Norsk Lovtidend 8228 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 21.07.2016 kl. 12.50

FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


Kunngjort 14.07.2016 kl. 12.45

FOR-2016-07-11-922

Forskrift om endring i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2016-07-08-921

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland


FOR-2016-07-07-920

Forskrift om endring i forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 11. Freding av Ytamo naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-21-917

Forskrift om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2014-05-26-1975

Forskrift utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Søndre Land kommune, Oppland


Kunngjort 07.07.2016 kl. 14.00

FOR-2016-07-06-888

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland


FOR-2016-07-05-887

Forskrift om endring i forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2016-07-01-886

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus


FOR-2016-07-01-885

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-883

Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-06-20-882

Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-06-14-881

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-2016-05-26-879

Forskrift om sals- og skjenketider ved omsetning av alkoholhaldig drikk, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


FOR-2016-05-12-877

Alkoholpolitiske retningslinjer perioden 1. oktober 2016–30. september 2020, Kongsvinger kommune, Hedmark