler [vekselloven]


LOV-2016-01-22-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ventelønnsordning og vartpengeordninga, utfasing av (endringslov)


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfond (verdipapirfondloven)


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfondloven


LOV-2016-12-16-90 Finansdepartementet

Verdipapirfondloven mv. (endringslov)


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandelloven - vphl


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven - vprl


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemål (vergemålsloven)


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsloven - vgml


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Verneplikt [vernepliktsloven]


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Vernepliktsloven - vpl


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven - viltl


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Vinmonopolloven


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæring (voksenopplæringsloven)


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæringsloven


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgift


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgiftsloven - vogl


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven - voerstl


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vrakloven


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Våpenloven


Y

LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Ymse beitespørsmål [beitelova]


LOV-2017-06-16-69 Kunnskapsdepartementet

Yrkeskvalifikasjonsloven


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikring


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikringsloven - yforsl


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygdloven


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransportlova


Ø

LOV-2015-12-18-103 Arbeids- og sosialdepartementet

Økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven - øksonl


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

ØSK - Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


Å

LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven - åvl


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) (endringslov)


LOV-2015-06-19-73 Kulturdepartementet

Åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (endringslov)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Åndsverkloven. (endringslov)


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Årsregnskap m.v. (regnskapsloven)