Norsk Lovtidend 21054 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 09.02.2016 kl. 14.45

FOR-2016-02-08-108 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr


FOR-2016-02-07-107 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova


FOR-2016-02-06-106 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)


FOR-2016-02-06-105 Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om biocider (biocidforskriften)


FOR-2016-02-05-104 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi


FOR-2016-02-05-103 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i strålevernforskriften


FOR-2016-02-05-102 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter politiloven § 16 annet ledd


FOR-2016-02-05-101 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale he..


FOR-2016-02-05-100 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2016-02-04-99 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2016


FOR-2016-02-04-98 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser m.m. (nye terskelverdier)


FOR-2016-01-14-97 Arbeids- og sosialdepartementet

Kunngjøring av melding av forskrift 30. desember 2013 nr. 1717 om endring av forskrift 6. desember 2011 nr. 1359 om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrif..


Kunngjort 05.02.2016 kl. 15.45

FOR-2016-02-05-96 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Delegering av Kongens kompetanse etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn


FOR-2016-02-04-95 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt


FOR-2016-02-04-94 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2015 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2016-02-02-93 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i REACH-forskriften (godkjenning for bruk av hexabromocyclododecane, HBCDD)


FOR-2016-02-02-92 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven


FOR-2016-02-02-91 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften)


FOR-2016-02-02-90 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger


FOR-2016-02-01-89 Nærings- og fiskeridepartementet

Kunngjøring av innsending av diverse forskrifter hjemlet i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid, jf. EØS-høringsloven