Lover 1640 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


A

LOV-2012-06-22-43 Finansdepartementet

A-opplysningsloven


LOV-2014-12-19-86 Finansdepartementet

A-opplysningsloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven - abl.


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v. [dobbeltbeskatningsavtaleloven]


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven]


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Adgangen til visse områder


LOV-1986-02-28-8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Adopsjonsloven


LOV-1986-02-28-8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Adopsjonsloven - adl.


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

AFP-tilskottsloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven


LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Agenturloven - agl.


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Agnforsyningsloven


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

AIF-loven


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeloven - asl.


LOV-2013-06-14-40 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjelovgivningen mv. (forenklinger) (endringslov)


LOV-1997-06-13-44 Nærings- og fiskeridepartementet

Aksjeselskaper (aksjeloven)


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Aktieselskapet Vinmonopolet [vinmonopolloven]


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakultur (akvakulturloven)


LOV-2005-06-17-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Akvakulturloven


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholloven - alkhl.


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeloven - asal.


LOV-1997-06-13-45 Nærings- og fiskeridepartementet

Allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)


LOV-1993-06-04-58 Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjøringsloven


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Allmenninger m.v. (opphevelseslov)


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandling av sykdom mv


LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Alternativ behandlingsloven - albhl.


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Alternative investeringsfond


LOV-1978-06-02-38 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område


LOV-2014-06-20-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Angrerettloven


LOV-2014-06-20-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Angrerettloven - angrl.


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Anke til Trygderetten [trygderettsloven]


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Anlæg av taugbaner og løipestrenger mv


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesloven - offanskl.


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)


LOV-1932-02-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvarlighetsloven - riksrl.


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) (endringslov)


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotek (apotekloven)


LOV-2000-06-02-39 Helse- og omsorgsdepartementet

Apotekloven - apotl.


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven


LOV-2014-12-19-86 Finansdepartementet

Arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) (endringslov)


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedsloven


LOV-2004-12-10-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)


LOV-2005-06-17-62 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljøloven - aml.


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidstakeroppfinnelsesloven.


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvister (arbeidstvistloven)


LOV-2012-01-27-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstvistloven - arbtvl.


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkiv [arkivlova]


LOV-1992-12-04-126 Kulturdepartementet

Arkivlova - arkl.


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Arrestordreloven


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Artistskatteloven


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arv m.m. [arvelova]


LOV-1972-03-03-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelova - al.


LOV-2015-05-12-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd) (endringslov)


LOV-2008-12-19-112 Justis- og beredskapsdepartementet

Arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) (endringslov)


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergiloven - atomenl.


LOV-1972-05-12-28 Helse- og omsorgsdepartementet

Atomenergivirksomhet [atomenergiloven]


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Audiovisuelle bestillingstjenester


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Auksjonsloven


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard


LOV-1952-06-28-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forskning


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v


LOV-2006-12-22-103 Kulturdepartementet

Avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.) (endringslov)


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven)


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Avgift til Det norske komponistfond


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter [motorkjøretøy- og båtavgiftsloven]


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhending av fast eigedom (avhendingslova)


LOV-1992-07-03-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Avhendingslova - avhl.


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [pliktavleveringslova]


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar, setja i verk


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Avtaleloven - avtl.


LOV-2015-05-12-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd


B

LOV-1996-12-06-75 Finansdepartementet

Banksikringsloven


LOV-1981-04-08-7 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barn og foreldre (barnelova)


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Barn og straff


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringskonvensjonen


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnebortføringsloven


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehageloven - bhl.


LOV-2005-06-17-64 Kunnskapsdepartementet

Barnehager (barnehageloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Barnekonvensjonen


LOV-1981-04-08-7 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnelova - bl.


LOV-1981-03-06-5 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombud [barneombudsloven]


LOV-1981-03-06-5 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombudsloven.


LOV-2002-03-08-4 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnetrygd (barnetrygdloven)


LOV-2002-03-08-4 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnetrygdloven - btrl.


LOV-1992-07-17-100 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnevernloven - bvl.


LOV-2013-06-21-63 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnevernloven (endringslov)


LOV-2006-12-01-65 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.). (endringslov)


LOV-1992-07-17-100 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneverntjenester (barnevernloven)


LOV-2006-06-30-56 Kunnskapsdepartementet

Behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]


LOV-1978-04-28-18 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Behandling av forbrukertvister [forbrukertvistloven]


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandling og beskyttelse av informasjon


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)


LOV-2003-02-21-12 Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlingsbiobankloven - biobl.


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beitelova.


LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Beiteloven


LOV-2006-08-18-61 Olje- og energidepartementet

Beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Beredskapsloven - beredskl.


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Bergverksordning for Svalbard.


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av design (designloven)


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v


LOV-1898-06-04 Helse- og omsorgsdepartementet

Bestemmelser om Behandlingen af Lig [likbehandlingsloven]


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. (endringslov)


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemer m.v


LOV-1999-12-17-95 Finansdepartementet

Betalingssystemloven


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevning [betalingsutjevningsloven]


LOV-1935-05-31-2 Utenriksdepartementet

Betalingsutjevningsloven.


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Bibliotekloven


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlag


LOV-1987-05-29-23 Kulturdepartementet

Bibliotekvederlagsloven.


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsforskott (forskotteringsloven)


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Bidragsinnkrevingsloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilandsloven


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarslova - bal.


LOV-1961-02-03 Justis- og beredskapsdepartementet

Bilansvarsloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologiloven - biotl.


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bispedømme- og fylkesloven.


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikott [boikottloven]


LOV-1947-12-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Boikottloven - boil.


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføring (bokføringsloven)


LOV-2004-11-19-73 Finansdepartementet

Bokføringsloven


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Boksing, forbud mot profesjonell (opphevelseslov)


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Boligbyggelagsloven


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Boligoppføringsloven


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Borettslagsloven


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bostøtteloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og eksplosjonsvernloven


LOV-2015-05-29-36 Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) (endringslov)


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (Svalbard)


LOV-1971-05-21-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannfarligvareloven (Svalbard)


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Brannvernlov


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerrettighetsloven


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Brukthandellova - brhll.


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova


LOV-2003-06-06-39 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Burettslagslova - brl.


LOV-2014-08-29-63 Samferdselsdepartementet

Busspassasjerrettar) (endringslov)


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova


LOV-2003-06-06-38 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustadbyggjelagslova - bbl.


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova


LOV-1997-06-13-43 Justis- og beredskapsdepartementet

Bustadoppføringslova - buofl.


LOV-2012-08-24-64 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bustøttelova


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenninger


LOV-1992-06-19-59 Landbruks- og matdepartementet

Bygdeallmenningsloven - bgdalml.


LOV-1949-03-31-3 Olje- og energidepartementet

Bygging og sikring av drivstoffanlegg [drivstoffanleggloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygningsloven


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Børsloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Børsloven og verdipapirhandelloven mv. (endringslov)


C

LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Cancelli-Promemoria


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Chekker [sjekkloven]


LOV-1988-05-13-426 Justis- og beredskapsdepartementet

CISG


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Containerloven


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Containerloven.


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

COTIF-loven


D

LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Dattersamvirkeforetaksloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Dekningsloven - deknl.


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Deltakerloven - deltl.


LOV-2012-05-25-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter, avtaler om


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis Omordning af det civile Embedsværk


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Den norske kirke (kirkeloven)


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponering i gjeldshøve [deponeringslova]


LOV-1939-02-17-2 Finansdepartementet

Deponeringslova - depl.


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven


LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Designloven - dsl.


LOV-2013-06-21-61 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


LOV-2013-06-21-60 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Diskrimineringsloven om etnisitet


LOV-2013-06-21-58 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Diskrimineringsloven om seksuell orientering


LOV-2005-06-10-40 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Diskrimineringsombudsloven


LOV-1949-07-28-15 Finansdepartementet

Dobbeltbeskatningsavtaleloven


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)


LOV-1975-12-12-59 Finansdepartementet

Dokumentavgiftsloven - dal.


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolene (domstolloven)


LOV-1915-08-13-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven - dl.


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (endringslov)


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)


LOV-1949-03-31-3 Olje- og energidepartementet

Drivstoffanleggloven


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Dronning Maud Land (bilandsloven)


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelsepersonelloven.


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd


LOV-2009-06-19-97 Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferdsloven


E

LOV-2000-06-23-54 Samferdselsdepartementet

Edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v


LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Edelmetalloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Ehandelsloven - e-hl.


LOV-1938-06-24-13 Finansdepartementet

Eiendomsmegling


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven


LOV-2007-06-29-73 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven - emgll.


LOV-1938-06-24-13 Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsloven av 1938.


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eiendomsskatteloven


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjoner (eierseksjonsloven)


LOV-1997-05-23-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierseksjonsloven - eiersl.


LOV-1997-06-13-53 Kulturdepartementet

Eierskap i medier (medieeierskapsloven)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eigedomsregistrering (matrikkellova)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane


LOV-2013-12-13-111 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane (endringslov)


LOV-2014-12-19-75 Finansdepartementet

Eigedomsskatt til kommunane (endringslov)


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova


LOV-1975-06-06-29 Finansdepartementet

Eigedomsskattelova.


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Ekomloven


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Ekomloven - e-koml.


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Ekomloven (endringslov)


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (endringslov)


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Eksplosive varer (Svalbard)


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Eksportkontrolloven - ekspktrl.


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)


LOV-2012-06-22-57 Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkredittloven


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonserstatningslova - orvl.


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspropriasjonsloven


LOV-1991-07-04-47 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ekteskap [ekteskapsloven]


LOV-1991-07-04-47 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ekteskapsloven - el.


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

El-tilsynsloven


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Eldrerådslova


LOV-2003-07-04-83 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (endringslov)


LOV-2009-06-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Elektronisk signatur (esignaturloven)


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Elektronisk tinglysing


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikater


LOV-2011-06-24-39 Olje- og energidepartementet

Elsertifikatloven


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsed etter Grunnloven § 21 [embedsedloven]


LOV-1981-05-22-23 Justis- og beredskapsdepartementet

Embedsedloven.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

EMK - Den europeiske menneskerettskonvensjonen


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Endringar relatert til ruspåverka køyring m.m


LOV-1992-06-19-61 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov angående allmenninger m.v.


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om datalagringsdirektivet


LOV-2015-05-29-36 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om eksplosiver


LOV-2013-05-31-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov om industrielt rettsvern m.m.


LOV-2014-12-19-86 Finansdepartementet

Endringslov til a-opplysningsloven


LOV-2013-06-14-40 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til aksjelovgivningen mv.


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til alkoholloven mv.


LOV-2006-12-22-98 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til apotekpensjonsloven mv.


LOV-2015-04-24-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven


LOV-2015-04-24-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven


LOV-2015-05-12-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til arvelova


LOV-2008-12-19-112 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til arveloven mv.


LOV-2007-06-15-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til atomenergiloven


LOV-2006-12-01-65 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringslov til barnevernl. og sosialtjenestel.


LOV-2013-06-21-63 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringslov til barnevernloven


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Endringslov til børsloven og verdipapirhandelloven mv.


LOV-2001-06-15-62 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til domstolloven m.m.


LOV-2014-12-19-75 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova


LOV-2013-12-13-111 Finansdepartementet

Endringslov til eigedomsskattelova.


LOV-2008-01-11-2 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2013-06-14-54 Samferdselsdepartementet

Endringslov til ekomloven


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til endringslov til strpl.


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Endringslov til finansvl. og vphl.


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdlova mfl.


LOV-2009-01-16-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdlova mv.


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2014-12-19-79 Finansdepartementet

Endringslov til folketrygdloven


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny alderspensjon)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven (ny uføretrygd)


LOV-2012-12-14-80 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven m.m.


LOV-2014-06-20-24 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til folketrygdloven mv.


LOV-2014-12-12-67 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringslov til forbrukermerkeloven


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Endringslov til foretakspensjonsloven mv.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven


LOV-2013-06-14-42 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til forvaltningsloven


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til ftrl. og div. pensjonslover


LOV-2014-05-14-17 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.


LOV-2012-06-22-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til helseregisterloven mv.


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til husleieloven


LOV-2011-06-24-19 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringslov til introduksjonsloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til klimakvoteloven


LOV-2013-02-08-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til kommunelova m.m.


LOV-1999-09-03-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til konkurs- og pantelovgivningen


LOV-2004-04-23-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til konkursloven m.fl.


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Endringslov til kringkastingsloven


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til kulturminneloven mv.


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til legemiddelloven m.v.


LOV-2014-12-19-77 Finansdepartementet

Endringslov til ligningsloven


LOV-2014-03-07-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til lov om Statens pensjonskasse mfl.


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til matrikkellova og tinglysingsloven mv.


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Endringslov til medieeierskapsloven


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Endringslov til menneskerettsloven


LOV-2012-12-07-78 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2013-12-13-128 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Endringslov til merverdiavgiftsloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Endringslov til naturmangfoldloven, viltloven mv.


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelslova


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Endringslov til odelsloven, konsesjonsloven mv.


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.m.


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til panteloven m.v.


LOV-2013-06-21-79 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven mv.


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til patentloven mv.


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Endringslov til pengespill- og lotterilover


LOV-2013-12-17-133 Kulturdepartementet

Endringslov til pengespilloven


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Endringslov til petroleumsskatteloven


LOV-2014-06-20-52 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til plan- og bygningsloven mv.


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Endringslov til sentralbankloven m.fl.


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til SIS-loven


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til sjøloven


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Endringslov til skatte- og avgiftslovgivningen mv.


LOV-2006-12-15-85 Finansdepartementet

Endringslov til skattebetalingsloven 2005


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2007-12-14-107 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Endringslov til skatteloven


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til skl. og voerstl.


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Endringslov til Statens Pensjonskasseloven mv


LOV-2002-12-20-88 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringslov til statsforetaksloven m m


LOV-2015-03-13-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Endringslov til stiftelsesloven


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffegjennomføringsloven mv.


LOV-2009-06-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffel. og strpl.


LOV-2007-06-29-83 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven 2005


LOV-2007-06-29-84 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven 2005


LOV-1997-01-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven m.v.


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeloven mv.


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til straffeprosessloven mv.


LOV-1999-12-03-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til strpl. m.fl.


LOV-2014-12-19-78 Finansdepartementet

Endringslov til Svalbardskatteloven


LOV-2003-09-12-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tinglysingsloven mv.


LOV-2015-05-22-31 Finansdepartementet

Endringslov til tjenestepensjonsloven mv.


LOV-2015-05-22-32 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til to helselover


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Endringslov til tobakksskadeloven


LOV-2012-06-22-37 Finansdepartementet

Endringslov til tolloven


LOV-2013-12-13-124 Finansdepartementet

Endringslov til tolloven


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv.


LOV-2015-01-09-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til utlendingsloven


LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Endringslov til vaktvirksomhetsloven


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Endringslov til vassdragsreguleringsloven m.fl.


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Endringslov til vegtrafikkloven


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Endringslov til yrkestransportlova


LOV-2014-08-29-63 Samferdselsdepartementet

Endringslov til yrkestransportlova


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven (vern av databaser)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Endringslov til åndsverkloven m.m.


LOV-2006-12-22-103 Kulturdepartementet

Endringslov til åvl. og billedkunstavgiftl.


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Energiloven - enl.


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisteret


LOV-1994-06-03-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Enhetsregisterloven - enhregl.


LOV-1932-06-17-2 Utenriksdepartementet

Enkelte bestemmelser om fremmede konsulers rettsstilling


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

EOS-kontrolloven


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Erstatning for krigsskade på eiendom og interesse [krigsskadeerstatningsloven]


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv av næringsverksemd. (opphevelseslov)


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Erverv av vannfall mv. [industrikonsesjonsloven]


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)


LOV-1969-06-19-65 Olje- og energidepartementet

Ervervelse av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 14 desember 1917, lov om vassdragsreguleringer av 14 desember 1917, lov om ervervelse av kalkstensforekomster av 3 juli 1914 og lov om erverv av kvartsforekomster av 17 juni 1949 m.v., og til lov o


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven


LOV-2001-06-15-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Esignaturloven - esignl.


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)


LOV-1999-12-03-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Etterforskningsmetoder m.v


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesteloven


LOV-1998-03-20-11 Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Europakonvensjonen av 20. mai 1980 (Foreldreansvar)


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Europeiske menneskerettskonvensjon


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

Europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)


LOV-1995-12-22-85 Nærings- og fiskeridepartementet

EØFG-loven


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-arbeidstakarlova


LOV-2012-12-14-81 Arbeids- og sosialdepartementet

EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området


LOV-2004-12-17-101 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-høringsloven


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-konkurranseloven


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

EØS-loven - EØSl.


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

EØS-vareloven


F

LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleloven - fgskol.


LOV-2003-06-20-56 Kunnskapsdepartementet

Fagskoleutdanning (fagskoleloven)


LOV-1997-06-19-62 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Familievernkontorer


LOV-1997-06-19-62 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Familievernkontorloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Farvannsloven


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)


LOV-1988-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Ferie [ferieloven]


LOV-1972-06-16-43 Nærings- og fiskeridepartementet

Ferie for fiskere


LOV-1988-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Ferieloven - feriel.


LOV-2012-12-14-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Festeforlengelse


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegods [fiendegodsloven]


LOV-1946-03-22-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiendegods o.a


LOV-1946-03-22-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiendegodsloven.


LOV-1950-12-15-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Fiendegodsloven.


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film og videogram


LOV-1987-05-15-21 Kulturdepartementet

Film- og videogramlova - filml.


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaleloven - finansavtl.


LOV-1999-06-25-46 Justis- og beredskapsdepartementet

Finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


LOV-2015-04-10-17 Finansdepartementet

Finansforetaksloven


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Finansiell sikkerhetsstillelse


LOV-1988-06-10-40 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven)


LOV-1988-06-10-40 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhetsloven


LOV-1988-06-10-40 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhetsloven - finansvl.


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) (endringslov)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finanstilsynsloven


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Finanstilsynsloven - finanstll.


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Finnmarksloven


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeeksportloven - fiskeekspl.


LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Fiskeretten i Tanavassdraget


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriforbudsloven.


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Fiskerpensjonsloven.


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskesalslagslova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Fjellova - fjell.


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Flagging på kommunenes offentlige bygninger


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Flaggloven.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om barnets rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


LOV-1988-05-13-426 Justis- og beredskapsdepartementet

FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Folkebibliotekloven


LOV-1985-12-20-108 Kulturdepartementet

Folkebibliotekloven.


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsearbeid (folkehelseloven)


LOV-2011-06-24-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseloven


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoleloven - fhskol.


LOV-2002-12-06-72 Kunnskapsdepartementet

Folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregisterloven.


LOV-1970-01-16-1 Finansdepartementet

Folkeregistrering [folkeregisterloven]


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven) (endringslov)


LOV-2014-12-19-79 Finansdepartementet

Folketrygd (folketrygdloven) (endringslov)


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) (endringslov)


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondet


LOV-2007-06-29-44 Finansdepartementet

Folketrygdfondloven


LOV-2014-12-19-74 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdlova og einskilde andre lover (endringslov)


LOV-2009-01-16-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) (endringslov)


LOV-1997-02-28-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven - ftrl.


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny alderspensjon) (endringslov)


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) (endringslov)


LOV-2012-12-14-80 Arbeids- og sosialdepartementet

Folketrygdloven og enkelte andre lover (endringslov)


LOV-1918-08-14-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forandring av rikets inddelingsnavn [bispedømme- og fylkesloven]


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbod mot samkvem med personar som har tilhald på fiendeområde o.a


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)


LOV-2002-06-21-34 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerkjøpsloven


LOV-1981-12-18-90 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukermerkeloven


LOV-2014-12-12-67 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukermerkeloven


LOV-1978-04-28-18 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukertvistloven


LOV-1978-04-28-18 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukertvistloven - forbrtvl.


LOV-1966-06-17-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann [fiskeriforbudsloven]


LOV-2013-06-21-60 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)


LOV-2013-06-21-61 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)


LOV-2013-06-21-58 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder


LOV-1995-12-15-74 Helse- og omsorgsdepartementet

Forbud mot kjønnslemlestelse [kjønnslemlestelsesloven]


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Forbud mot profesjonell boksing (opphevelseslov)


LOV-1956-03-23-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter


LOV-1937-05-13-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forbud mot å bære uniform m.v. [uniformsforbudloven]


LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-Føring


LOV-1741-02-17 Utenriksdepartementet

Forbud paa Vimpel-føring.


LOV-1984-06-08-59 Justis- og beredskapsdepartementet

Fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)


LOV-1979-05-18-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldelsesloven - fl.


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Foreldreansvarkonvensjonen


LOV-2013-06-14-40 Nærings- og fiskeridepartementet

Forenklinger


LOV-2014-06-20-52 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven


LOV-1985-06-21-79 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksnavneloven - ftnavnl.


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjon (foretakspensjonsloven)


LOV-2000-03-24-16 Finansdepartementet

Foretakspensjonsloven - ftpensjl.


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Foretaksregisterloven - fregl.


LOV-1996-11-29-73 Samferdselsdepartementet

Formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpakting [forpaktingslova]


LOV-1965-06-25-1 Landbruks- og matdepartementet

Forpaktingslova - fpl.


LOV-1961-05-24-2 Finansdepartementet

Forretningsbanker [forretningsbankloven]


LOV-1961-05-24-2 Finansdepartementet

Forretningsbankloven - fbl.


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaleloven - fal.


LOV-1989-06-16-69 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidling


LOV-2005-06-10-41 Finansdepartementet

Forsikringsformidlingsloven


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsikringslovvalgsloven - intprfal.


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven


LOV-2005-06-10-44 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven - forsvl.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (endringslov)


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrenteloven - rentel.


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen [riksgrenseloven]


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Forskningsavgift på landbruksprodukter


LOV-2006-06-30-56 Kunnskapsdepartementet

Forskningsetikkloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven


LOV-1989-02-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskotteringsloven - forskl.


LOV-1914-08-18-3 Forsvarsdepartementet

Forsvarshemmeligheter


LOV-2004-07-02-59 Forsvarsdepartementet

Forsvarspersonelloven


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvunne personar


LOV-1961-03-23-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvunne personer m.v


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Forurensningsloven - forurl.


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Forvaltning av alternative investeringsfond


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven


LOV-1967-02-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven - fvl.


LOV-2013-06-14-42 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningsloven (endringslov)


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Fredning og fangst av isbjørn [isbjørnloven]


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Fremja umsetnaden av jordbruksvaror


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Fri rettshjelp [rettshjelploven]


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport


LOV-2013-04-12-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Frie varebytte i EØS


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftslivet [friluftsloven]


LOV-1957-06-28-16 Klima- og miljødepartementet

Friluftsloven - fril.


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven]


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Fritids- og småbåtloven


LOV-2015-05-22-32 Helse- og omsorgsdepartementet

Fritt behandlingsvalg


LOV-1992-07-17-99 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)


LOV-1918-08-14-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Frivillige auksjoner [auksjonsloven]


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Frivillighetsregisterloven


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen)


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Første og syttende mai som høgtidsdager


LOV-2013-06-21-75 Nærings- og fiskeridepartementet

Førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)


G

LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven


LOV-1993-04-02-38 Klima- og miljødepartementet

Genteknologiloven - gentl.


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Geodataloven


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrev [gjeldsbrevlova]


LOV-1939-02-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsbrevlova - gbl.


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)


LOV-2004-04-23-18 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-1992-07-17-99 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Gjeldsordningsloven


LOV-1992-07-17-99 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Gjeldsordningsloven - gol.


LOV-2014-05-14-17 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (endringslov)


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv


LOV-2006-12-22-103 Kulturdepartementet

Gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs


LOV-2011-04-15-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv


LOV-2014-08-29-63 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av forordning (EF


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av sanksjoner mot Iran


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette internasjonale domstoler for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)


LOV-1992-11-27-109 Utenriksdepartementet

Gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Gjennomføring i norsk rett av miljøvernkonvensjon mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige, undertegnet 19 februar 1974


LOV-2004-03-05-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)


LOV-1998-11-13-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Gjerdeloven


LOV-1991-06-07-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker [tivoliloven]


LOV-2011-12-16-61 Finansdepartementet

Godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroerverv av løsøre [godtroervervloven]


LOV-1978-06-02-37 Justis- og beredskapsdepartementet

Godtroervervloven - ekstl.


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova


LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Grannegjerdelova - ggl.


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Grannelova - gl.


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravferdsloven - gravfl.


LOV-1996-06-07-32 Kulturdepartementet

Gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Grensereinbeiteloven


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - Grl. - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnlova - nynorsk


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - bokmål


LOV-1814-05-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven - Grl. - bokmål


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


H

LOV-1992-06-19-56 Justis- og beredskapsdepartementet

Handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)


LOV-1999-12-22-105 Nærings- og fiskeridepartementet

Handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Handheving av det frie varebyttet innan EØS


LOV-1970-03-06-5 Landbruks- og matdepartementet

Hanndyrloven


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova


LOV-2010-06-04-21 Olje- og energidepartementet

Havenergilova - havenl.


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havne- og farvannsloven


LOV-2009-04-17-19 Samferdselsdepartementet

Havneloven


LOV-2008-06-06-37 Nærings- og fiskeridepartementet

Havressurslova


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernet [heimevernloven]


LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet

Heimevernloven.


LOV-2003-12-12-109 Nærings- og fiskeridepartementet

Heleide dattersamvirkeforetak


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdager og helligdagsfred


LOV-1995-02-24-12 Kulturdepartementet

Helligdagsfredloven


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgstjenesteloven


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseberedskapsloven - hlsberedskl.


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetak m.m. (helseforetaksloven)


LOV-2001-06-15-93 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetaksloven


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforskningsloven


LOV-2000-06-23-56 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseopplysninger, behandling av


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)


LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonelloven - hlspl.


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven


LOV-2012-06-22-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) (endringslov)


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregistre og behandling av helseopplysninger


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetilsynsloven


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Helsingforsavtalen


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøve


LOV-1969-04-10-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelege eigedomshøvelova - hendl.


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevd [hevdslova]


LOV-1966-12-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Hevdslova - hevdsl.


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegods [hittegodslova]


LOV-1953-05-29-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Hittegodslova - hgl.


LOV-2003-12-05-100 Helse- og omsorgsdepartementet

Humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundehold (hundeloven)


LOV-2003-07-04-74 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundeloven - hul.


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbanken


LOV-2009-05-29-30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbankloven


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravl


LOV-1992-12-04-130 Landbruks- og matdepartementet

Husdyravlsloven - avlsl.


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleie 1939


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieavtaler (husleieloven)


LOV-1999-03-26-17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven - husll.


LOV-2009-01-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven (endringslov)


LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husleieloven av 1939


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Husstandsfellesskapsloven - husfskl.


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Hvitvaskingsloven - hvvl.


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Høyesterettspensjonsloven.


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 (Barnebortføring)


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenesteloven - hvtjl.


LOV-1989-06-16-63 Justis- og beredskapsdepartementet

Håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]


I

LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning


LOV-2010-12-17-83 Finansdepartementet

Individuell pensjonsordning mv. (endringslov)


LOV-2013-05-31-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Industrielt rettsvern m.m. (endringslov)


LOV-1917-12-14-16 Olje- og energidepartementet

Industrikonsesjonsloven.


LOV-2010-09-03-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassoloven - inkl.


LOV-1988-05-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)


LOV-2001-06-15-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inndelingslova


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførsleregulering


LOV-1997-06-06-32 Utenriksdepartementet

Innførsle- og utførslereguleringslova


LOV-2005-04-29-20 Arbeids- og sosialdepartementet

Innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge


LOV-2007-06-29-87 Kulturdepartementet

Innsamlingsregistreringsloven


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)


LOV-2000-11-24-81 Finansdepartementet

Innskuddspensjonsloven - innskpensjl.


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Instruks for Regjeringen


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Interkommunale selskaper


LOV-1988-05-13-426 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale løsørekjøp, FN-konvensjonen om kontrakter for


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre


LOV-2003-07-04-80 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Introduksjonsloven


LOV-2011-06-24-19 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Introduksjonsloven og statsborgerloven (endringslov)


LOV-2003-07-04-80 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Investeringsfond, alternative


LOV-1957-03-22-4 Klima- og miljødepartementet

Isbjørnloven.


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler [sanksjonslova]


J

LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Jakt og fangst av vilt (viltloven)


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Jan Mayen


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Jan Mayen-skatteloven


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)


LOV-1977-06-10-73 Justis- og beredskapsdepartementet

Jernbaneansvarsloven - jbansvl.


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven


LOV-1993-06-11-100 Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven - jbl.


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Jernbaneundersøkelsesloven


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jord (jordlova)


LOV-1995-05-12-23 Landbruks- og matdepartementet

Jordlova - jl.


LOV-1979-12-21-77 Landbruks- og matdepartementet

Jordskifte o.a. (jordskifteloven)


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Jordskiftelova 2013


LOV-1979-12-21-77 Landbruks- og matdepartementet

Jordskifteloven - jskl.


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv


K

LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven


LOV-1996-06-07-31 Kulturdepartementet

Kirkeloven - kirkel.


LOV-1995-12-15-74 Helse- og omsorgsdepartementet

Kjønnslemlestelsesloven


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøp [kjøpsloven]


LOV-1988-05-13-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpsloven - kjl.


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøpslovvalgsloven - intprkjl.


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-2009-05-15-28 Utenriksdepartementet

Klaseammunisjonsloven


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven


LOV-2011-04-15-12 Klima- og miljødepartementet

Klimakvoteloven (endringslov)


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Knockoutloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven


LOV-1916-06-30-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommisjonsloven - kml.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


LOV-2009-06-19-44 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)


LOV-1991-11-08-76 Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Kommunale vass- og avløpsanlegg


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven - koml.


LOV-2013-02-08-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneloven (endringslov)


LOV-1992-09-25-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsbehandling


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådsloven - konfrådl.


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Kong Christian Den Femtis Norske Lov


LOV-1925-08-07 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig resolusjon [bergverksordning for Svalbard]


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighetsalder


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven


LOV-2004-03-05-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurranseloven - krrl.


LOV-1999-09-03-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurs- og pantelovgivningen m.v. (endringslov)


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven


LOV-1984-06-08-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursloven - kkl.


LOV-1984-06-08-60 Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurslovgivningens ikrafttredelseslov


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv


LOV-2003-11-28-98 Landbruks- og matdepartementet

Konsesjonsloven - konsl.


LOV-1998-06-26-41 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)


LOV-1998-06-26-41 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontantstøtteloven


LOV-1987-12-18-93 Utenriksdepartementet

Kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS)


LOV-2009-01-09-2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)


LOV-1915-06-24-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Kontroll med post- og telegrafforsendelser og med telefonsamtaler


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om den sivile prosess


LOV-1954-03-01 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon 1 mars 1954 om sivilprosess


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll [nordisk familierettslig konvensjon]


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs


LOV-1983-03-11-8 Landbruks- og matdepartementet

Konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag, undertegnet i Oslo den 23 mars 1962


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område


LOV-1965-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om forkynnelse i utlandet.


LOV-1988-05-13-426 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjon om internasjonale løsørekjøp - CISG


LOV-1988-07-08-72 Justis- og beredskapsdepartementet

Konvensjonen om foreldreansvar


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltning m.v


LOV-2000-01-21-7 Landbruks- og matdepartementet

Kornforvaltningsloven


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)


LOV-2005-12-21-126 Helse- og omsorgsdepartementet

Kosmetikklova


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kraftledningsregisterloven - kregl.


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven


LOV-1965-06-25-2 Finansdepartementet

Kredittloven - pkrregll.


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Kredittvurderingsbyråer


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Kretsmønsterloven - kretsml.


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigspensjonering for militærpersoner


LOV-1953-07-17-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadeerstatningsloven.


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Krigsskadestønadsloven.


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkasting


LOV-2005-06-17-98 Kulturdepartementet

Kringkasting. (endringslov)


LOV-1992-12-04-127 Kulturdepartementet

Kringkastingsloven - kringkl.


LOV-2009-06-19-44 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Krisesenterlova


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomslærelov for vidaregåande skoler m.v.


LOV-1971-12-17-106 Kunnskapsdepartementet

Kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Kulturlova


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminneloven - kulml.


LOV-1978-06-09-50 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner [kulturminneloven]


LOV-2005-06-10-52 Klima- og miljødepartementet

Kulturminner og svalbardmiljøloven (endringslov)


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Kulturrådsloven


LOV-1948-11-04-1 Kulturdepartementet

Kunstavgiftsloven


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Kvinnediskrimineringskonvensjonen


LOV-2004-12-17-99 Klima- og miljødepartementet

Kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvakten (kystvaktloven)


LOV-1997-06-13-42 Forsvarsdepartementet

Kystvaktloven - kystvl.


L

LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Lakse- og innlandsfiskloven - laksfl.


LOV-1992-05-15-47 Klima- og miljødepartementet

Laksefisk og innlandsfisk m.v


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslott [landslottloven]


LOV-1930-03-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Landslottloven.


LOV-2012-05-25-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Langtidsferieprodukter og deltidsbruksrett, avtaler om


LOV-1751-10-02 Landbruks- og matdepartementet

Lappekodisillen


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelloven


LOV-1992-12-04-132 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven)


LOV-2003-02-14-11 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr (endringslov)


LOV-1980-06-13-24 Finansdepartementet

Ligningsforvaltning (ligningsloven)


LOV-2014-12-19-77 Finansdepartementet

Ligningsforvaltning (ligningsloven) (endringslov)


LOV-1980-06-13-24 Finansdepartementet

Ligningsloven - lignl.


LOV-1898-06-04 Helse- og omsorgsdepartementet

Likbehandlingsloven.


LOV-2013-06-21-59 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)


LOV-2005-06-10-40 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)


LOV-2013-06-21-59 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestillingsloven


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanseloven.


LOV-1984-06-08-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Linjekonferanser m.v. [linjekonferanseloven]


LOV-2014-06-20-52 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lokal godkjenning av foretak) m.m. (endringslov)


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losloven 2014


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Losordningsloven


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotterier m.v. (lotteriloven)


LOV-1995-02-24-11 Kulturdepartementet

Lotteriloven - lottl.


LOV-1937-03-19-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929


LOV-1947-04-26-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om 1 og 17 mai.


LOV-1952-12-19-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om adgang til rekvisisjon av skip.


LOV-1940-03-07-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om adgangen til visse områder.


LOV-1994-07-01-49 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for apotekvirksomhet


LOV-2010-06-25-28 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse


LOV-1956-12-21-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn.


LOV-1925-07-17-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avgift av kull m.v. fra Svalbard.


LOV-1952-06-28-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om avgift på byggevirksomhet m.m.


LOV-1966-06-10-3 Finansdepartementet

Lov om avgift på forestillinger m.v.


LOV-1990-12-21-72 Finansdepartementet

Lov om avgift på utslipp av CO2


LOV-1965-04-09-1 Kulturdepartementet

Lov om avgift til Det norske komponistfond.


LOV-1956-12-14-4 Kulturdepartementet

Lov om avgift til fond for utøvende kunstnere.


LOV-1985-05-03-24 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om avtale mellom Norge og Kina.


LOV-1918-05-31-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om avtaler


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneService som AS


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Lov om BaneTele AS


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Lov om banktjenester gjennom Posten Norge AS


LOV-2006-08-18-61 Olje- og energidepartementet

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt


LOV-2015-02-06-7 Kulturdepartementet

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.


LOV-1955-06-30-20 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om brudvigjing i utlandet.


LOV-1969-06-19-65 Olje- og energidepartementet

Lov om bygging og drift av elektriske anlegg.


LOV-2005-03-04-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om det frie varebyttet innan EØS.


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om diskriminering i internasj. skipsfart.


LOV-1974-06-14-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om eksplosive varer (Svalbard)


LOV-2000-07-07-68 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om eksportavgift på fiskevarer - fiskekspal.


LOV-1997-06-13-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om europarådsavtale om handel med narkotika


LOV-1996-08-23-63 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.


LOV-1972-06-16-43 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om ferie for fiskere.


LOV-2004-03-26-17 Finansdepartementet

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse.


LOV-1933-06-29-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om flagging på kommunale bygninger.


LOV-1950-12-15-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbod mot samkvem med fienden.


LOV-1967-06-16-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om forbud mot at redere gir opplysninger.


LOV-1987-06-12-57 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forbud mot fallskjermhopping.


LOV-1937-04-16 Utenriksdepartementet

Lov om forbud mot frakt av våpen m.m.


LOV-1956-03-23-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om forkjøpsrett til fiskeprodukter.


LOV-1970-06-26-74 Landbruks- og matdepartementet

Lov om forskningsavgift i landbruket.


LOV-1914-08-18-3 Forsvarsdepartementet

Lov om forsvarshemmeligheter.


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Lov om forsvarsviktige oppfinnelser.


LOV-1961-03-23-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne - fsvl.


LOV-2015-05-12-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om forsvunne personar


LOV-1992-06-26-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om forsøk i offentlig forvaltning


LOV-1932-06-17-2 Utenriksdepartementet

Lov om fremmede konsulers rettsstilling.


LOV-1964-12-04-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fristar og betalingsutsetjing.


LOV-1963-11-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer.


LOV-2001-05-18-22 Olje- og energidepartementet

Lov om garanti fra Statoil ASA ved aksjesalg


LOV-1969-12-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner.


LOV-2001-06-15-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om gjennomføring av Roma-vedtektene


LOV-2008-06-27-62 Finansdepartementet

Lov om individuell pensjonsordning


LOV-1995-05-26-25 Samferdselsdepartementet

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen


LOV-2003-12-19-130 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Innovasjon Norge


LOV-1992-05-29-50 Utenriksdepartementet

Lov om inspeksjoner av styrker i Europa


LOV-1999-01-29-6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om interkommunale selskaper - intkomsel.


LOV-2010-11-12-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonal sikkerhet i mobilt løsøre


LOV-1967-06-08-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale investeringstvistar.


LOV-1947-06-19-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om internasjonale organisasjoner m.v.


LOV-1930-02-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Jan Mayen.


LOV-1977-04-29-34 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Kommunalbanken AS - Kombl.


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Lov om kompensasjon for merverdiavgift


LOV-1921-05-13-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Kongens myndighetsalder.


LOV-1915-06-24-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om kontroll av post- og teletjenester.


LOV-1995-02-03-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om kontroll med hemmelige tjenester


LOV-1994-05-06-10 Utenriksdepartementet

Lov om konvensjon om kjemiske våpen


LOV-1998-07-17-54 Utenriksdepartementet

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Lov om kredittvurderingsbyråer


LOV-1937-03-19-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om krigsdeltagelse i fremmed land.


LOV-1994-06-24-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om krigsforbryterdomstol, Jugoslavia m m


LOV-1946-12-13-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for militærpersoner.


LOV-1946-12-13-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om krigspensjon for sivile m.v.


LOV-1932-06-17-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer.


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Lov om Kystverkets produksjonsvirksomhet


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ledsagerpensjon i utenrikstjenesten


LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus.


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om løysingsrettar - løysl.


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om medisinsk utstyr - medutstl.


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om merkning på tunge kolli.


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Lov om militær politimyndighet


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om møteplikt til Stortinget.


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om målenheter, måling og normaltid


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Nasjonal institusjon


LOV-1976-04-09-21 Klima- og miljødepartementet

Lov om nordisk miljøvernkonvensjon.


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordisk vitneplikt.


LOV-1977-06-10-71 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om nordiske privatrettslige dommer.


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om Norges Krigsskaderåd.


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norsk Lovtidend.


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Norsk Lysingsblad


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om notarius publicus


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Lov om NSB AS og Posten Norge AS


LOV-1998-11-13-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om OECD-konvensjon mot bestikkelse


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlig støtte


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Lov om omdanning til Postbanken AS - Postbl.


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Lov om omklassifisering av veg


LOV-1894-07-21-5 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Omordning af det civile Embedsverk.


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om omorganisering av Statkraft SF


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om opph. av pensjonsordn. for åremålstilsatte


LOV-2002-06-21-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppheving av ervervsloven mv.


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Lov om Opplysningsvesenets fond


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om oppskyting i verdensrommet.


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av domfelte - domfovfl.


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om overføring av straffeforfølging.


LOV-2003-09-12-94 Landbruks- og matdepartementet

Lov om overtakelse av matforvaltningen


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjon for oppdragstaker i barnevernet


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonering av befal m.v.


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om pensjonsordning for sivilombudsmannen.


LOV-2001-12-14-95 Finansdepartementet

Lov om pensjonsrettigheter innen EØS


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Lov om Perlefiskeriet


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregler for jern og stål.


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om prisregulering ved fiskeimport m.v.


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv mv.


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Lov om registrering av råoljehandel - råolregl.


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-1983-03-11-8 Landbruks- og matdepartementet

Lov om reingjerder mellom Norge og Finland


LOV-2000-06-23-54 Samferdselsdepartementet

Lov om reisereservasjonssystemer - reisesl.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rett til å selja uhenta ting.


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om rituell omskjæring av gutter


LOV-1901-05-29-6 Klima- og miljødepartementet

Lov om Røros Kobberverks Skogvæsen


LOV-2005-06-17-58 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne


LOV-1992-12-04-121 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om sjøtransporttjenester


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om stans i utbetalinger etter barnebortføring


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Lov om Statens lufthavnselskap


LOV-1958-03-28-4 Finansdepartementet

Lov om statens oppkrevere m.v.


LOV-1924-06-13-4 Finansdepartementet

Lov om statens premieobligasjonslån.


LOV-2000-02-18-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om Statens utleiebygg AS


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Lov om statsbidrag til skytebaner.


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om straff for internerte militære.


LOV-1926-06-25-4 Utenriksdepartementet

Lov om straff for smugling på andre land.


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om supplerande stønad ved kort butid


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Lov om særlige tiltak mot Zimbabwe


LOV-1912-06-14-1 Samferdselsdepartementet

Lov om taugbaner og løipestrenger.


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om tekniske kontrollorgan


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Lov om tilskott til livssynssamfunn.


LOV-1898-12-19-3 Finansdepartementet

Lov om Tilvirkning af Æthylæther.


LOV-1999-06-18-40 Utenriksdepartementet

Lov om traktat mot kjernefysiske prøvesprengingar


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Lov om trudomssamfunn og ymist anna.


LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om ulykkestrygd på Svalbard.


LOV-1884-06-14-3 Samferdselsdepartementet

Lov om undersjøiske kabler.


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om undersjøiske naturforekomster.


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om undersøkelsesutvalg, psykiske lidelser


LOV-1978-06-02-38 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om utenlandske skilsmisser.


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utlevering mellom nordiske land.


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Lov om utvinning av petroleum under land.


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Lov om vederlag for kunstvisning


LOV-1968-06-07-4 Utenriksdepartementet

Lov om vedtak i FNs Sikkerhetsråd.


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse.


LOV-1936-07-10-6 Landbruks- og matdepartementet

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov um prisereglar og prisedomstolar.


LOV-1992-11-27-111 Justis- og beredskapsdepartementet

Lovvalg i forsikring [forsikringslovvalgsloven]


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfart (luftfartsloven)


LOV-1993-06-11-101 Samferdselsdepartementet

Luftfartsloven - luftl.


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsgarantiloven


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven)


LOV-2012-01-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsnemndloven


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsplikt under permittering [permitteringslønnsloven]


LOV-1994-12-09-64 Justis- og beredskapsdepartementet

Løysingsrettar


M

LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Markaloven


LOV-2009-01-09-2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Markedsføringsloven


LOV-2009-01-09-2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Markedsføringsloven - mfl.


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matloven - matl.


LOV-2003-12-19-124 Helse- og omsorgsdepartementet

Matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)


LOV-2005-06-17-101 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova


LOV-2012-01-20-7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Matrikkellova og tinglysingsloven mv. (endringslov)


LOV-1997-06-13-53 Kulturdepartementet

Medieeierskapsloven


LOV-1997-06-13-53 Kulturdepartementet

Medieeierskapsloven - medieervl.


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Medieeierskapsloven (endringslov)


LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Mediefridomslova


LOV-2008-06-20-44 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)


LOV-1995-01-12-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Medisinsk utstyr


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)


LOV-1964-04-03-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp [kjøpslovvalgsloven]


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettskonvensjonen


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Menneskerettsloven - mnskrl.


LOV-2014-05-09-14 Utenriksdepartementet

Menneskerettsloven (endringslov)


LOV-1981-12-18-90 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Merking av forbruksvarer m.v


LOV-2014-12-12-67 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) (endringslov)


LOV-1932-04-22-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi


LOV-2012-12-07-78 Finansdepartementet

Merverdiavgift (endringslov)


LOV-2013-12-13-128 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2014-12-19-84 Finansdepartementet

Merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (endringslov)


LOV-2003-12-12-108 Finansdepartementet

Merverdiavgiftskompensasjonsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsloven - mval.


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrev i håndverk og annen næring [mesterbrevloven]


LOV-1986-06-20-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Mesterbrevloven.


LOV-2012-12-14-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig lov om rett til festeforlengelse


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militær disiplinærmyndighet [militære disiplinærlov]


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov


LOV-1902-05-22-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Militær Straffelov - milstrl.


LOV-1988-05-20-32 Forsvarsdepartementet

Militære disiplinærlov - disipl.


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]


LOV-1965-03-19-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Militærnekterloven


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Miljøinformasjonsloven - mlinfl.


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)


LOV-2009-06-19-101 Nærings- og fiskeridepartementet

Mineralloven


LOV-2009-06-19-58 Finansdepartementet

Momsloven


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjon av skuldbrev m.v. [mortifikasjonslova]


LOV-1959-12-18-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Mortifikasjonslova.


LOV-1998-11-13-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve). (endringslov)


LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet

Motorferdsel i utmark og vassdrag


LOV-1959-06-19-2 Finansdepartementet

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Målbruk i offentleg teneste [mållova]


LOV-2007-01-26-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Målenheter, måling og normaltid


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova


LOV-1980-04-11-5 Kulturdepartementet

Mållova - måll.


N

LOV-1961-05-05 Landbruks- og matdepartementet

Nabogjerdeloven


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Naboloven


LOV-2002-06-28-61 Olje- og energidepartementet

Naturgassloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven


LOV-2009-06-19-100 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven - nml.


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) (endringslov)


LOV-2009-06-05-35 Klima- og miljødepartementet

Naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Naturoppsynsloven


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeerstatningsloven


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikring


LOV-1989-06-16-70 Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsloven - natskforsl.


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeloven


LOV-2006-06-16-20 Arbeids- og sosialdepartementet

NAV-loven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Navneloven


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

NIS-loven


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

NIS-loven - NISl.


LOV-1931-02-06 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk familierettslig konvensjon.


LOV-1933-11-07 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konkurskonvensjon


LOV-1934-11-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte.


LOV-1932-03-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk konvensjon om dommer.


LOV-1962-03-23 Utenriksdepartementet

Nordisk konvensjon om underholdsbidrag.


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk passkontrolloverenskomst


LOV-1975-03-21-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Nordisk vitneplikt


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Norfundloven


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)


LOV-1898-12-10-1 Utenriksdepartementet

Norges Flag [flaggloven]


LOV-1951-07-06-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Norges Krigsskaderåd


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Norges territorialfarvann og tilstøtende sone [territorialfarvannsloven]


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Norges økonomiske sone [økonomiske soneloven]


LOV-1987-06-12-48 Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk internasjonalt skipsregister


LOV-2013-06-07-31 Kulturdepartementet

Norsk kulturråd (kulturrådsloven)


LOV-1969-06-19-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Lovtidend m.v


LOV-1946-10-11-1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk Lysingsblad


LOV-2005-06-10-51 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Norsk statsborgerskap (statsborgerloven)


LOV-1687-04-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Norske Lov - NL


LOV-2002-04-26-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Notarius publicus


LOV-2009-06-05-32 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny alderspensjon


LOV-2014-03-07-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny uførepensjonsordning


LOV-2011-12-16-59 Arbeids- og sosialdepartementet

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre


LOV-2013-06-14-34 Finansdepartementet

Nye kapitalkrav mv


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsberedskap (næringsberedskapsloven)


LOV-2011-12-16-65 Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsberedskapsloven


LOV-2010-09-17-57 Klima- og miljødepartementet

Nødverge, bruk av åte


LOV-1955-06-30-20 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg


O

LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)


LOV-2015-05-07-26 Helse- og omsorgsdepartementet

Obduksjonslova


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

Obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven]


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova - odl.


LOV-2013-06-14-47 Landbruks- og matdepartementet

Odelslova (endringslov)


LOV-1974-06-28-58 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten


LOV-2009-06-19-98 Landbruks- og matdepartementet

Odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. (endringslov)


LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet

Offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Offentleglova - offl.


LOV-1992-11-27-117 Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig støtte


LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlige anskaffelser


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven]


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)


LOV-2015-02-13-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Om utvalget for evaluering av EOS-utvalget


LOV-2000-02-18-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap


LOV-2005-01-07-5 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap


LOV-2001-06-15-87 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap


LOV-2004-12-17-90 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap


LOV-2002-12-13-85 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap


LOV-1999-07-16-68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap


LOV-1999-06-18-42 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap


LOV-2002-06-21-43 Samferdselsdepartementet

Omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper


LOV-2002-12-13-84 Samferdselsdepartementet

Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap


LOV-2004-08-27-70 Nærings- og fiskeridepartementet

Omorganisering av Statkraft SF


LOV-1989-06-02-27 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)


LOV-2004-12-17-86 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Omskjæring av gutter


LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorgstjenesteloven


LOV-2008-06-06-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Omstillingslova


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Operapensjonsloven


LOV-1953-06-26-8 Forsvarsdepartementet

Oppfinnelser av betydning for rikets forsvar


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisteret


LOV-1997-06-06-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppgaveregisterloven - oppgregl.


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)


LOV-1998-01-09-4 Kulturdepartementet

Opphavsrett til åndsverk. (endringslov)


LOV-2003-06-20-44 Finansdepartementet

Opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven. (endringslov)


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing


LOV-2014-06-20-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)


LOV-1996-06-07-33 Kulturdepartementet

Opplysningsvesenets fond


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Opplæringslova - oppll.


LOV-2005-12-21-129 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppløsning av stamhuset Ekeberg


LOV-2012-06-22-46 Helse- og omsorgsdepartementet

Opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m


LOV-1969-06-13-38 Nærings- og fiskeridepartementet

Oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigning av fast eigedom [oreigningslova]


LOV-1959-10-23-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Oreigningslova - orl.


LOV-2001-06-15-73 Kulturdepartementet

Organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven]


LOV-2005-12-21-124 Finansdepartementet

OTP-loven


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellem Norge og Storbritannia angående den civile rettergang


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker


LOV-2004-12-10-82 Samferdselsdepartementet

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven)


LOV-1991-07-20-67 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av domfelte


LOV-2009-06-19-109 Samferdselsdepartementet

Overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen


LOV-1977-03-25-22 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til endringslov til skatteloven


LOV-2014-12-19-87 Finansdepartementet

Overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven


LOV-2003-09-12-94 Landbruks- og matdepartementet

Overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen


P

LOV-1995-08-25-57 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pakkereiseloven - pakrl.


LOV-1995-08-25-57 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant [panteloven]


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant i patenter og planteforedlerretter


LOV-2001-06-01-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Pant og i enkelte andre lover. (endringslov)


LOV-1980-02-08-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven - pantel.


LOV-2015-01-23-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (endringslov)


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Partiloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven - pasrl.


LOV-2013-06-21-79 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) (endringslov)


LOV-2015-05-22-32 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) (endringslov)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientjournalloven


LOV-1999-07-02-63 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientrettighetsloven


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientskadeloven


LOV-2001-06-15-53 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientskadeloven - passkl.


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Pass (passloven)


LOV-1997-06-19-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Passloven - passl.


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patenter (patentloven)


LOV-1967-12-15-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven - patl.


LOV-2003-12-19-127 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.). (endringslov)


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentloven, endr. i


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyrelova


LOV-2012-06-22-58 Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespill m.v. (pengespilloven)


LOV-2003-08-29-90 Kulturdepartementet

Pengespill- og lotterilovgivningen. (endringslov)


LOV-1992-08-28-103 Kulturdepartementet

Pengespilloven - spill.


LOV-2013-12-17-133 Kulturdepartementet

Pengespilloven (endringslov)


LOV-1957-05-03 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


LOV-2006-12-22-98 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for apoteketaten mv. (endringslov)


LOV-1953-06-26-11 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv


LOV-1998-08-21-65 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett [operapensjonsloven]


LOV-1999-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten


LOV-2010-02-12-4 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem


LOV-1966-05-06 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for sykepleiere [sykepleierpensjonsloven]


LOV-1982-05-21-29 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonsordning for åremålstilsatte. (opphevelseslov)


LOV-1957-06-28-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for fiskere [fiskerpensjonsloven]


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonstrygd for sjømenn [sjømannspensjonstrygdloven]


LOV-1845-06-07 Klima- og miljødepartementet

Perlefiskeriet


LOV-1988-05-06-22 Arbeids- og sosialdepartementet

Permitteringslønnsloven


LOV-2002-06-07-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Personnavn (navneloven)


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven


LOV-2000-04-14-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Personopplysningsloven - popplyl.


LOV-1930-02-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Peter I's øy (bilandsloven)


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsloven - petrl.


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Petroleumsskatteloven - petrsktl.


LOV-1996-11-29-72 Olje- og energidepartementet

Petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven - pbl.


LOV-2008-06-27-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og byggesaksbehandling


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven


LOV-1993-03-12-32 Landbruks- og matdepartementet

Planteforedlerloven - plfl.


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Pliktavleveringslova


LOV-1989-06-09-32 Kulturdepartementet

Pliktavleveringslova - avlvl.


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven


LOV-1995-08-04-53 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiloven - politil.


LOV-1988-05-20-33 Forsvarsdepartementet

Politimyndighet i det militære forsvar


LOV-2010-05-28-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Politiregisterloven


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Polititjenestepliktloven


LOV-1996-11-29-73 Samferdselsdepartementet

Postloven


LOV-1996-11-29-73 Samferdselsdepartementet

Postloven - postl.


LOV-2011-11-25-43 Arbeids- og sosialdepartementet

Presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma


LOV-1947-05-02-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Prisereglar og prisedomstolar


LOV-1974-06-07-22 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregler for jern og stål


LOV-1993-06-11-73 Nærings- og fiskeridepartementet

Prisregulering ved import av fisk og fiskevarer m.v


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltak


LOV-1993-06-11-66 Nærings- og fiskeridepartementet

Pristiltaksloven - pristl.


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)


LOV-2003-07-04-84 Kunnskapsdepartementet

Privatskolelova - prskol.


LOV-1990-06-29-50 Olje- og energidepartementet

Produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)


LOV-1949-07-08-13 Nærings- og fiskeridepartementet

Produksjon, transport og omsetning av agn [agnforsyningsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvar [produktansvarsloven]


LOV-1988-12-23-104 Justis- og beredskapsdepartementet

Produktansvarsloven - prodansvl.


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven


LOV-1976-06-11-79 Klima- og miljødepartementet

Produktkontrolloven - prodktrl.


LOV-2015-01-23-5 Kulturdepartementet

Profesjonell boksing, forbud mot (opphevelseslov)


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokura [prokuraloven]


LOV-1985-06-21-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Prokuraloven - prokl.


LOV-1812-02-25 Utenriksdepartementet

Prom. ang. Territorial Grænse.


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven


LOV-1999-07-02-62 Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevernloven - phlvl.


LOV-2012-01-20-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)


R

LOV-2008-06-13-41 Kulturdepartementet

Redaksjonell fridom i media


LOV-2007-06-29-88 Kulturdepartementet

Register for frivillig virksomhet


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)


LOV-1927-07-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Registrering av elektriske kraftledninger [kraftledningsregisterloven]


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)


LOV-1985-06-21-78 Nærings- og fiskeridepartementet

Registrering av foretak [foretaksregisterloven]


LOV-1999-06-25-54 Olje- og energidepartementet

Registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde


LOV-2007-06-29-87 Kulturdepartementet

Registrering av innsamlinger


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1909-03-23 Statsministerens kontor

Regjeringsinstruksen.


LOV-2012-11-30-70 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser


LOV-1993-06-18-109 Finansdepartementet

Regnskapsførerloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Regnskapsloven - rskl.


LOV-1996-03-22-16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regulering av byggje- og anleggsverksemd


LOV-1990-04-27-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Regulering av svine- og fjørfeproduksjonen


LOV-2007-06-29-74 Finansdepartementet

Regulerte markeder (børsloven)


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift (reindriftsloven)


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal


LOV-2007-06-15-40 Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsloven


LOV-1951-06-29-19 Forsvarsdepartementet

Rekvisisjonsloven


LOV-1976-12-17-100 Justis- og beredskapsdepartementet

Renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)


LOV-1775-05-27 Nærings- og fiskeridepartementet

Res. anggående jorddelingen i Finmark m.v.


LOV-1953-05-29-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta


LOV-1991-07-04-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven]


LOV-2012-12-14-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus (midlertidig)


LOV-2006-05-19-16 Justis- og beredskapsdepartementet

Rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)


LOV-2003-05-09-31 Klima- og miljødepartementet

Rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)


LOV-2013-06-21-79 Helse- og omsorgsdepartementet

Rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m


LOV-1970-04-17-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven]


LOV-1999-03-26-15 Nærings- og fiskeridepartementet

Retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettsrettergangsloven]


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttrædelseslov.


LOV-1918-08-14-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsordningens ikrafttræden


LOV-1931-01-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettergangsoverenskomst med Storbritannia.


LOV-2005-06-17-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyr [rettsgebyrloven]


LOV-1982-12-17-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsgebyrloven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven


LOV-1980-06-13-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelploven - rhjl.


LOV-1961-06-16-15 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshøve mellom grannar


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Rettsutdragsloven.


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisjon og revisorer (revisorloven)


LOV-1999-01-15-2 Finansdepartementet

Revisorloven - revl.


LOV-1950-07-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksgrenseloven - riksgrl.


LOV-1932-02-05-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Riksrettergangsloven - riksrgl.


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonen


LOV-2004-05-07-21 Finansdepartementet

Riksrevisjonsloven - rrevl.


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteaterlova


LOV-1948-12-13-5 Kulturdepartementet

Riksteatret [riksteaterlova]


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Rituell omskjæring av gutter


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven (endringslov)


LOV-2005-06-17-58 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

Rådsforordning (EF


S

LOV-2006-12-01-65 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv


LOV-1962-03-23-2 Utenriksdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige [Helsingforsavtalen]


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova


LOV-1965-06-18-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Sameigelova - saml.


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sameloven - samel.


LOV-1987-06-12-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)


LOV-1957-07-06-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Samordningsloven - samordl.


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkeforetak (samvirkelova)


LOV-2007-06-29-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Samvirkelova


LOV-1980-06-06-18 Utenriksdepartementet

Sanksjonslov mot Iran.


LOV-2001-04-27-14 Utenriksdepartementet

Sanksjonslova


LOV-2006-06-30-50 Nærings- og fiskeridepartementet

SCE-loven


LOV-2010-06-18-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) (endringslov)


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

Schengen informasjonssystem (SIS) [SIS-loven]


LOV-2005-04-01-14 Nærings- og fiskeridepartementet

SE-loven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven


LOV-1985-06-21-83 Nærings- og fiskeridepartementet

Selskapsloven - sel.


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Sentralbankloven


LOV-1985-05-24-28 Finansdepartementet

Sentralbankloven.


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsloven


LOV-1997-06-13-55 Nærings- og fiskeridepartementet

Serveringsvirksomhet (serveringsloven)


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Servituttlova - servl.


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

SI-loven


LOV-1998-03-20-10 Forsvarsdepartementet

Sikkerhetsloven


LOV-1982-12-17-84 Nærings- og fiskeridepartementet

Sikre containere [containerloven]


LOV-1994-03-25-7 Landbruks- og matdepartementet

Sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)


LOV-1996-12-06-75 Finansdepartementet

Sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner [banksikringsloven]


LOV-1999-07-16-66 Justis- og beredskapsdepartementet

SIS-loven - SISl.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilbeskyttelsesloven


LOV-1961-06-12 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivildomsoverenskomst med Storbritannia.


LOV-2010-06-25-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilombudsmannsloven - ombml.


LOV-1932-05-27-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjekkloven - sjl.


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Sjøfarten (sjøloven)


LOV-1994-06-24-39 Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Sjøloven - sjøl.


LOV-2015-05-12-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) (endringslov)


LOV-1948-12-03-7 Arbeids- og sosialdepartementet

Sjømannspensjonstrygdloven - sjømptrl.


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelag [sjøtrygdelagloven]


LOV-1953-07-03-2 Finansdepartementet

Sjøtrygdelagloven.


LOV-2010-12-17-84 Finansdepartementet

Skadeforsikring


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatning [skadeserstatningsloven]


LOV-1969-06-13-26 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven - skl.


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) (endringslov)


LOV-2012-12-07-76 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (endringslov)


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-2014-12-19-80 Finansdepartementet

Skatt av formue og inntekt (skatteloven) (endringslov)


LOV-1996-12-13-87 Finansdepartementet

Skatt på honorar til utenlandske artister m.v. [artistskatteloven]


LOV-2014-12-19-78 Finansdepartementet

Skatt til Svalbard (endringslov)


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Skatt til Svalbard [Svalbardskatteloven]


LOV-2004-12-10-77 Finansdepartementet

Skatte- og avgiftslovgivningen mv. (endringslov)


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven


LOV-2005-06-17-67 Finansdepartementet

Skattebetalingsloven - sktbl.


LOV-1999-03-26-14 Finansdepartementet

Skatteloven - sktl.


LOV-2006-12-15-81 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2007-12-14-107 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2008-12-12-99 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-2011-12-09-52 Finansdepartementet

Skatteloven (endringslov)


LOV-1996-11-29-69 Finansdepartementet

Skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis [Jan Mayen-skatteloven]


LOV-1998-03-27-18 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-2013-06-21-66 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (endringslov)


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (midlertidig tillegg)


LOV-1975-06-13-35 Finansdepartementet

Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. [petroleumsskatteloven]


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifte [skifteloven]


LOV-1930-02-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Skifteloven - sl.


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipsarbeidsloven


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)


LOV-2007-02-16-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Skipssikkerhetsloven


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]


LOV-1917-06-01-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skjønnsprosessloven - skjl.


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbruk (skogbrukslova)


LOV-2005-05-27-31 Landbruks- og matdepartementet

Skogbrukslova


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Skogsdrift m.v. i statsallmenningene


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Smittevernloven - smittel.


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Småbåtloven


LOV-1998-06-26-47 Justis- og beredskapsdepartementet

Småbåtloven - småbåtl.


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen


LOV-2009-12-18-131 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosialtjenesteloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

SP - Konvensjon om sivile og politiske rettigheter


LOV-1961-05-24-1 Finansdepartementet

Sparebanker [sparebankloven]


LOV-1961-05-24-1 Finansdepartementet

Sparebankloven - spbl.


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesteloven - sphlsl.


LOV-1999-07-02-61 Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)


LOV-2004-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet

Sprøyteromsloven


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stadnamnlova - stadnl.


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg [stamhusloven]


LOV-1927-07-04-11 Nærings- og fiskeridepartementet

Stamhusloven


LOV-2014-06-06-19 Arbeids- og sosialdepartementet

Stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond


LOV-2009-03-06-12 Finansdepartementet

Statens finansfond-loven


LOV-2013-01-11-3 Finansdepartementet

Statens innkrevingssentral (SI-loven)


LOV-1997-05-09-26 Utenriksdepartementet

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond


LOV-2005-12-21-123 Finansdepartementet

Statens pensjonsfond-loven


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse


LOV-2014-03-07-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) (endringslov)


LOV-2014-06-20-24 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) (endringslov)


LOV-2010-01-15-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover (endringslov)


LOV-2014-12-19-73 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) (endringslov)


LOV-1949-07-28-26 Arbeids- og sosialdepartementet

Statens pensjonskasseloven - stpkl.


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven


LOV-1989-06-16-54 Finansdepartementet

Statistikkloven - statl.


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Statleg varekrigsforsikring


LOV-1996-06-21-38 Klima- og miljødepartementet

Statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)


LOV-1984-03-30-15 Helse- og omsorgsdepartementet

Statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)


LOV-1992-06-19-60 Landbruks- og matdepartementet

Statsallmenningsloven - statsalml.


LOV-1974-04-05-14 Forsvarsdepartementet

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner


LOV-2005-06-10-51 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsborgerloven


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetak


LOV-2002-12-20-88 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetak mv. (endringslov)


LOV-1991-08-30-71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsforetaksloven - statssel.


LOV-1973-12-14-61 Arbeids- og sosialdepartementet

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. [lønnsgarantiloven]


LOV-2010-02-19-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)


LOV-1990-05-18-11 Kulturdepartementet

Stedsnavnloven


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Sterilisering [steriliseringsloven]


LOV-1977-06-03-57 Helse- og omsorgsdepartementet

Steriliseringsloven - sterill.


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelser (stiftelsesloven)


LOV-2001-06-15-59 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelsesloven - stiftl.


LOV-2015-03-13-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Stiftelsesloven (endringslov)


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)


LOV-1962-06-22-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)


LOV-2011-12-16-60 Arbeids- og sosialdepartementet

Stortings- og regjeringspensjonsloven


LOV-2011-12-16-61 Finansdepartementet

Stortingsgodtgjørelsesloven


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Stortingspensjonsutvalgsloven


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straff (straffeloven)


LOV-1926-06-25-4 Utenriksdepartementet

Straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land


LOV-1916-03-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven


LOV-2001-05-18-21 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven - strgjfl.


LOV-2013-06-14-44 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven mv. (endringslov)


LOV-1902-05-22-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelov (Straffeloven)


LOV-1902-05-22-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven 1902 - strl. 1902


LOV-2005-05-20-28 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven 2005 - strl. 2005


LOV-1997-01-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven m.v. (strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner). (endringslov)


LOV-2009-06-19-75 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv.) (endringslov)


LOV-2012-01-20-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (endringslov)


LOV-1902-05-22-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovens ikrafttredelseslov - strl.ikrl.


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven


LOV-1981-05-22-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven - strpl.


LOV-2013-06-21-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) (endringslov)


LOV-1999-12-03-82 Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.). (endringslov)


LOV-1997-01-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Stranding og Vrag [vrakloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]


LOV-2000-05-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Strålevernloven - stvl.


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnader


LOV-2007-12-14-116 Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnadsloven


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett


LOV-1954-11-26-3 Arbeids- og sosialdepartementet

Stønad ved krigsskade på person [krigsskadestønadsloven]


LOV-2005-04-29-21 Arbeids- og sosialdepartementet

Supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg


LOV-2013-03-08-9 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Surrogatiloven


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbard [Svalbardloven]


LOV-1925-07-17-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardloven - svalbl.


LOV-2001-06-15-79 Klima- og miljødepartementet

Svalbardmiljøloven


LOV-1996-11-29-68 Finansdepartementet

Svalbardskatteloven - svalbsktl.


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Svalbardtraktaten.


LOV-1975-06-13-50 Helse- og omsorgsdepartementet

Svangerskapsavbrudd [abortloven]


LOV-2007-06-29-86 Kulturdepartementet

Svartebørsloven


LOV-1972-06-09-31 Landbruks- og matdepartementet

Svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige


LOV-2004-01-16-5 Landbruks- og matdepartementet

Svine- og fjørfeproduksjonsloven


LOV-1962-06-22-12 Arbeids- og sosialdepartementet

Sykepleierpensjonsloven.


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgifter [særavgiftsloven]


LOV-1933-05-19-11 Finansdepartementet

Særavgiftsloven.


LOV-1968-11-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]


LOV-1950-12-15-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven]


LOV-1897-08-03-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Særlige Straffebestemmelser m.v. for Personer, som i Henhold til Grundlovens § 75 h indkaldes til at møde for Storthinget


LOV-1999-06-25-43 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia


LOV-2003-06-27-58 Utenriksdepartementet

Særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe


T

LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Tanaloven


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesteloven - tannhl.


LOV-1983-06-03-54 Helse- og omsorgsdepartementet

Tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)


LOV-1994-06-16-20 Nærings- og fiskeridepartementet

Tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar


LOV-2015-05-12-29 Justis- og beredskapsdepartementet

Terminvis utbetaling av menerstatning


LOV-2003-06-27-57 Utenriksdepartementet

Territorialfarvannsloven - terfl.


LOV-2012-05-25-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tidspartloven


LOV-2009-01-16-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker


LOV-2002-06-21-44 Samferdselsdepartementet

Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett


LOV-1982-05-21-25 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse [høyesterettspensjonsloven]


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tillegg til lover av 13. desember 1946 om Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og Krigspensjonering for militærpersoner. (midlertidig)


LOV-1951-06-29-34 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering.


LOV-1968-03-22-2 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om krigspensjonering.


LOV-1956-11-09-1 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggslov om Statens pensjonskasse.


LOV-1983-12-23-76 Finansdepartementet

Tilleggslov til petroleumsskatteloven


LOV-2014-06-20-24 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon


LOV-1981-06-12-64 Kulturdepartementet

Tilskott til livssynssamfunn


LOV-1929-05-24-4 Justis- og beredskapsdepartementet

Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)


LOV-1956-12-07-1 Finansdepartementet

Tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)


LOV-1967-07-07-1 Nærings- og fiskeridepartementet

Tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart


LOV-2009-03-06-11 Finansdepartementet

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)


LOV-1898-12-19-3 Finansdepartementet

Tilvirkning af Æthylæther


LOV-2012-05-25-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Time-share-loven


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing [tinglysingsloven]


LOV-2003-09-12-93 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysing m.m. (endringslov)


LOV-1935-06-07-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven - tingl.


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (endringslov)


LOV-1991-06-07-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tivoliloven


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenesteloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven


LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannsloven - tjml.


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Tjenestepensjonsloven


LOV-2015-05-22-31 Finansdepartementet

Tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) (endringslov)


LOV-1952-11-21-3 Justis- og beredskapsdepartementet

Tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven]


LOV-1958-07-18-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestetvistloven - tjtvl.


LOV-2009-06-19-103 Nærings- og fiskeridepartementet

Tjenestevirksomhet (tjenesteloven)


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven - tobskl.


LOV-2013-05-24-17 Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakksskadeloven (endringslov)


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Toll og vareførsel (tolloven)


LOV-2013-12-13-124 Finansdepartementet

Toll og vareførsel (tolloven) (endringslov)


LOV-2013-12-13-124 Finansdepartementet

Tolloven


LOV-2007-12-21-119 Finansdepartementet

Tolloven - toll.


LOV-2012-06-22-37 Finansdepartementet

Tolloven (endringslov)


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefeste


LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Tomtefestelova - tfl.


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Totalisatorloven


LOV-1920-02-09 Utenriksdepartementet

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen [Svalbardtraktaten]


LOV-1973-02-09-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. [transplantasjonsloven]


LOV-2015-05-07-25 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjonslova


LOV-1973-02-09-6 Helse- og omsorgsdepartementet

Transplantasjonsloven - transpll.


LOV-1984-12-21-101 Landbruks- og matdepartementet

Trollheimenloven


LOV-1969-06-13-25 Kulturdepartementet

Trudomssamfunn og ymist anna


LOV-1966-12-16-9 Arbeids- og sosialdepartementet

Trygderettsloven - trrl.


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven


LOV-1992-06-26-86 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven - tvangsl.


LOV-2005-06-17-89 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvangsfullbyrdelsesloven og andre lover (endringslov)


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven


LOV-2005-06-17-90 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvisteloven - tvl.


U

LOV-2015-05-22-31 Finansdepartementet

Uførepensjon


LOV-1947-06-27-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard


LOV-1973-05-04-21 Olje- og energidepartementet

Undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde


LOV-1937-05-13-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Uniformsforbudloven.


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)


LOV-2005-04-01-15 Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskoleloven - uhl.


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtte


LOV-2005-06-03-37 Kunnskapsdepartementet

Utdanningsstøtteloven


LOV-1918-08-14-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]


LOV-2015-02-13-9 Utenriksdepartementet

Utenrikstjenesteloven


LOV-2015-05-29-36 Justis- og beredskapsdepartementet

Utgangsstoffer for eksplosiver mv., endringslov om


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingers adgang til riket og deres opphold her


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven


LOV-2008-05-15-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven - utlendl.


LOV-2015-01-09-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsloven (endringslov)


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering av lovbrytere m.v. [utleveringsloven]


LOV-1970-06-05-35 Justis- og beredskapsdepartementet

Utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land


LOV-1975-06-13-39 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven - utlevl.


LOV-2012-06-22-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Utleveringsloven m.m. (endringslov)


LOV-1975-06-06-31 Landbruks- og matdepartementet

Utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)


LOV-2009-06-19-73 Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv


LOV-2008-10-17-79 Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner


V

LOV-2009-06-19-85 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (endringslov)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)


LOV-2001-01-05-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Vaktvirksomhetsloven - vaktl.


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)


LOV-2002-06-28-57 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgloven - valgl.


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutalova - valutal.


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven


LOV-2004-05-28-29 Finansdepartementet

Valutaregisterloven - valregl.


LOV-1950-07-14-10 Finansdepartementet

Valutaregulering [valutalova]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vann- og avløpsanleggsloven


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vannressursloven


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vannressursloven - vrl.


LOV-2003-12-12-115 Nærings- og fiskeridepartementet

Varekrigsforsikringslova


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven


LOV-2010-03-26-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Varemerkeloven - vml.


LOV-2010-09-03-52 Nærings- og fiskeridepartementet

Varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]


LOV-2005-06-03-34 Samferdselsdepartementet

Varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vasdragsreguleringer [vassdragsreguleringsloven]


LOV-2012-03-16-12 Klima- og miljødepartementet

Vass- og avløpsanleggslova


LOV-2000-11-24-82 Olje- og energidepartementet

Vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragene [vassdragsloven]


LOV-1931-06-12-1 Olje- og energidepartementet

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige.


LOV-1940-03-15-3 Olje- og energidepartementet

Vassdragsloven - vdrl.


LOV-1917-12-14-17 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven - vregl.


LOV-1992-06-19-62 Olje- og energidepartementet

Vassdragsreguleringsloven m.fl. (endringslov)


LOV-1927-07-01-3 Landbruks- og matdepartementet

Veddemål ved totalisator [totalisatorloven]


LOV-1993-05-28-52 Kulturdepartementet

Vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlag ved oreigning av fast eigedom


LOV-1984-04-06-17 Justis- og beredskapsdepartementet

Vederlagsloven


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktavtaler [vegfraktloven]


LOV-1974-12-20-68 Justis- og beredskapsdepartementet

Vegfraktloven - veifrl.


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova


LOV-1963-06-21-23 Samferdselsdepartementet

Veglova - vegl.


LOV-2010-12-17-91 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) (endringslov)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikk (vegtrafikkloven)


LOV-1965-06-18-4 Samferdselsdepartementet

Vegtrafikkloven - vtrl.


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vekselloven - vl.


LOV-1932-05-27-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Veksler [vekselloven]


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfond (verdipapirfondloven)


LOV-2011-11-25-44 Finansdepartementet

Verdipapirfondloven


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)


LOV-2007-06-29-75 Finansdepartementet

Verdipapirhandelloven - vphl.


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven


LOV-2002-07-05-64 Finansdepartementet

Verdipapirregisterloven - vprl.


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemål (vergemålsloven)


LOV-2010-03-26-9 Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsloven


LOV-1990-06-15-27 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]


LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)


LOV-1981-03-13-6 Klima- og miljødepartementet

Vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)


LOV-1994-08-05-55 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]


LOV-1973-03-09-14 Helse- og omsorgsdepartementet

Vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Verneplikt [vernepliktsloven]


LOV-1953-07-17-29 Forsvarsdepartementet

Vernepliktsloven - vpl.


LOV-2001-06-15-75 Landbruks- og matdepartementet

Veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]


LOV-1998-07-17-61 Kunnskapsdepartementet

Vidaregåande opplæringa (opplæringslova)


LOV-1916-07-21-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven


LOV-1981-05-29-38 Klima- og miljødepartementet

Viltloven - viltl.


LOV-1931-06-19-18 Helse- og omsorgsdepartementet

Vinmonopolloven.


LOV-2005-06-17-102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)


LOV-2003-05-23-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)


LOV-1963-06-21-12 Nærings- og fiskeridepartementet

Vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæring (voksenopplæringsloven)


LOV-2009-06-19-95 Kunnskapsdepartementet

Voksenopplæringsloven


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgift


LOV-2004-05-14-25 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldgiftsloven - vogl.


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven


LOV-2001-04-20-13 Justis- og beredskapsdepartementet

Voldsoffererstatningsloven - voerstl.


LOV-1893-07-20-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Vrakloven.


LOV-1961-06-09-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Våpenloven


Y

LOV-1961-06-16-12 Landbruks- og matdepartementet

Ymse beitespørsmål [beitelova]


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikring


LOV-1989-06-16-65 Justis- og beredskapsdepartementet

Yrkesskadeforsikringsloven - yforsl.


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]


LOV-1958-12-12-10 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkesskadetrygdloven.


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)


LOV-2002-06-21-45 Samferdselsdepartementet

Yrkestransportlova


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.) (endringslov)


Ø

LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven


LOV-1976-12-17-91 Nærings- og fiskeridepartementet

Økonomiske soneloven - øksonl.


LOV-1999-05-21-30 Justis- og beredskapsdepartementet

ØSK - Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter


Å

LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven


LOV-1961-05-12-2 Kulturdepartementet

Åndsverkloven - åvl.


LOV-2014-06-13-22 Kulturdepartementet

Åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) (endringslov)


LOV-1995-06-02-27 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1995-06-23-37 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-2005-06-17-97 Kulturdepartementet

Åndsverkloven m.m. (endringslov)


LOV-1999-04-16-19 Kulturdepartementet

Åndsverkloven. (endringslov)


LOV-1998-07-17-56 Finansdepartementet

Årsregnskap m.v. (regnskapsloven)