Statens Personalhåndbok - Personalmeldinger

Fra 01.01.2006 vil Personalmeldinger (PMer) ikke lenger sendes ut som fysiske eksemplarer i posten, hverken til statlige mottakere, eller til betalende abonnenter. I stedet kan de som ønsker det abonnere på en gratis varslingstjeneste som sender ut epost til varslingsmottakerne når det foreligger nye personalmeldinger. På denne siden finner du informasjon om varslingslisten.
PMer fra år: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1984

2017

2017-05-11

PM-2017-7: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017 mv.


2017-03-29

PM-2017-6: 2. utlysning av støtte til kompetanseutvikling i staten 2016-2018


2017-03-27

PM-2017-5: Pris for beste statlige lærebedrift


2017-03-09

PM-2017-4: E-læringskurs i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge


2017-01-16

PM-2017-3: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested


2017-01-10

PM-2017-2: Registrering av lønn - innrapportering i a-meldingen


2017-01-06

PM-2017-1: Hovedavtalen i staten


2016

2016-12-20

PM-2016-22: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs


2016-12-20

PM-2016-21: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt


2016-12-19

PM-2016-20: Særavtale om dekning av flyttekostnader


2016-12-16

PM-2016-19: Særavtale innenlands og særavtale utenlands


2016-12-07

PM-2016-18: Administrative bestemmelser - endring av satser


2016-11-30

PM-2016-17: Skattetrekk for gruppelivsordningen


2016-11-30

PM-2016-16: Særavtaler i staten som videreføres


2016-11-17

PM-2016-15: Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse


2016-10-28

PM-2016-14: Nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne


2016-10-19

PM-2016-13: Diverse særavtaler i staten som videreføres


2016-09-23

PM-2016-12: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2016-2018. Utlysning av kompetansemidler


2016-09-16

PM-2016-11: Om registrering i a-ordningen - særlig om lønnstrinn


2016-06-27

PM-2016-10: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016 mv.


2016-06-03

PM-2016-9: Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2016-30. april 2018


2016-05-23

PM-2016-8: Nordisk tjenesteutveksling 2016


2016-05-20

PM-2016-7: Trekk i lønn i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt


2016-05-10

PM-2016-6: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


2016-05-09

PM-2016-5: Veileder til karanteneloven


2016-05-03

PM-2016-4: Forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 - 30. april 2018


2016-05-03

PM-2016-3: Pris for beste statlige lærebedrift


2016-03-10

PM-2016-2: Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet


2016-02-03

PM-2016-1: Utfasing av ventelønnsordningen og vartpengeordningen


2015

2015-12-17

PM-2015-17: Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge


2015-12-02

PM-2015-16: Hovedavtalen i staten


2015-11-24

PM-2015-15: Håndheving av kravet til arbeidsrelatert aktivitet ved sykefravær


2015-11-24

PM-2015-14: Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og betydningen for det statlige tariffområdet


2015-11-23

PM-2015-13: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands


2015-11-23

PM-2015-12: Særavtale om lønns- og personalregistre m.m.


2015-11-23

PM-2015-11: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser


2015-11-23

PM-2015-10: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs - nye satser


2015-11-20

PM-2015-9: Administrative bestemmelser - endring av satser


2015-11-16

PM-2015-8: Skattetrekk for gruppelivsordningen


2015-11-11

PM-2015-7: NAV skjerper håndhevingen av kravet til arbeidsrelatert aktivitet


2015-09-25

PM-2015-6: Statlige virksomheters innrapportering via A-ordningen


2015-07-02

PM-2015-5: Endringer i arbeidsmiljøloven


2015-06-24

PM-2015-4: Ny særavtale om godtgjørelse mv. på tokt


2015-05-07

PM-2015-3: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2015 mv.


2015-03-27

PM-2015-2: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands


2015-03-09

PM-2015-1: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten


2014

2014-12-17

PM-2014-27: Endringer i rapportering til tjenestemannsregisteret (SST)


2014-12-17

PM-2014-26: Særavtale for reiser utenlands for statens regning


2014-12-04

PM-2014-25: Opphør av trykking av Statens personalhåndbok


2014-11-27

PM-2014-24: Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk


2014-11-26

PM-2014-23: Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv.


2014-11-26

PM-2014-22: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser


2014-11-26

PM-2014-21: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs - nye satser


2014-11-18

PM-2014-20: Administrative bestemmelser - endringer av satser


2014-11-18

PM-2014-19: Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten


2014-11-17

PM-2014-18: Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands


2014-11-13

PM-2014-17: Retningslinjer for intern mobilitet i staten


2014-11-10

PM-2014-16: Ny lederplakat - kjennetegn ved god ledelse i staten


2014-11-07

PM-2014-15: Skattetrekk for gruppelivsordningen


2014-09-02

PM-2014-14: Endringer i bestemmelser om ferie


2014-08-20

PM-2014-13: Arbeidstakers rett til lønn under sykdom og arbeidsgivers rett til refusjon


2014-07-04

PM-2014-12: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2014-2016. Utlysning av kompetansemidler


2014-07-02

PM-2014-11: Bedret tilgang til personaldata i staten


2014-07-02

PM-2014-10: Nye sykefraværsregler 1. juli 2014: Oppfølging av sykemeldte


2014-07-01

PM-2014-9: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten


2014-06-27

PM-2014-8: Veileder om gaver i tjenesten


2014-06-06

PM-2014-7: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014 m.v


2014-05-26

PM-2014-6: Nordisk tjenesteutveksling 2014


2014-05-09

PM-2014-5: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


2014-05-07

PM-2014-4: Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) 4. mars 2014-31. desember 2018


2014-04-01

PM-2014-3: Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata.


2014-03-26

PM-2014-2: Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent


2014-02-12

PM-2014-1: Statens personalskjemaer.


2013

2013-12-19

PM-2013-19: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs


2013-12-18

PM-2013-18: Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet


2013-12-17

PM-2013-17: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested


2013-12-17

PM-2013-16: Særavtale om flyttegodtgjørelse.


2013-12-16

PM-2013-15: Endringer i arbeidsmiljøloven - fortrinnsrett for deltidsansatte.


2013-12-11

PM-2013-14: Særavtale for reiser utenlands for statens regning - nye satser.


2013-12-11

PM-2013-13: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - nye satser.


2013-12-11

PM-2013-12: Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser


2013-12-06

PM-2013-11: Administrative bestemmelser - endringer av satser


2013-12-02

PM-2013-10: Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.


2013-11-29

PM-2013-9: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt - nye satser.


2013-11-13

PM-2013-8: Skattetrekk for gruppelivsordningen.


2013-09-17

PM-2013-7: Kunngjering av stillingar i staten.


2013-09-11

PM-2013-6: Særavtalane i staten for reiser i samband med arbeidet - fornying av våre heimesider.


2013-08-22

PM-2013-5: Forsikring for medfølgende familiemedlemmer til embets- og tjenestemenn i utlandet.


2013-07-01

PM-2013-4: Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse


2013-05-03

PM-2013-3: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.


2013-02-13

PM-2013-2: Nordisk tjenesteutveksling 2013.


2013-02-13

PM-2013-1: Forskrift om innleie fra bemanningsforetak.


2012

PM-2012-26: Hovedavtalen i staten


PM-2012-25: Nye bestemmelser om leie av arbeidstakere


PM-2012-24: Særavtale for reiser innenlands og Toktavtalen – endringer


PM-2012-23: Særavtale for reiser utenlands for statens regning – nye satser


PM-2012-22: Administrative bestemmelser – endringer av satser


PM-2012-21: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - nye satser


PM-2012-20: Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser


PM-2012-19: Særavtaler om tokt og petroleumsinnretninger til havs – nye satser


PM-2012-18: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested – nye satser


PM-2012-17: Etablering av praksisplasser for personer med nedsatt funksjonsevne


PM-2012-16: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2012-15: Rikslønnsnemndas kjennelse i tvist mellom Staten og Unio


PM-2012-14: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2012–2014. Utlysning av kompetansemidler


PM-2012-13: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten


PM-2012-12: Frivillig lønnsnemnd mellom staten og Unio


PM-2012-11: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.


PM-2012-10: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


PM-2012-09: Særavtale om godtgjørelse mv på tokt


PM-2012-08: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs


PM-2012-07: Administrasjon av personskadesaker for statens ansatte


PM-2012-06: Fri under rettssaken etter terrorangrepet


PM-2012-05: Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet


PM-2012-04: Særavtale for reiser utenlands for statens regning


PM-2012-03: Nordisk tjenestemannsutveksling 2012


PM-2012-02: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested


PM-2012-01: Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent


2011

PM-2011-18: Husleie for tjenesteboliger mv.


PM-2011-17: Administrative bestemmelser – endringer av satser


PM-2011-16: Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten


PM-2011-15: Særavtale om adgang til å fravike tjenestemannslovens § 2


PM-2011-14: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting


PM-2011-13: Særavtale for reiser innenlands for statens regning


PM-2011-12: Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten


PM-2011-11: Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk


PM-2011-10: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2011-09: Krav om erstatning etter terroranslaget 22. juli 2011 ved personskade og dødsfall


PM-2011-08: Endring av tidspunktet for ferie, erstatning mv. i forbindelse med terroranslagene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 (revidert)


PM-2011-07: Statlige personalblanketter


PM-2011-06: Oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen


PM-2011-05: Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter


PM-2011-04: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.


PM-2011-03: Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv – nye kommentarer til § 10


PM-2011-02: Nordisk tjenesteutveksling 2011


PM-2011-01: Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet


2010

PM-2010-18: Administrative bestemmelser – endringer av satser


PM-2010-17: Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.


PM-2010-16: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs


PM-2010-15: Særavtale om flyttegodtgjørelse


PM-2010-14: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested


PM-2010-13: Særavtale for reiser utenlands for statens regning – endring av satser


PM-2010-12: Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten


PM-2010-11: Retningslinjer for tilsetting av spesialutsendinger ved norske utenriksstasjoner


PM-2010-10: Avtale om godtgjørelse m.v. på tokt – regulering av satser


PM-2010-09: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2010-08: Inkluderende arbeidsliv, HMS-arbeid og mangfold i staten


PM-2010-07: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2010-2012 – utlysning av kompetansemidler


PM-2010-06: Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 – endringer i lønnsplasseringer m.v.


PM-2010-05: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv.


PM-2010-04: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


PM-2010-03: Fravær i forbindelse med flyforbudet etter vulkanutbrudd på Island


PM-2010-02: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv


PM-2010-01: Særavtale for reiser innenlands og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag


2009

PM-2009-22: Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet


PM-2009-21: Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser


PM-2009-20: Administrative bestemmelser - endringer av satser


PM-2009-19: Informasjon om aktivitets- og rapporteringsplikten vedrørende likestilling og arbeid mot diskriminering


PM-2009-18: Særavtale om godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs


PM-2009-17: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2009-16: Avtale om godtgjørelse m.v. på tokt


PM-2009-15: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten - rettelse


PM-2009-14: Informasjon om mulig pandemi som følge av influensa A (H1N1)


PM-2009-13: Særavtale for reiser utenlands for statens regning – kompensasjonstillegg § 10 – nærmere presisering


PM-2009-12: Justering av enkelte satser i Særavtale for reiser utenlands for statens regning


PM-2009-11: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet


PM-2009-10: Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse


PM-2009-09: Endring av § 10 i særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.


PM-2009-08: Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post


PM-2009-07: Særavtale for reiser innenlands for statens regning - endring av satser


PM-2009-06: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting


PM-2009-05: Administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet


PM-2009-04: Endringer i bestemmelser om ferie


PM-2009-03: - UTGÅR se PM-2009-05


PM-2009-02: Særavtale for reiser utenlands for statens regning


PM-2009-01: Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten


2008

PM-2008-19: Arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA) i staten


PM-2008-18: Særavtale for reiser utenlands og Hovedavtalen


PM-2008-17: Reiseregningen.no - ny elektronisk reiseregning


PM-2008-16: Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten


PM-2008-15: Administrative bestemmelser - endringer av satser


PM-2008-14: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2008-2010 - Utlysning av kompetansemidler


PM-2008-13: Skattetrekk for gruppelivspremie - korrigering


PM-2008-12: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2008-11: Diverse sentrale særavtaler


PM-2008-10: Revisjon av Statens personalhåndbok


PM-2008-09: Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet


PM-2008-08: Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2008 – endringer i lønnsplasseringer m.v.


PM-2008-07: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.


PM-2008-06: Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse


PM-2008-05: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting


PM-2008-04: Særavtale for reiser innenlands for statens regning


PM-2008-03: Retningslinjer for feltarbeid i staten


PM-2008-02: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten


PM-2008-01: Nordisk tjenesteutveksling 2008


2007

PM-2007-16: Særavtale for reiser utenlands for statens regning m.m.


PM-2007-15: Særavtale om lønns- og personalregistre


PM-2007-14: Administrative bestemmelser - endringer av satser


PM-2007-13: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv.


PM-2007-12: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2007-11: Diverse sentrale særavtaler


PM-2007-10: Diverse særavtaler


PM-2007-09: Satser for nattillegg og kostgodgjørelse


PM-2007-08: Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 - 30. april 2008


PM-2007-07: Statlig arbeidsgiverpolitikk for et mer inkluderende arbeidsliv (IA)


PM-2007-06: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007 mv.


PM-2007-05: Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg og retningslinjer for feltarbeid i staten


PM-2007-04: Diverse sentrale særavtaler


PM-2007-03: Rapp. til de sent.tj.mannsreg. pr. 1. mars 2007


PM-2007-02: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2006-2008


PM-2007-01: Seniorpolitiske tiltak


2006

PM-2006-20: Administrative bestemmelser - endringer av satser


PM-2006-19: Særavtale for reiser utenlands


PM-2006-18: Seniorpolitiske tiltak


PM-2006-17: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2006-16: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006 - 30. april 2008


PM-2006-15: Nordisk tjenesteutveksling


PM-2006-14: Seniorpolitiske tiltak


PM-2006-13: Rikslønnsnemndas kjennelse i tvist mellom Staten og Akademikerne


PM-2006-12: Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2006 - endringer i lønnsplasseringer m.v.


PM-2006-11: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.


PM-2006-10: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


PM-2006-09: Diverse særavtaler


PM-2006-08: Elektroniske kommunikasjonstjenester


PM-2006-07: Rekruttering gjennom elektroniske medier


PM-2006-06: Ny hovedavtale for arbeidstakere i staten


PM-2006-05: Ny arbeidsmiljølov - forholdet til statstjenesten


PM-2006-04: Adm. bestemmelser - endringer av satser


PM-2006-03: Rapp. til de sent.tj.mannsreg. pr. 1. mars 2006


PM-2006-02: Adm. bestemmelse om komp.for reisetid ...


PM-2006-01: Særavtale for reiser utenlands...


2005

PM-2005-19: Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk


PM-2005-18: Ny utgiver av Statens personalhåndbok - endring i bestillingsrutinene


PM-2005-17: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2005-16: Etiske retningslinjer for statstjenesten


PM-2005-15: Adgang til foredrags- og undervisningsoppdrag


PM-2005-14: Nordisk tjenesteutveksling 2006


PM-2005-13: Rapportering til tjenestemannsregistrene okt. 2005


PM-2005-12: Bruk av karantene ...


PM-2005-11: Ledige stillinger flyttes fra Lysningsbladet til Aetat


PM-2005-10: Lønnsregulering 01.05.2005


PM-2005-09: Lønnsregulering - Meklingsresultat


PM-2005-08: Forholdsregler - arbeidsnedleggelse


PM-2005-07: Lønnsregulering


PM-2005-06: Støtte til kompetanseutvikling...


PM-2005-05: Diverse


PM-2005-04: Særavtaler for reiser


PM-2005-03: Bortfall av avtaler...


PM-2005-02: Rapportering til tjenestemannsregistrene mars 2005


PM-2005-01: Forbehold om bruk av karantene...


2004

PM-2004-15: I. Særtillegg for reiser... II. Pensjonistavlønning


PM-2004-14: Avtale om godtgjørelse mv. på tokt


PM-2004-13: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2004-12: Evaluering av tiltak mot rasisme og diskriminering ...


PM-2004-11: Nordisk tjenesteutveksling 2005


PM-2004-10: Nye rutiner vedr. rapportering til de sentrale tjenestemannsregistrene...


PM-2004-09: Sentrale forhandlinger pr. 01.06.2004 ...


PM-2004-08: I Godkj. ny hovedtariffavtale - Lønnstabeller ... II. Særavtale for lærlinger ... III. Brudd i sentrale forhandlinger ... IV. Lokale forhandlinger - Utsettelse av fristen ...


PM-2004-07: Lønnsregulering ... det statlige tariffområdet 2004


PM-2004-06: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse


PM-2004-05: I. I. Særavtale for reiser ... III. Godtgjørelse for forelesninger


PM-2004-04: I. Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 ... II. Pensjonistavlønning III. Godtgjøring for eksamensinspeksjon


PM-2004-03: Ledelse i inkluderende arbeidsliv


PM-2004-02: Innrapportering til de sentrale tjenestemannsregistrene ...


PM-2004-01: Administrative bestemmelser ... for bruk av statsmidler til representasjon


2003

PM-2003-17: Særavtale for reiser ...


PM-2003-16: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2003-15: I. Revisjon av rammebetingelser ... II. Overføring av arbeidstakere ...


PM-2003-14: Sentrale særavtaler - Prolongering


PM-2003-13: Lov om yrkesskadeforsikring ...


PM-2003-12: Nordisk tjenesteutvikling 2004


PM-2003-11: Statens lederlønnssystem ...


PM-2003-10: Støtte til kompetanseutvikling ...


PM-2003-09: 1. Endringer i lønnstabellene ... 2. Endringer i lønnsplanene ... 3. Resultat fra de lokale forhandlingene ...


PM-2003-08: 1. Særavtale for reiser ... 2. Godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner ... 3. Særavtale om flyttegodtgjørelse


PM-2003-07: Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 ...


PM-2003-06: Sykefravær: Opphør av sentralt fraværsregister ...


PM-2003-05: Arbeidsmiljøloven § 50 ...


PM-2003-04: Særavtale for reiser ...


PM-2003-03: Innrapportering til de sentrale tjenestemannsregistrene


PM-2003-02: Mellomoppgjøret 2003 - inntektspolitisk samarbeid


PM-2003-01: Statens personalhåndbok på internett: en kort veiledning


2002

PM-2002-35: 1. Endringer i avtale om godtgjørelser m.v. på tokt 2. Endring i fotnote ... (SPH 11.2)


PM-2002-34: Avtale om medregning av permisjon uten lønn ... permisjonsavtalen


PM-2002-33: Adm. bestemmelser - endringer av satser ...


PM-2002-32: Særavtale for reiser ...


PM-2002-31: Sentrale særavtaler ...


PM-2002-30: Skattetrekk for gruppelivspremie


PM-2002-29: Utbetaling av feriepenger ved overgang til permisjon


PM-2002-28: Etiske retningslinjer ... mot kjøp og aksept av seksuell tjenester


PM-2002-27: Støtte til kompetanseutvikling ...


PM-2002-26: Ledige stillinger i statlige virksomheter skal meldes til Aetat


PM-2002-25: Nordisk tjenestutvikling 2003


PM-2002-24: i: Avtaler om flyreiser ... II. Statlige hotellavtaler ...


PM-2002-23: Tiltak mot rasisme ...


PM-2002-22: Innrapportering til de sentrale tjenestemannsregistrene ...


PM-2002-21: Korreksjon - Sentrale forhandlinger ...


PM-2002-20: 1 Kredittkortavtaler ... 2 Avtale om godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner ... 3 Tjenestetelefon ... 4 Avtale om TPC-billetter ... 5 Sentrale hotellavtaler ...


PM-2002-19: Hovedtariffavtalens punkt 5.10.1. Seniorpolitiske tiltak ...


PM-2002-18: I. Godkjenning av ny hovedtariffavtale ... II. ... NITO ... NFF


PM-2002-17: Sentrale forhandlinger ...


PM-2002-16: Utlevering av lønnsopplysninger ...


PM-2002-15: Endringer i lov ... om offentlige tjenestetvister ...


PM-2002-14: Adm. bestemmelse om kompensasjon for arbeids- og reisetid ...


PM-2002-13: Lønnsregulering ...


PM-2002-12: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger ...


PM-2002-11: Supplerende oppl. til PM-27/2001


PM-2002-10: 1. Nye reiseregningsblanketter 2. Særavtale om reiser ... 4. Særavtale om økonomiske vilkår ... 5. Statens flyreiseavtale ...


PM-2002-09: Innrapportering til statens sentrale tjenestemannsregister ...


PM-2002-08: Endringer i særavtaler om reiser


PM-2002-07: 1. Avtale om persontransport med jernbane 2. Innenfor arbeidsstedet 3. Utenlands 4. Svalbard


PM-2002-06: Vedr. nye retningslinjer for statens annonsering ...


PM-2002-05: Endring i forskrift til Tjenestemannsloven


PM-2002-04: Endring av formulering om mangfold i statlige stillingsannonser


PM-2002-03: Ny hovedavtale ...


PM-2002-02: Skattetrekk for gruppelivspremie


2001

PM-2001-01: 1. Sentral særavtale om ferie ... 2. Feriepengegrunnlaget ...


PM-2001-17: Pålegg fra regjeringen ... formulering om mangfold ...


PM-2001-27: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv


2000

PM-2000-11: Den nye finansavtaleloven ...


PM-2000-08: Avtalefestet ferie ...


PM-2000-07: Lønnsregulering ...


PM-2000-05: Forholdsregler ved eventuell arbeidskamp


1999

PM-1999-16: Inngåelse av særavtaler


PM-1999-10: Inngåelse av særavtaler mv - Arbeidsrettens dom ...


1998

PM-1998-11: Regler for opprykk til forsker kode 1183 - Endring av karenstid (jf § 9)


PM-1998-02: Innrapportering til statens sentrale tjenestemannsregister ...


PM-1998-10: Forholdsregler ved eventuell arbeidskamp


1997

PM-1997-20: Opphevelse av bevilgningsreglementet ...


PM-1997-17: Lokale forhandlinger - tvistebehandling


PM-1997-16: 1. Offentliggjøring av lønns- og arbeidsvilkår for statens toppledere 2. Økonomisk kompensasjon i forbindelse med fratredelse


1995

PM-1995-26: Presisering og endring av PM-nr 17/95 ...


PM-1995-17: Påtale ved økonomiske misligheter...


PM-1995-16: Økonomisk ansvar for arbeidstakere ...


PM-1995-05: Forholdsregler ved eventuell arbeidskamp


PM-1995-22: I. Avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs m.v. II. Fellesbestemmelsenes § 23 ... § 24 ... Utbetaling til homofile samboere III. Yrkesskadeordningen ...


1994

PM-1994-14: Formidlingsordningen og tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere ...


PM-1994-17: Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - yrkesskade


1984

PM-1984-23: Statstjenestemenns adgang til bierverv utenfor hovedstilling