Norsk Lovtidend 20356 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 06.10.2015

FOR-2015-10-05-1147 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i fôrvareforskriften


FOR-2015-10-02-1146 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket


FOR-2015-10-02-1145 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området


FOR-2015-10-02-1144 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre


FOR-2015-09-30-1143 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner


FOR-2015-09-30-1142 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)


FOR-2015-09-25-1141 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om offentliggjøring av resultater fra Mattilsynets tilsyn med serveringssteder (smilefjesforskriften)


FOR-2015-09-21-1140 Forsvarsdepartementet

Vedtak om endring i anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF)


Kunngjort 02.10.2015

FOR-2015-09-30-1139 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift om bruk av kjøretøy


FOR-2015-09-30-1138 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2015-09-30-1137 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forsikringsselskapers opplysningsplikt for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring


FOR-2015-09-30-1136 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter


FOR-2015-09-29-1135 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)


FOR-2015-09-29-1134 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer


FOR-2015-09-29-1133 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i aromaforskriften


FOR-2015-09-28-1132 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften)


FOR-2015-09-28-1131 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem..


FOR-2015-09-28-1130 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2015-09-26-1129 Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om biocider (biocidforskriften)


FOR-2015-09-25-1128 Kunnskapsdepartementet

Opphevelse av vedtekter til Statens institutt for forbruksforskning