Norsk Lovtidend 22100 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 09.12.2016 kl. 14.05

FOR-2016-12-09-1463 Finansdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 15. juli 1994 nr. 679 om rentesats ved økt skatt eller avgift etter vedtak i endringssak


FOR-2016-12-09-1462 Finansdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83


FOR-2016-12-09-1461 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)


FOR-2016-12-09-1460 Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 49 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)


FOR-2016-12-09-1459 Nærings- og fiskeridepartementet

Ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


FOR-2016-12-07-1458 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren


FOR-2016-12-07-1457 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer


FOR-2016-12-06-1456 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere (gebyrforskriften)


FOR-2016-12-06-1455 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften)


FOR-2016-12-05-1454 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven


LOV-2016-12-09-89 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)


LOV-2016-12-09-88 Finansdepartementet

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)


Kunngjort 08.12.2016 kl. 15.00

FOR-2016-12-06-1453 Kulturdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrifter hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon


FOR-2016-12-06-1452 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2016-12-06-1451 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om byggesak


FOR-2016-12-06-1450 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)


FOR-2016-12-06-1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag


FOR-2016-12-05-1448 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift om rett til stønad når barnets far ikke er kjent


FOR-2016-12-05-1447 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler


FOR-2016-12-05-1446 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)