Norsk Lovtidend 22774 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 23.03.2017 kl. 14.10

FOR-2017-03-22-367 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater


Kunngjort 22.03.2017 kl. 15.30

FOR-2017-03-21-364 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap


FOR-2017-03-21-363 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk


FOR-2017-03-21-362 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hold av høns og kalkun


FOR-2017-03-21-361 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017


FOR-2017-03-21-360 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina


FOR-2017-03-20-359 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2017


FOR-2017-03-20-358 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)


FOR-2017-03-18-357 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Instruks fra Mattilsynet ved Hovedkontoret til Debio og det regionale Mattilsynet for utøving av delegert myndighet etter økologiforskriften


FOR-2017-03-18-356 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften


FOR-2017-03-18-355 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)


FOR-2017-03-17-354 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring


FOR-2017-03-08-353 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (vedlegg 5)


Kunngjort 21.03.2017 kl. 13.50

FOR-2017-03-20-352 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017


FOR-2017-03-20-351 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv


FOR-2017-03-20-350 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2017-03-20-349 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer


FOR-2017-03-20-348 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr


FOR-2017-03-17-347 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord


FOR-2017-03-16-346 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon