Norsk Lovtidend 19643 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 01.04.2015

FOR-2015-03-27-311 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 27. mars 2015 nr. 15 om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)


Kunngjort 31.03.2015

FOR-2015-03-27-310 Nærings- og fiskeridepartementet

Delegering av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter lov om internasjonalt skipsregister § 4 annet ledd


FOR-2015-03-27-309 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)


FOR-2015-03-25-308 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015


FOR-2015-03-25-307 Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


FOR-2015-03-25-306 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr


FOR-2015-03-24-305 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet


FOR-2015-03-21-304 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015


FOR-2015-03-20-303 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak


FOR-2015-03-19-302 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier


FOR-2015-03-10-301 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


Kunngjort 27.03.2015

FOR-2015-03-26-283 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy m.m


FOR-2015-03-25-282 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av hval i 2015


FOR-2015-03-23-281 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om krav til sykkel


FOR-2015-03-23-280 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler


FOR-2015-03-23-279 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen


FOR-2015-03-23-278 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag


FOR-2015-03-23-277 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i animaliehygieneforskriften og animaliekontrollforskriften


FOR-2015-03-22-276 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek


FOR-2015-03-20-275 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015