Norsk Lovtidend 7136 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 26.02.2015

FOR-2015-02-26-150

Forskrift om fiske etter rømt laks i sjøen, Fosnes og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2015-02-19-149

Forskrift om endring i forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 2. Fredning av Slemmestadåsen - Morberg naturreservat, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2015-02-12-148

Forskrift om endring i forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 25, Leirvika naturreservat, Beiarn kommune, Nordland


FOR-2015-02-10-147

Forskrift om tildeling av kommunale boliger, Rana kommune, Nordland


FOR-2011-02-16-1563

Forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr, Hurdal kommune, Akershus


Kunngjort 19.02.2015

FOR-2015-02-18-129

Forskrift om utvida bandtvang, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-16-128

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter fra Bjerkadalen til Vestre Kjennsvatnet, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2015-02-12-127

Forskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2011-02-17-1562

Forskrift om hundehold, Hvaler kommune, Østfold


Kunngjort 12.02.2015

FOR-2015-02-11-105

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune, Nordland


FOR-2015-02-10-104

Forskrift om ekstraordinær bandtvang, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-10-103

Vedtak om opphevelse av delegering av myndighet fra det regionale Mattilsynet ved Regionkontoret i Troms og Finnmark til det lokale Mattilsynet ved distriktskontorene i Troms og Finnmark


FOR-2015-02-09-102

Forskrift om opphevelse av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2015-02-09-101

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2015-02-09-100

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2015-02-06-99

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2015-02-06-98

Forskrift om endring i forskrift om freding av Sørdalen som naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-05-97

Vedtak om opphevelse av delegering av myndighet fra det regionale Mattilsynet ved regionskontoret i Rogaland og Agder til det lokale Mattilsynet ved distriktskontorene i Rogaland og Agder og delegerin..


FOR-2015-02-03-96

Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-01-29-95

Forskrift om utvida bandtvang, Eid kommune, Sogn og Fjordane