Norsk Lovtidend 21892 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 30.09.2016 kl. 15.10

FOR-2016-09-30-1138 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av myndighet til Justis- og beredskapsdepartementet etter straffeprosessloven § 57 annet ledd


FOR-2016-09-30-1137 Justis- og beredskapsdepartementet

Justering av statsadvokatdistriktene som følge av nærpolitireformen


FOR-2016-09-30-1136 Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)


FOR-2016-09-27-1135 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr


FOR-2016-09-26-1134 Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av forskrift 6. juni 2016 nr. 582 om endring i forskrift om legemidler


FOR-2016-09-26-1133 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova


FOR-2016-09-26-1132 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler


FOR-2016-09-23-1131 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)


FOR-2016-09-23-1130 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2016-09-14-1129 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 13 (gjennomføring av forordning (EU) nr. 660/2014 og forordning (EU) nr. 1234/2014 som endrer forordning (EF) nr. 1013/..


FOR-2016-06-23-1128 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)


Kunngjort 27.09.2016 kl. 14.50

FOR-2016-09-26-1102 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)


FOR-2016-09-24-1101 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)


FOR-2016-09-23-1100 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter


FOR-2016-09-23-1099 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2016-09-22-1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om nasjonalt introduksjonsregister


FOR-2016-09-21-1097 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


FOR-2003-04-30-1952 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikrafttredelse av forskrift 4. april 2003 nr. 452 om opphevelse av forskrift om kostgodtgjørelse på kontordager utenfor lensmannskontoret


Kunngjort 23.09.2016 kl. 14.40

FOR-2016-09-22-1096 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret