Tidsskrifter fra Lovdata

Formålet med EuroRett er å gi et bilde av hva som skjer innenfor Fellesskapsretten på en enkel og oversiktlig måte. EuroRett utkommer med ca. 20 nummer i året og er den viktigste norskspråklige publikasjonen av denne typen. Det gis informasjon om sentrale avgjørelser fra EF-domstolen, EFTA-domstolen og norske rettsavgjørelser med tilknytning til EØS- og EU-retten. I tillegg gis det informasjon om nye forarbeider, uttalelser, vedtak mv. og relevant litteratur.

Tidsskriftet Lov&Data utkommer med 4 nummer i året. Lov&Data er ledende innen Norden med hensyn til dekning av nyheter med rettsinformatisk interesse. Selv om hovedvekten er lagt på de skandinaviske landene, dekkes nyheter fra hele verden. Lov&Data bringer også referater av nye rettsavgjørelser. På grunn av den hurtige teknologiske utviklingen blir mye av retten på dette området skapt gjennom avgjørelser. Jarle Roar Sæbø er ansvarlig redaktør, og Kari Gyllander i Lovdata er medredaktør. Advokat Janne Glæsel og professor Henrik Udsen er redaktører for Danmark, og doktorand Daniel Westman for Sverige.

Nye lover og forskrifter blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovtidend utkommer i to avdelinger. Avdeling I inneholder lover og sentrale (landsdekkende) forskrifter og blir kunngjort fortløpende. Avdeling II inneholder lokale forskrifter og blir også kunngjort fortløpende. De trykte utgavene av lovtidendheftene vil etter 1. januar 2017 ikke lenger bli produsert, alle lover og forskrifter som er kunngjort vil bli gjort tilgjengelige som PDF-filer.

Gå til tjenesten