Norsk Lovtidend 31437 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 24.03.2017 kl. 14.50

FOR-2017-03-24-376 Nærings- og fiskeridepartementet

Delt ikraftsetting av lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)


FOR-2017-03-24-375 Finansdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 31 om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)


FOR-2017-03-24-374 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)


FOR-2017-03-23-373 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak mot Syria


FOR-2017-03-23-372 Kulturdepartementet

Endringer i regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet


FOR-2017-03-23-371 Kulturdepartementet

Endring i regler for valg av menighetsråd


FOR-2017-03-23-370 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv


FOR-2017-03-23-369 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil


FOR-2017-03-20-368 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon


LOV-2017-03-24-11 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)


LOV-2017-03-24-10 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker


Kunngjort 23.03.2017 kl. 14.10

FOR-2017-03-22-367 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater


Kunngjort 23.03.2017 kl. 13.40

FOR-2017-03-22-366

Forskrift om endring i forskrift om vern av Mastedalen naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2017-03-22-365

Forskrift om endring i forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat, Modum kommune, Buskerud


Kunngjort 22.03.2017 kl. 15.30

FOR-2017-03-21-364 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap


FOR-2017-03-21-363 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk


FOR-2017-03-21-362 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hold av høns og kalkun


FOR-2017-03-21-361 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017


FOR-2017-03-21-360 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina


FOR-2017-03-20-359 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2017