Norsk Lovtidend 21299 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 29.04.2016 kl. 14.15

FOR-2016-04-29-437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager


FOR-2016-04-28-436 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2016


FOR-2016-04-28-435 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2016


FOR-2016-04-27-434 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-04-27-433 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods


FOR-2016-04-26-432 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i REACH-forskriften (godkjenning for bruk av dibutyl phthalate)


FOR-2016-04-26-431 Nærings- og fiskeridepartementet

Ikrafttredelse av etablering og vedtekter 11. desember 2015 nr. 1903 for Regelrådet


FOR-2016-04-26-430 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


FOR-2016-04-25-429 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-04-25-428 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer


FOR-2016-04-25-427 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om målenheter og måling


FOR-2016-04-20-426 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk


FOR-2016-04-15-425 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus


LOV-2016-04-29-8 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)


LOV-2016-04-29-7 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)


LOV-2016-04-29-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star


Kunngjort 26.04.2016 kl. 14.00

FOR-2016-04-22-417 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (underholdskravet - heving til lønnstrinn 24 og endret unntaksbestemmelse)


FOR-2016-04-22-416 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til transportbåndvekter


FOR-2016-04-22-415 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)


FOR-2016-04-22-414 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter