Norsk Lovtidend 30279 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 21.10.2016 kl. 14.25

FOR-2016-10-21-1220 Finansdepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


FOR-2016-10-20-1219 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)


FOR-2016-10-19-1218 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv


FOR-2016-10-19-1217 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrifter som følge av ny animaliebiproduktforskrift


FOR-2016-10-18-1216 Samferdselsdepartementet

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2017


FOR-2016-10-17-1215 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-10-14-1214 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-10-13-1213 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)


LOV-2016-10-21-82 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)


Kunngjort 18.10.2016 kl. 14.45

FOR-2016-10-14-1212 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-10-14-1211 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om redningsredskaper på skip og forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger


FOR-2016-10-13-1210 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2016


FOR-2016-10-12-1209 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til filmformidling


FOR-2016-10-12-1208 Finansdepartementet

Endring av mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge


FOR-2016-09-27-1207 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer


FOR-2016-07-01-1206 Kulturdepartementet

Ikrafttredelse av forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke


FOR-2016-04-12-1205 Kulturdepartementet

Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke


Kunngjort 14.10.2016 kl. 14.50

FOR-2016-10-14-1204 Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven (innstramninger II)


FOR-2016-10-14-1203 Arbeids- og sosialdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endr..


FOR-2016-10-14-1202 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark