Norsk Lovtidend 19814 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 22.05.2015

FOR-2015-05-22-524 Kunnskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 22. mai 2015 nr. 34 om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)


FOR-2015-05-21-523 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd


FOR-2015-05-20-522 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter politiloven § 20 sjette ledd


FOR-2015-05-18-521 Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


FOR-2015-05-18-520 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om biocider (biocidforskriften)


FOR-2015-05-15-519 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter tobis i 2015


FOR-2015-05-07-518 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring


FOR-2015-04-23-517 Kulturdepartementet

Vedtak om endring i vedtekter for Norsk Tipping AS


LOV-2015-05-22-34 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)


LOV-2015-05-22-33 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter


LOV-2015-05-22-32 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)


LOV-2015-05-22-31 Finansdepartementet

Lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)


Kunngjort 19.05.2015

FOR-2015-05-15-503 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015


FOR-2015-05-13-502 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015


FOR-2015-05-13-501 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om unntak fra dyre- og folkehelsebestemmelser ved import av animalske næringsmidler til matmessen EXPO Milano 2015


FOR-2015-05-12-500 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2015


FOR-2015-05-12-499 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer


FOR-2015-05-12-498 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning


FOR-2015-05-08-497 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N


FOR-2015-05-04-496 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)