Norsk Lovtidend 21962 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 25.10.2016 kl. 14.20

FOR-2016-10-21-1232 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter finansforetaksloven § 13-6 (7) annet punktum


FOR-2016-10-21-1231 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn


FOR-2016-10-20-1230 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-10-20-1229 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-10-14-1228 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea


Kunngjort 24.10.2016 kl. 15.35

FOR-2016-10-21-1227 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikraftsetting av lov 21. oktober 2016 nr. 82 om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)


FOR-2016-10-21-1226 Forsvarsdepartementet

Instruks om endringer i instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste


Kunngjort 21.10.2016 kl. 14.25

FOR-2016-10-21-1220 Finansdepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


FOR-2016-10-20-1219 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)


FOR-2016-10-19-1218 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv


FOR-2016-10-19-1217 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrifter som følge av ny animaliebiproduktforskrift


FOR-2016-10-18-1216 Samferdselsdepartementet

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2017


FOR-2016-10-17-1215 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-10-14-1214 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-10-13-1213 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)


LOV-2016-10-21-82 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)


Kunngjort 18.10.2016 kl. 14.45

FOR-2016-10-14-1212 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-10-14-1211 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om redningsredskaper på skip og forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger


FOR-2016-10-13-1210 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2016


FOR-2016-10-12-1209 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til filmformidling