Norsk Lovtidend 20080 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 03.07.2015

FOR-2015-07-01-814 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt


FOR-2015-06-30-813 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013 i norsk rett)


FOR-2015-06-30-812 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrifter om dyrehelsemessige vilkår for import av dyr av hestefamilien og avlsmateriale derav


FOR-2015-06-29-811 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen – tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel


FOR-2015-06-29-810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen


FOR-2015-06-26-809 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i produktforskriften (økt omsetningskrav for biodrivstoff)


FOR-2015-06-26-808 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann


FOR-2015-06-26-807 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport


FOR-2015-06-26-806 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)


FOR-2015-06-25-805 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)


FOR-2015-06-17-804 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Nordland


Kunngjort 02.07.2015

FOR-2015-06-29-803 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)


FOR-2015-06-29-802 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket


FOR-2015-06-26-801 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2015-06-26-800 Kulturdepartementet

Forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram


FOR-2015-06-26-799 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer


FOR-2015-06-26-798 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler


FOR-2015-06-26-797 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


FOR-2015-06-26-796 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege


FOR-2015-06-26-795 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)