Norsk Lovtidend 22657 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 17.02.2017 kl. 14.00

FOR-2017-02-17-192 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten


FOR-2017-02-17-191 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk


FOR-2017-02-16-190 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) vedlegg 19


FOR-2017-02-15-189 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil


FOR-2017-02-15-188 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017


FOR-2017-02-14-187 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften)


LOV-2017-02-17-7 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)


Kunngjort 16.02.2017 kl. 14.40

FOR-2017-02-14-186 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2016–2017


FOR-2017-02-14-185 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)


FOR-2017-02-14-184 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2017-02-06-183 Kulturdepartementet

Vedtak om endring i kampaktivitetslisten


Kunngjort 15.02.2017 kl. 14.40

FOR-2017-02-14-180 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forvaltning av rovvilt


FOR-2017-02-13-179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske myndigheter


FOR-2017-02-13-178 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 7-5 annet ledd annet punktum, jf. § 6-11 fjerde ledd annet punktum


FOR-2017-02-13-177 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Libya


FOR-2017-02-07-176 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer


FOR-2017-02-03-175 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner mot Somalia


Kunngjort 14.02.2017 kl. 15.30

FOR-2017-02-13-174 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om valg til Sametinget


FOR-2017-02-10-173 Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra klagerett etter forvaltningsloven § 28 for vedtak etter oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal


FOR-2017-02-10-172 Finansdepartementet

Endring i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland