Norsk Lovtidend 20538 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 01.12.2015

FOR-2015-12-01-1368 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift opphevelse av forskrift om alkoholtabeller


FOR-2015-11-30-1367 Finansdepartementet

Vedtak om endring i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland


FOR-2015-11-30-1366 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2015-11-28-1365 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer


FOR-2015-11-27-1364 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver


FOR-2015-11-24-1363 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus


Kunngjort 30.11.2015

FOR-2015-11-27-1362 Forsvarsdepartementet

Instruks om endringer i instruks 22. juni 2012 nr. 581 om Forsvarets bistand til politiet


FOR-2015-11-27-1361 Forsvarsdepartementet

Iverksetting av lov 4. september 2015 nr. 86 om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)


Kunngjort 27.11.2015

FOR-2015-11-27-1360 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2015-11-24-1359 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)


Kunngjort 26.11.2015

FOR-2015-11-25-1358 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forsvarlig likviditetsstyring


FOR-2015-11-25-1357 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)


FOR-2015-11-25-1356 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru


FOR-2015-11-24-1355 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2015-11-24-1354 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler


FOR-2015-11-24-1353 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


FOR-2015-11-20-1352 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv


FOR-2015-11-20-1351 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015


FOR-2015-11-19-1350 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet


FOR-2013-02-08-1785 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Dyregod-dagane