Norsk Lovtidend 18061 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 03.03.2015

FOR-2015-03-02-172 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr


FOR-2015-02-27-171 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dispensasjon fra krav om helseattest for trekkhunder som deltar i Finnmarksløpet 2015


FOR-2015-02-27-170 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 27. juli 1939 nr. 3425 om forbud mot utførsel av levende rev, skogmår m.v, Jan Mayen


FOR-2015-02-27-169 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om lotterier m.v., forskrift om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd, forskrift om bingo og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. (endring ..


FOR-2015-02-26-168 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy


FOR-2015-02-26-167 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag


FOR-2015-02-26-166 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Vedtak om oppheving av delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet


FOR-2015-02-25-165 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015


FOR-2015-02-25-164 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander


FOR-2015-02-25-163 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv


FOR-2015-02-25-162 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel, forskrift om arbeidsavklaringspenger, forskrift om forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden..


FOR-2015-02-25-161 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India (guarkjernemelforskriften)


FOR-2015-02-18-160 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016


FOR-2015-02-17-159 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i legemiddelforskriften


FOR-2015-02-12-158 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt


Kunngjort 27.02.2015

FOR-2015-02-26-157 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter


FOR-2015-02-25-156 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)


FOR-2015-02-24-155 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø


FOR-2015-02-24-154 Finansdepartementet

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt


FOR-2015-02-24-153 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven