Opphevede lover 21 treff

Denne siden inneholder et utvalg av lover som formelt ikke lenger gjelder, samt historiske versjoner av noen lover.
 
Skatteloven er inntatt her slik den lyder for foregående inntektsår.
 
Barneloven er inntatt slik den lød i 2004 – før endringene om felles foreldreansvar for samboende (men ikke gifte) foreldre ble innført fra 1. jan 2006.
 
Tomtefesteloven er inntatt slik den lød i 2003, før viktige endringer i 2004 og 2006.
 
I tillegg ligger her noen lover som formelt er helt eller delvis opphevet men som fortsatt kan være av interesse, enten fordi de fortsatt gjelder for eksisterende forhold, eller for å vurdere forhold i fortiden.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑ 


2004

LOV-1981-04-08-7 Barne- og familiedepartementet

Lov om barn og foreldre (barnelova) [slik den lød før 1 jan 2006]


2003

LOV-1996-12-20-106 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om tomtefeste [slik den lød før 1 nov 2004]


2000

LOV-1939-06-16-6 Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om husleie


1999

LOV-1999-07-16-69 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven]


1989

LOV-1989-06-16-53 Finansdepartementet

Lov om eiendomsmegling


1985

LOV-1985-06-14-77 Miljøverndepartementet

Plan- og bygningslov


1980

LOV-1980-06-13-24 Finansdepartementet

Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)


LOV-1980-05-23-11 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om stiftelser m.m


1978

LOV-1978-06-23-70 Miljøverndepartementet

Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven)


1975

LOV-1975-05-30-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om tomtefeste 1975. - Opphevd


1964

LOV-1964-06-19-14 Finansdepartementet

Lov om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)


1960

LOV-1960-06-17-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rett til fotografi


LOV-1960-02-04-2 Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om borettslag


LOV-1960-02-04-1 Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om boligbyggelag


1939

LOV-1939-06-09-17 Landbruks- og matdepartementet

Lov om husbruksskog


1927

LOV-1927-05-20-1 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om ektefellers formuesforhold


1915

LOV-1915-08-13-6 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven)


1902

LOV-1902-05-22-10 Justis- og beredskapsdepartementet

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)


1860

LOV-1860-05-16-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Jords Fredning


1854

LOV-1854-07-31 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om Arv