Norsk Lovtidend 21757 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 22.07.2016 kl. 13.30

FOR-2016-07-21-942 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd


FOR-2016-07-21-941 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper


FOR-2016-07-20-940 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren


Kunngjort 19.07.2016 kl. 15.00

FOR-2016-07-18-938 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland


FOR-2016-07-15-937 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr


FOR-2016-07-15-936 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av hval i 2016


FOR-2016-07-15-935 Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


FOR-2016-07-15-934 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova


FOR-2016-07-15-933 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)


FOR-2016-07-12-932 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter


FOR-2016-07-12-931 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter


FOR-2016-06-30-930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder


FOR-2016-06-20-929 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder


Kunngjort 15.07.2016 kl. 14.00

FOR-2016-07-14-928 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-07-12-927 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


FOR-2016-07-12-926 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-07-12-925 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler


FOR-2016-07-08-924 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler


FOR-2016-06-09-923 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark


Kunngjort 12.07.2016 kl. 14.00

FOR-2016-07-12-916 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer