Norsk Lovtidend 21804 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 26.08.2016 kl. 14.40

FOR-2016-08-26-1000 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting


FOR-2016-08-26-999 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst


FOR-2016-08-25-998 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff


FOR-2016-08-24-997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2016-08-24-996 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2016


FOR-2016-08-19-995 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-08-19-994 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2016


FOR-2016-06-29-993 Kulturdepartementet

Vedtak om endring i kampaktivitetslisten


Kunngjort 23.08.2016 kl. 14.15

FOR-2016-08-23-987 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) vedlegg 8


FOR-2016-08-22-986 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


FOR-2016-06-28-985 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak ved Universitetet i Oslo


Kunngjort 19.08.2016 kl. 13.30

FOR-2016-08-16-984 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring av innsending av forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip, jf. EØS-høringsloven


FOR-2016-08-16-983 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring av innsending av forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, jf. EØS-høringsloven


FOR-2016-08-16-982 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr


FOR-2016-08-10-981 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om målenheter og måling


FOR-2016-08-09-980 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til friskolelova


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


Kunngjort 18.08.2016 kl. 11.00

FOR-2016-08-12-978 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


FOR-2016-08-12-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser


FOR-2016-08-12-976 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)