Norsk Lovtidend 8652 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Redaksjonen | Journal | Signering

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 23.03.2017 kl. 13.40

FOR-2017-03-22-366

Forskrift om endring i forskrift om vern av Mastedalen naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2017-03-22-365

Forskrift om endring i forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat, Modum kommune, Buskerud


Kunngjort 21.03.2017 kl. 13.20

FOR-2017-03-16-345

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Evenes kommune, Nordland


FOR-2017-03-15-344

Forskrift om opphevelse av lokale feieforskrifter, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa kommuner, Troms


FOR-2017-03-14-343

Forskrift om oppheving av fredningsvedtak av ei stor lind på eiendommen gnr. 81 bnr. 1 i Os kommune, Hordaland


FOR-2017-03-07-342

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktperioden 1. april 2017–31. mars 2022, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2017-03-02-341

Forskrift om endring i forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2017-03-02-340

Forskrift om endring i forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud


Kunngjort 16.03.2017 kl. 13.30

FOR-2017-03-15-320

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-14-319

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-14-318

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland


FOR-2017-03-14-317

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-08-316

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Seljord kommune, Telemark


FOR-2017-03-02-315

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag


Kunngjort 14.03.2017 kl. 14.15

FOR-2017-03-10-306

Forskrift om godkjenning av Mandal kommune som typisk turiststed årlig i perioden 1. juli–16. august, Vest-Agder


FOR-2017-03-09-305

Forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-09-304

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland


FOR-2017-03-09-303

Forskrift om endring i forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms


FOR-2017-02-22-302

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-02-301

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune, Aust-Agder