Norsk Lovtidend 30520 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 08.12.2016 kl. 15.00

FOR-2016-12-06-1453

Forskrift om opphevelse av forskrifter hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon


FOR-2016-12-06-1452 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2016-12-06-1451 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om byggesak


FOR-2016-12-06-1450 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)


FOR-2016-12-06-1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag


FOR-2016-12-05-1448 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift om rett til stønad når barnets far ikke er kjent


FOR-2016-12-05-1447 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler


FOR-2016-12-05-1446 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)


FOR-2016-12-02-1445 Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningen av statens eierskap i Bjørnøen AS og Kings Bay AS fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet 1. januar 2017


FOR-2016-12-02-1444 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m


FOR-2016-11-23-1443 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst


FOR-2016-10-26-1442 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)


Kunngjort 08.12.2016 kl. 13.55

FOR-2016-12-08-1441

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-12-07-1440

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2016-12-07-1439

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune


FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


FOR-2016-11-02-1436

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Steigen kommune, Nordland


FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


Kunngjort 06.12.2016 kl. 15.25

FOR-2016-12-05-1435 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i aromaforskriften