Norsk Lovtidend 20237 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 31.08.2015

FOR-2015-08-28-998 Justis- og beredskapsdepartementet

Kunngjøring av overenskomst 1. juni 2012 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. ..


Kunngjort 28.08.2015

FOR-2015-08-27-997 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område


FOR-2015-08-27-996 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2015


FOR-2015-08-27-995 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften)


FOR-2015-08-27-994 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning


FOR-2015-08-26-993 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring om stadfestelse av tekniske regler etter EØS-høringsloven


FOR-2015-08-25-992 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege


FOR-2015-08-24-991 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om endring i våpeninstruks for politiet


FOR-2015-08-24-990 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2015


FOR-2015-08-24-989 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv


Kunngjort 25.08.2015

FOR-2015-08-24-984 Finansdepartementet

Forskrift om endring i SI-forskriften


FOR-2015-08-21-983 Klima- og miljødepartementet

Delegering av myndighet til å oppheve fredning av trær


FOR-2015-08-21-982 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om adgang for elevbedrifter til å delta i fiske i skoleåret 2015–2016


FOR-2015-08-21-981 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formue til nærstående mv


FOR-2015-08-19-980 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015


FOR-2015-08-19-979 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015


FOR-2015-08-18-978 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2015


Kunngjort 21.08.2015

FOR-2015-08-21-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone


FOR-2015-08-21-976 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen i Svalbard i 2015


FOR-2015-08-21-975 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder