Norsk Lovtidend 31586 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 28.04.2017 kl. 14.45

FOR-2017-04-28-505 Kunnskapsdepartementet

Ikraftsetjing av lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)


FOR-2017-04-28-504 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 28. april 2017 nr. 21 om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)


FOR-2017-04-28-503 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova


FOR-2017-04-28-502 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 28. april 2017 nr. 22 om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)


FOR-2017-04-28-501 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikraftsetting av lov 28. april 2017 nr. 20 om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)


FOR-2017-04-28-500 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 28. april 2017 nr. 19 om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)


FOR-2017-04-25-499 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen og forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017


LOV-2017-04-28-23 Kunnskapsdepartementet

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)


LOV-2017-04-28-22 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)


LOV-2017-04-28-21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)


LOV-2017-04-28-20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)


LOV-2017-04-28-19 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)


Kunngjort 28.04.2017 kl. 14.20

FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


Kunngjort 27.04.2017 kl. 13.40

FOR-2017-04-25-497

Forskrift om politivedtekt, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2017-04-24-496

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2017-04-19-495

Forskrift om endring i forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ringsaker kommune, Hedmark


Kunngjort 26.04.2017 kl. 15.15

FOR-2017-04-20-494 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap


Kunngjort 25.04.2017 kl. 13.40

FOR-2017-04-21-493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard


FOR-2017-04-21-492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis


Kunngjort 25.04.2017 kl. 13.20

FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland