Norsk Lovtidend 21393 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 31.05.2016 kl. 13.40

FOR-2016-05-30-541 Samferdselsdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift om vedlikehold av flymateriell for ervervsmessig flyging og luftfartøy sertifisert i henhold til JAR/FAR 25 eller 29 (vedlikeholdsforskriften - erverv), (BSL B 2-1..


FOR-2016-05-27-540 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste


FOR-2016-05-25-539 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet


FOR-2016-05-25-538 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner mot Al-Qaida


FOR-2016-05-25-537 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner mot Taliban


FOR-2016-05-25-536 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt


Kunngjort 30.05.2016 kl. 15.20

FOR-2016-05-27-535 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av myndigheit etter lov 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar) del II nr. 2


FOR-2016-05-27-534 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av myndigheit etter sjøloven § 418a andre og tredje ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd


FOR-2016-05-27-533 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetjing av lov 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar)


FOR-2016-05-27-532 Kulturdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)


FOR-2016-05-27-531 Finansdepartementet

Ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)


FOR-2016-05-27-530 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for..


FOR-2016-05-26-529 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om økt beregningsgrunnlag for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en uføretrygd omregnet fra uførepensjon


FOR-2016-05-26-528 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om uføretrygd fra folketrygden


Kunngjort 27.05.2016 kl. 14.00

FOR-2016-05-27-527 Olje- og energidepartementet

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)


FOR-2016-05-26-526 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (10 års innreiseforbud)


FOR-2016-05-26-525 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


FOR-2016-05-25-524 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole


FOR-2016-05-23-523 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)


FOR-2016-03-11-522 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer