Norsk Lovtidend 31266 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 24.02.2017 kl. 14.20

FOR-2017-02-22-216 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2017


FOR-2017-02-21-215 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av


FOR-2017-02-20-214 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv


FOR-2017-02-17-213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS


Kunngjort 23.02.2017 kl. 14.45

FOR-2017-02-22-208

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde Joint Viking 2017, Finnmark


FOR-2017-02-22-207

Forskrift om endring i forskrift om vern av Ljosådalen naturreservat, Valle kommune, Aust-Agder


FOR-2017-02-22-206

Forskrift om endring i forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat, Drangedal og Kragerø kommuner, Telemark


FOR-2017-02-16-205

Forskrift om endring i forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal


Kunngjort 23.02.2017 kl. 13.50

FOR-2017-02-22-212 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klageorganer for forbrukersaker


FOR-2017-02-22-211 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter m.m


FOR-2017-02-17-210 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 7-9 - søknad om dispensasjon


FOR-2017-02-17-209 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)


Kunngjort 22.02.2017 kl. 14.00

FOR-2017-02-20-204 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) mfl


FOR-2017-02-20-203 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning


Kunngjort 21.02.2017 kl. 14.15

FOR-2017-02-20-202 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)


FOR-2017-02-20-201 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)


FOR-2017-02-17-200 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om Forbrukerklageutvalget


Kunngjort 21.02.2017 kl. 13.40

FOR-2017-02-21-199

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-16-198

Forskrift om godkjenning av Øvre Sirdal som typisk turiststed, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2017-02-15-197

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rælingen kommune, Akershus