Norsk Lovtidend 20183 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 31.07.2015

FOR-2015-07-30-928 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge


FOR-2015-07-30-927 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til friskolelova


FOR-2015-07-29-926 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og særskilte tiltak mot Elfenbenskysten


FOR-2015-07-29-925 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova


FOR-2015-06-11-924 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Handelshøyskolen BI


Kunngjort 28.07.2015

FOR-2015-07-27-917 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2015-07-23-916 Arbeidsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil


FOR-2015-07-23-915 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler


Kunngjort 24.07.2015

FOR-2015-07-24-914 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)


FOR-2015-07-23-913 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk


FOR-2015-07-22-912 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrforskriften)


FOR-2015-07-20-911 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015


Kunngjort 21.07.2015

FOR-2015-07-17-910 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak mot Syria


FOR-2015-07-17-909 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet


FOR-2015-07-17-908 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater


FOR-2015-07-16-907 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring


FOR-2015-07-16-906 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen


FOR-2015-07-15-905 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


Kunngjort 17.07.2015

FOR-2015-07-16-904 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (om blyhaglforbudet)


FOR-2015-07-16-903 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i produktforskriften (blyhagl)