Norsk Lovtidend 31052 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 16.01.2017 kl. 14.30

FOR-2017-01-13-28 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39


FOR-2017-01-13-27 Finansdepartementet

Fullmakt i henhold til bevilgningsreglementet


FOR-2017-01-13-26 Kunnskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 13. januar 2017 nr. 1 om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)


FOR-2017-01-11-25 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning


FOR-2017-01-05-24 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene


FOR-2016-12-31-1914 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret


Kunngjort 13.01.2017 kl. 13.55

FOR-2017-01-13-23 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2017-01-13-22 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker


FOR-2017-01-13-21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fullmakt til å inngå felles innkjøpsavtaler som er obligatoriske for sivile virksomheter i statsforvaltningen


FOR-2017-01-12-20 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)


LOV-2017-01-13-2 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser


LOV-2017-01-13-1 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)


Kunngjort 12.01.2017 kl. 14.50

FOR-2017-01-05-19 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om målenheter og måling


FOR-2016-12-20-1913 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen (SKSK)


Kunngjort 12.01.2017 kl. 14.40

FOR-2017-01-11-18

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2017-01-09-17

Endring av vedtekter for gravplassene i Bergen, Hordaland


FOR-2016-12-20-1912

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-15-1911

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


Kunngjort 10.01.2017 kl. 14.30

FOR-2017-01-04-16

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-12-20-1910

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane