Norsk Lovtidend 21813 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 29.08.2016 kl. 13.40

FOR-2016-08-26-1009 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 3. februar 1995 nr. 96 om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard


FOR-2016-08-26-1008 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark


FOR-2016-08-26-1007 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften


FOR-2016-08-26-1006 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften)


FOR-2016-08-26-1005 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)


FOR-2016-08-26-1004 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetjing av lov 17. juni 2016 nr. 56 om endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)


FOR-2016-08-26-1003 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer


FOR-2016-08-26-1002 Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 20. mai 2016 nr. 10 om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)


FOR-2016-08-26-1001 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg


Kunngjort 26.08.2016 kl. 14.40

FOR-2016-08-26-1000 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting


FOR-2016-08-26-999 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst


FOR-2016-08-25-998 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff


FOR-2016-08-24-997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2016-08-24-996 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2016


FOR-2016-08-19-995 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2016


FOR-2016-08-19-994 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2016


FOR-2016-06-29-993 Kulturdepartementet

Vedtak om endring i kampaktivitetslisten


Kunngjort 23.08.2016 kl. 14.15

FOR-2016-08-23-987 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) vedlegg 8


FOR-2016-08-22-986 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


FOR-2016-06-28-985 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak ved Universitetet i Oslo